Loading...

6 stycznia 2017

4 min.

Seks w ciąży – czy jest bezpieczny?

U po­nad 90% ko­biet nie ma żad­nych prze­ciw­ska­zań do współ­ży­cia pod­czas cią­ży. Ist­nie­ją przy­pad­ki kie­dy rze­czy­wi­ście sto­sun­ków płcio­wych trze­ba uni­kać, ale o tym na koń­cu.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Gdy­by na­tu­ra uwa­ża­ła, że seks w cią­ży jest nie­bez­piecz­ny, to na pew­no ga­tu­nek ludz­ki wy­ro­bił by taki na­wyk, że po­pęd płcio­wy spadł­by do zera za­rów­no u ko­biet jak i u ich part­ne­rów. A jak pew­nie więk­szość z was wie, tak nie jest.

Co wię­cej, jest wie­le par u któ­rych po­pęd sek­su­al­ny wręcz wzra­sta pod­czas cią­ży. Z cie­ka­wo­stek wam po­wiem, że tyl­ko ga­tu­nek ludz­ki współ­ży­je pod­czas cią­ży… Dla­cze­go się tak dzie­je? Bo my lu­dzie, nie dzia­ła­my tyl­ko pod wpły­wem po­pę­du, dzia­ła­my też pod wpły­wem emo­cji i wyż­szych po­trzeb.

Spis tre­ści:
  1. Dla­cze­go w cią­ży mamy więk­szą ocho­tę na seks?
  2. Kie­dy mamy naj­więk­szą ocho­tę na seks w cią­ży?
  3. Seks oral­ny w cią­ży
  4. Czy seks w cią­ży jest bez­piecz­ny?

Dla­cze­go mo­że­my mieć więk­szą ocho­tę na seks w cią­ży?

Po pierw­sze, ze wzglę­dów psy­cho­lo­gicz­nych – nie mu­si­scie się już „sta­rać” ro­bi­cie to tyl­ko wte­dy i kie­dy ma­cie ocho­tę. Ten brak pre­sji na wie­le par dzia­ła bar­dzo wy­zwa­la­ją­co.

Po dru­gie u ko­bie­ty zwięk­sza się prze­krwie­nie sfer ero­gen­nych pod­czas cią­ży co rów­nież może ko­rzyst­nie wpły­nąć na ich po­pęd płcio­wy. Co do męż­czyzn – ko­bie­ty w cią­ży są bar­dzo atrak­cyj­ne, mają obrzmia­łe pier­si, mają więk­szą wy­dzie­li­nę w po­chwie, ich cera i wło­sy czę­sto wy­glą­da­ją dużo le­piej – ogól­nie rzecz mó­wiąc – bar­dzo wie­le ko­biet w cią­ży wy­glą­da po pro­stu kwit­ną­co.

Poza tym w cią­ży nie ma ko­niecz­no­ści uży­wa­nia an­ty­konc­pe­cji – co też sprzy­ja bli­skim kon­tak­tom in­tym­nym (opi­sa­no co praw­da oko­ło 10 przy­pad­ków tzw. Su­per­fe­ta­cji, czy­li za­płod­nie­nia ko­bie­ty, któ­ra była już w cią­ży – ale to jest wy­ją­tek i ra­czej po­win­no się to uwa­żać za eks­tre­mal­nie mało praw­do­po­dob­ny fe­no­men na­tu­ry)

Pi­szę tu bar­dzo ogól­ni­ko­wo – bo na pew­no będą ko­bie­ty, któ­re czu­ją się okrop­nie w cią­ży i ostat­nią rze­czą, o któ­rej my­ślą bę­dzie seks. Po­pęd płcio­wy jest za­zwy­czaj ni­ski w I try­me­strze, ale zwięk­sza się w II i III try­me­strze.

Kie­dy mamy naj­więk­szą ocho­tę na seks w cią­ży?

Z ba­dań wy­ni­ka, że naj­częst­sza czę­sto­tli­wość sto­sun­ków płcio­wych jest wła­śnie na sa­mym koń­cu cią­ży. Wy­ni­ka to z tego, że bar­dzo po­pu­lar­ne jest stwier­dze­nie, aby sto­sun­ki płcio­we w do­no­szo­nej cią­ży, czy­li po 37. ty­go­dniu mo­gły przy­spie­szyć po­ród (prze­czy­taj wię­cej o spo­so­bach na przy­śpie­sze­nie po­ro­du).

Nie­ste­ty ba­da­nia na­uko­we są bar­dzo nie­jed­no­znacz­ne i po­dzie­lo­ne, i o tyle o ile seks pod ko­niec cią­ży jest zu­peł­nie bez­piecz­ny, to nie wie­my czy to rze­czy­wi­ście przy­spie­sza roz­po­czę­cie się po­ro­du.

Są na­to­miast ba­da­nia, któ­re udo­wad­nia­ją, że ko­bie­ty któ­re czę­sto upra­wia­ją seks w cią­ży po pierw­sze mają mniej po­wi­kłań ta­kich jak np. pre­eklamp­sia czy nad­ci­śnie­nie w cią­ży oraz … spraw­niej ro­dzą.

To dru­gie tłu­ma­czy się tym, że mają le­piej wy­tre­no­wa­ne mię­śnie mied­ni­cy, a to pierw­sze to bar­dzo cie­ka­we za­gad­nie­nie. Wy­ni­ka to z tego, że w na­sie­niu męż­czy­zny są tzw. sub­stan­cję zgod­no­ści tkan­ko­we (HLA) i czym czę­ściej ko­bie­ta ma stycz­ność z tymi sub­stan­cja­mi tym mniej­sze szan­se, że bę­dzie ne­ga­tyw­nie re­ago­wać na „tkan­ki dziec­ka”.

Co z sek­sem oral­nym w cią­ży?

Jest bar­dzo gło­śna pra­ca na­uko­wa z 2000 roku, że ko­bie­ty któ­re czę­sto wy­ko­ny­wa­ły seks oral­ny swo­im part­ne­rom – z „szczę­śli­wym za­koń­cze­niem” – mają zde­cy­do­wa­nie rza­dziej pre­ec­lamp­sie. Są rów­nież na­uko­we do­nie­sie­nia, że na­sie­nie – ale tyl­ko ojca dziec­ka – jest też do­brym re­me­dium na…. po­ran­ne mdło­ści! Jest to pra­ca na­uko­wa, któ­rą cy­tu­ją wszy­scy moi ko­le­dzy z pra­cy swo­im pa­cjent­kom.

Czy seks w cią­ży jest bez­piecz­ny?

Bę­dzie też na pew­no spo­ra gru­pa męż­czyzn, któ­rzy naj­pro­ściej w świe­cie będą się bać „że za­szko­dzą dziec­ku”- NIE PO­TRZEB­NIE. Je­że­li cią­ża jest zdro­wa, pod­czas sto­sun­ków płcio­wych (ja­kich­kol­wiek) nie da się za­szko­dzić dziec­ku. Jest ona chro­nio­ne pły­nem owo­dnio­wym bło­ną oraz bar­dzo sil­nym mię­śniem szyj­ki ma­ci­cy.

Do­dat­ko­wo war­te pod­kre­śle­nia jest, że nie cho­dzi tyl­ko o współ­ży­cie jako ta­kie ale tak­że or­gazm ko­bie­cy – nie sta­no­wi za­gro­że­nia dla cią­ży. Tak­że Pa­nie i Pa­no­wie do dzie­ła!

Na ko­niec obie­ca­ne – ko­bie­ty z tymi scho­rze­nia­mi po­win­ny za­cho­wać w cią­ży wstrze­mięź­li­wość:

  • ło­ży­sko przo­du­ją­ce lub ni­sko scho­dzą­ce (od 20. ty­go­dnia, wcze­śniej ta­kie ło­ży­sko jest nor­mą),
  • krwa­wie­nie z dróg rod­nych,
  • skró­ce­nie szyj­ki ma­ci­cy, za­gro­że­nie po­ro­dem przed­wcze­snym,
  • po od­pły­nię­ciu pły­nu owo­dnio­we­go.

A całą resz­tę – za­chę­cam do sek­su w cią­ży – jest to wręcz me­dycz­nie za­le­ca­ne.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążaseks

6 stycznia 2017

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa