Loading...

7 lipca 2017

2 min.

Paznokcie do porodu – temat, który powraca jak bumerang

Czy do po­ro­du mo­żesz mieć wy­ko­na­ny ko­lo­ro­wy ma­ni­cu­re kla­sycz­ny­mi la­kie­ra­mi? Co z hy­bry­dą? Czy jest za­ka­za­na?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Kil­ka razy na to od­po­wia­da­łam pod­czas live re­la­cji, ale nie pi­sa­łam nig­dy o tym not­ki, za­tem dziś szyb­ki, krót­ki post na te­mat:

Czy pa­znok­cie do po­ro­du mogą być po­ma­lo­wa­ne?

Za­cznij­my od tego, że mowa ty­czy się pa­znok­ci u rąk. Pa­znok­cie u stóp mo­że­cie mieć po­ma­lo­wa­ne, jak tyl­ko chce­cie.

Je­że­li cho­dzi o pa­znok­cie u rąk to jest je­den mały pro­blem – tym pro­ble­mem jest urzą­dze­nie o na­zwie pul­sok­sy­metr – jest to taka jak­by na­kład­ka na pa­lec, któ­ra in­for­mu­je le­ka­rzy o Wa­szym pul­sie oraz o utle­no­wa­niu krwi tęt­ni­czej.

Pul­sok­sy­metr dzia­ła po­przez oce­nę „ko­lo­ru” krwi przez płyt­kę pa­znok­cia. Je­że­li ma­cie po­ma­lo­wa­ne pa­znok­cie – czy to zwy­kłym la­kie­rem czy hy­bry­dą – to pul­sok­sy­metr może albo w ogó­le nie dzia­łać albo może da­wać za­fał­szo­wa­ne wy­ni­ki. (Spraw­dza­łam ostat­nio przez la­kier hy­bry­do­wy – w ogó­le nie było od­czy­tu).

Pul­sok­sy­metr przy po­ro­dzie

Nie przy każ­dym po­ro­dzie pul­sok­sy­metr jest ko­niecz­ny – jed­nak za­wsze przy cię­ciu ce­sar­skim oraz za­wsze, kie­dy ko­bie­ta de­cy­du­je się na znie­czu­le­nie po­ro­du, pul­sok­sy­metr bę­dzie wy­ko­rzy­sta­ny, żeby mo­ni­to­ro­wać jej stan.

Pul­sok­sy­metr bez pro­ble­mu dzia­ła przez la­kier prze­źro­czy­sty (od­żyw­ka do pa­znok­ci) oraz uwa­ga uwa­ga… bo ostat­nio to z mo­je­go bra­ta żoną prze­te­sto­wa­ły­śmy, dzia­ła tak­że przez bez­barw­ną hy­bry­dę (czy­li basa i top bez ko­lo­ru mię­dzy nimi).

Po co ro­bić hy­bry­dę bez ko­lo­ru?

Ma to sens je­że­li od daw­na no­si­cie la­kie­ry hy­bry­do­we i Wa­sza płyt­ka jest osła­bio­na i łam­li­wa bez la­kie­ru.

Więc do po­ro­du naj­le­piej mieć pa­znok­cie albo nie­po­ma­lo­wa­ne albo po­ma­lo­wa­ne na „bez­barw­ny” ko­lor (praw­dzi­wy oksy­mo­ron mi wy­szedł ;).

Al­ter­na­tyw­nie mo­że­cie też mieć je­den pa­zno­kieć nie­po­ma­lo­wa­ny – bo pul­sok­sy­metr się za­kła­da na je­den pa­lec, za­zwy­czaj pa­lec wska­zu­ją­cy. Jed­nak nie wia­do­mo czy urzą­dze­nie bę­dzie pod­łą­czo­ne z pra­wej czy le­wej stro­ny, za­tem naj­le­piej mieć nie­po­ma­lo­wa­ne oba pal­ce wska­zu­ją­ce – co we­dług mnie, ale może się nie znam 😉 wy­glą­dać może nie­co dziw­nie.

Co, je­śli za­czniesz ro­dzić przed­wcze­śnie i Two­je pa­znok­cie będą po­ma­lo­wa­ne?

Uwierz­cie mi na sło­wo, je­że­li za­cznie­cie ro­dzić przed­wcze­śnie to to, że ma­cie po­ma­lo­wa­ne pa­znok­cie bę­dzie naj­mniej­szym zmar­twie­niem le­ka­rzy. Pul­sok­sy­metr moż­na w osta­tecz­no­ści za­ło­żyć też na pła­tek ucha.

Jed­nak od 37. ty­go­dnia cią­ży, kie­dy już uwa­ża­my cią­żę za do­no­szo­ną, za­chę­cam Was jed­nak do bez­barw­nych pa­znok­ci, nie jest to ko­niecz­ne, ale my­ślę, że jest to po pro­stu roz­sąd­ne.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążapaznokcieporódpulsoksymetr

7 lipca 2017

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.