Loading...

18 listopada 2016

3 min.

Kobieta w ciąży i karmiąca w SPA – z czego może korzystać a z czego nie powinna?

Co wol­no a cze­go nie w SPA w cza­sie cią­ży i okre­sie kar­mie­nia pier­sią? Czy moż­na ko­rzy­stać z ba­se­nu, sau­ny i ma­sa­ży? Co z za­bie­ga­mi upięk­sza­ją­cy­mi i na­wil­ża­ją­cy­mi?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Nie jest to może te­mat bar­dzo istot­ny me­dycz­nie, ale na­praw­dę bar­dzo wie­le z was do mnie pi­sze w tym zbior­czym” te­ma­cie.

Za­cznę może od tego, że za­bie­gi re­lak­sa­cyj­ne w okre­sie cią­ży i kar­mie­nia nie dość, że są do­zwo­lo­ne, to czę­sto są na­wet za­le­ca­ne.

Ba­sen

Ba­sen – pły­wa­nie jest jed­ną z naj­zdrow­szych form wy­sił­ku fi­zycz­ne­go – czy to w cią­ży, czy w in­nym okre­sie ży­cia ko­bie­ty, po pro­stu za­wsze. Woda dzia­ła od­prę­ża­ją­co, a wy­si­łek po­pra­wia siłę mię­śni brzu­cha i mied­ni­cy, co jest bar­dzo waż­ne pod­czas po­ro­du.

Ko­bie­ty, któ­re mają ten­den­cję do in­fek­cji po­chwy za­chę­cam do uży­cia pro­bio­ty­ku do­po­chwo­we­go – do­raź­nie, po ką­pie­li.

Sau­na

Sau­na – nie wol­no ko­rzy­stać z sau­ny mo­krej, ani su­chej oraz z „cal­da­rium” w okre­sie cią­ży, po­nie­waż prze­grze­wa­nie or­ga­ni­zmu jest nie­wska­za­ne, a na­wet może być groź­ne.

Na­to­miast pod­czas kar­mie­nia pier­sią moż­na ko­rzy­stać z sau­ny, jest to cza­sa­mi na­wet bar­dzo ko­rzyst­ne je­że­li two­rzą się za­sto­je w pier­siach. Trze­ba tyl­ko pa­mie­tać o na­wod­nie­niu po sau­nie.

(Po na­pi­sa­niu tego po­stu do­sta­łam wie­le wia­do­mo­ści, że ist­nie­ją ba­da­nia z Fin­lan­dii mó­wią­ce o tym, że sau­na jed­nak może być do­zwo­lo­na w cią­ży – mu­szę zgłę­bić ten te­mat i może na­pi­szę o tym od­ręb­ny wpis.)

Ja­cuz­zi

Ja­cuz­zi – nie po­win­no się ko­rzy­stać z ja­cuz­zi w cią­ży z po­dob­nych wzglę­dów jak w przy­pad­ku sau­ny, chy­ba że sami mo­że­my usta­wić tem­pe­ra­tu­rę (taka do­mo­wa wer­sja ja­cuz­zi), to wte­dy nie ma prze­ciw­ska­zań, o ile woda bę­dzie mia­ła 37 stop­ni – tak jak tem­pe­ra­tu­ra na­sze­go cia­ła.

Pod­czas kar­mie­nia z ja­cuz­zi ko­rzy­stać wol­no, nie ma w tym za­kre­sie żad­nych prze­ciw­wska­zań.

Ma­sa­że

Pod­czas kar­mie­nia moż­na, nie ma żad­nych ogra­ni­czeń. Czę­sto jest to su­per roz­wią­za­nie, bo mat­ki kar­mią­ce nie­ste­ty mają po cią­ży, i ze wzglę­du na czę­ste “no­sze­nie na rącz­kach”, dość do­kucz­li­we bóle krę­go­słu­pa.

W trak­cie cią­ży za­sad­ni­czo moż­na ko­rzy­stać z ma­sa­ży, jed­nak trze­ba uwa­żać na kil­ka ele­men­tów – nie po­win­no się ma­so­wać brzu­cha i nie po­win­no się dłu­go le­żeć w bez­ru­chu na ple­cach (moż­na pod­ło­żyć klin albo wa­łek, ale moż­na też le­żeć na brzu­chu tak dłu­go, jak nie spra­wia nam to do­le­gli­wo­ści).

Je­że­li ma­saż za­wie­ra ele­men­ty re­flek­so­te­ra­pii, to te­ra­peu­ta po­wi­nien uni­kać punk­tów, któ­re wzma­ga­ją skur­cze na­rzą­dów mied­ni­cy i brzu­cha (nie wiem gdzie one są, ale Go­ogle mówi, że na nad­garst­kach i kost­kach?).

Pe­elin­gi

Za­rów­no w cią­ży jak i pod­czas kar­mie­nia pier­sią naj­bez­piecz­niej­sze są pe­elin­gi na­tu­ral­ne: z cu­kru, soli lub np. orze­chów. Po­win­no się uni­kać pe­elin­gów che­micz­nych.

Za­bie­gi na­wil­ża­ją­ce

Nie ma prze­ciw­wska­zań do tych za­bie­gów. War­to jed­nak zro­bić naj­pierw test skór­ny na kil­ka­na­ście mi­nut przed, po­nie­waż w cią­ży skó­ra może się oka­zać bar­dziej wraż­li­wa na uczu­le­nia.

De­pi­la­cja

Ko­lej­ny mit. Moż­na de­pi­lo­wać się wo­skiem czy pa­stą cu­kro­wą, za­rów­no w cią­ży jak i pod­czas kar­mie­nia – jest to bez­piecz­ne. Je­dy­ny pro­blem jaki może wy­stą­pić to – po­now­nie – może się oka­zać, że skó­ra jest bar­dziej wraż­li­wa i za­bie­gi są bar­dziej bo­le­sne niż przed cią­żą.

Za­bie­gi upięk­sza­ją­ce

Za­bie­gi „upięk­sza­ją­ce” – nie wol­no w cią­ży wy­ko­ny­wać za­bie­gów per­ma­nent­ne­go ma­ki­ja­żu oraz wszel­kich ostrzy­ki­wań (w okre­sie kar­mie­nia pier­sią po­dob­nie, choć tu zda­nia są już po­dzie­lo­ne).

Moż­na ro­bić ma­ni­cu­re i hy­bry­dy oraz do­cze­piać rzę­sy (o ma­ni­cu­re i ma­ni­cu­re hy­bry­do­wym jest też od­dziel­ny wpis).

Tyle w te­le­gra­ficz­nym skró­cie, w tym ob­szer­nym bab­skim te­ma­cie 🙂

Prze­czy­taj nasz cykl ar­ty­ku­łów Pięk­na w cia­ży:

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
pielęgnacjaSPA

18 listopada 2016

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.