Loading...

19 listopada 2017

7 min.

Jak przygotować ciało do porodu? Wszystko, co powinnaś wiedzieć

Czy przed po­ro­dem na­le­ży ogo­lić oko­li­ce in­tym­ne? Czy je­śli masz pla­no­wa­ny po­ród si­ła­mi na­tu­ry to przed przy­jaz­dem do szpi­ta­la po­win­naś wy­ko­nać le­wa­ty­wę?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Jak przy­go­to­wać się do po­ro­du? Tak pier­wot­nie ten post miał się na­zy­wać. Ale praw­da jest taka, że przy­go­to­wa­nie do po­ro­du ma bar­dzo wie­le aspek­tów:

 1. Przy­go­to­wa­nie rze­czy do szpi­ta­la. O tym już pi­sa­łam. Mój post o tor­bie do po­ro­du jest nie­ustan­nie jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych na tym blo­gu.
 2. Przy­go­to­wy­wa­nie się do po­ro­du trwa wie­le mie­się­cy. Nie pi­sa­łam o tym, ale zro­bi­łam dla Was kil­ka mie­się­cy temu live na fb.

Przed Wami bar­dzo prak­tycz­ny ar­ty­kuł. My­ślę, że od­po­wiem w nim na py­ta­nia, któ­re za­da­je so­bie pra­wie każ­da ko­bie­ta w cią­ży:

 • Czy do po­ro­du mam się ogo­lić „tam na dole”?
 • Czy przed po­ro­dem po­win­nam zro­bić so­bie le­wa­ty­wę?
 • Czy mogę ro­dzić w so­czew­kach kon­tak­to­wych lub oku­la­rach?
 • Czy o czymś jesz­cze po­win­nam pa­mię­tać, za­nim udam się do szpi­ta­la?
 • Czy jest róż­ni­ca „w tych pro­ce­du­rach przy­go­to­waw­czych” jak jadę ro­dzić przez pla­no­we cię­cie ce­sar­skie?

Pew­nie wie­le z Was sły­sza­ło mro­żą­ce krew w ży­łach opo­wie­ści mam lub babć, że „za ich cza­sów” to każ­da ko­bie­ta na izbie przy­jęć szpi­ta­la była pod­da­wa­na le­wa­ty­wie i mia­ła go­lo­ne całe owło­sie­nie z miejsc in­tym­nych. Po­tem wcho­dzi­ła sama bez oso­by to­wa­rzy­szą­cej (męża, mamy, ko­le­żan­ki, do­uli) na salę po­ro­do­wą i tam le­ża­ła aż uro­dzi­ła.
Do po­ło­wy lat 90-tych nie było dys­ku­sji – tak to rze­czy­wi­ście wy­glą­da­ło.

Dzi­siaj mamy inne moż­li­wo­ści

Obec­nie są zu­peł­nie inne cza­sy. Na szczę­ście! Po pierw­sze, każ­da ko­bie­ta ma pra­wo być na sali po­ro­do­wej z oso­bą to­wa­rzy­szą­cą, a po dru­gie to czy chce się ogo­lić lub zro­bić le­wa­ty­wę za­le­ży od niej sa­mej.

Jed­nak skąd prze­cięt­na ko­bie­ta ma wie­dzieć, w szcze­gól­no­ści jak ro­dzi pierw­szy raz, co jest dla niej lep­sze – czy ro­bić tę „prze­klę­tą” le­wa­ty­wę czy nie? Czy go­lić się czy nie?

Po pierw­sze, jest zde­cy­do­wa­na róż­ni­ca czy ma­cie za­pla­no­wa­ny ter­min po­ro­du – elek­tyw­ne (pla­no­we) ce­sar­skie cię­cie, czy tak na­praw­dę nie wie­cie kie­dy bę­dzie ten dzień.

Od­no­śnie go­le­nia oko­lic in­tym­nych – mu­szę po­dzie­lić ten re­jon na dwa sek­to­ry. Oto mój au­tor­ski po­dział wło­sów ło­no­wych do ce­lów tego ar­ty­ku­łu. 😉

 • Sek­tor nr 1 – wło­sy na wzgór­ku ło­no­wym i w zgię­ciach pa­chwin – czy­li te wło­sy, któ­re wi­dać, jak sta­nie­cie gołe przed lu­strem.
 • Sek­tor nr 2 – wło­sy na war­gach sro­mo­wych, te mię­dzy no­ga­mi i w oko­li­cy uj­ścia po­chwy i od­by­tu.
Spis tre­ści:
 1. Przy­go­to­wa­nie do pla­no­we­go cię­cia ce­sar­skie­go
 2. Przy­go­to­wa­nie do po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry
 3. Ja­kie do­ku­men­ty za­brać ze sobą do szpi­ta­la?

Przy­go­to­wa­nie do pla­no­we­go cię­cia ce­sar­skie­go

 1. Nie po­win­ny­ście go­lić oko­lic in­tym­nych co naj­mniej przez 7 dni przed ope­ra­cją. W szcze­gól­no­ści wło­sy sek­to­ra nr 1 nie po­win­ny być go­lo­ne, po­nie­waż go­le­nie osła­bia na­skó­rek, po­wo­du­je mi­kro­ura­zy, któ­re zwięk­sza­ją ry­zy­ko in­fek­cji rany po cię­ciu ce­sar­skim.
 2. W ide­al­nych wa­run­kach wło­sy ło­no­we obu sek­to­rów po­win­ny być przy­strzy­żo­ne na dłu­gość oko­ło 5-10 mm.
 3. Do pla­no­we­go CC nie ma sen­su ro­bić le­wa­ty­wy. Nic ona nie zmie­ni w po­stę­po­wa­niu przy ope­ra­cji lub w okre­sie po­ope­ra­cyj­nym. Część ko­biet jed­nak chce od­wlec mo­ment pierw­sze­go na­tu­ral­ne­go wy­próż­nie­nia po ope­ra­cji i de­cy­du­je się wy­ko­nać le­wa­ty­wę z tego po­wo­du. Nie ma w tym nic złe­go, je­że­li so­bie tego ży­czy­cie i np. ostat­nie kil­ka dni nie było na­tu­ral­ne­go wy­próż­nie­nia, to nie jest to wca­le zły po­mysł. Ale być może u tych ko­biet wy­star­czy za­sto­so­wać dzień wcze­śniej czo­pek gli­ce­ry­no­wy, któ­ry dzia­ła dużo ła­god­niej niż le­wa­ty­wa.
 4. O po­ran­ku przed przy­ję­ciem do szpi­ta­la po­win­ny­ście do­kład­nie umyć całe cia­ło – ła­god­nym, na­tu­ral­nym my­dłem. Wło­sy rów­nież po­win­ny być umy­te. Po­win­ny­ście tego dnia wy­trzeć się świe­żym ręcz­ni­kiem.
 5. Pa­znok­cie ra­czej po­win­ny być nie­po­ma­lo­wa­ne lub po­ma­lo­wa­ne wy­łącz­nie bez­barw­nym la­kie­rem. Je­że­li bar­dzo Wam za­le­ży na po­ma­lo­wa­nych pa­znok­ciach to przy­najm­niej po jed­nym pal­cu na każ­dej dło­ni po­win­no być nie­uma­lo­wa­ne ko­lo­ro­wym la­kie­rem.
 6. Przy cię­ciu ce­sar­skim, je­że­li jest wy­ko­ny­wa­ne w ty­po­wym dla tej ope­ra­cji znie­czu­le­niu czy­li pod­pa­ję­czy­nów­ko­wym, mo­że­cie mieć na so­bie so­czew­ki kon­tak­to­we lub oku­la­ry. Cza­sa­mi trze­ba oku­la­ry zdjąć, bo mogą za­wa­dzać o ma­secz­kę z tle­nem, ale wte­dy ze­spół ane­ste­zjo­lo­gicz­ny Wam w tym po­mo­że.

Po­ni­żej zdję­cie ulot­ki in­for­ma­cyj­nej au­tor­stwa lek. Fi­li­pa Dą­brow­skie­go oraz doc. Do­ro­ty Bom­by-Opoń (or­dy­na­tor Od­dzia­łu Pa­to­lo­gii Cią­ży I Ka­te­dry i Kli­ni­ki Po­łoż­nic­twa i Gi­ne­ko­lo­gii WUM), któ­rą do­sta­je każ­da pa­cjent­ka za­pi­sy­wa­na do pla­no­we­go cię­cia ce­sar­skie­go.

Po­ka­zu­ję Wam to po to, aby­ście zo­ba­czy­li, że to nie­go­le­nie to nie mój wy­mysł, a ofi­cjal­ne za­le­ce­nie.

This image has an empty alt attribute; its file name is co-zabrac-do-porodu.jpg

Przy­go­to­wa­nie do po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry

Oczy­wi­ste jest, że po pierw­sze nie je­ste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć kie­dy to bę­dzie. Ale na­wet bez ja­kie­go­kol­wiek przy­go­to­wa­nia wszyst­ko po­win­no być do­brze. Tym nie­mniej praw­da jest taka, że więk­szość ko­biet ja­dąc do po­ro­du lub już wie­le ty­go­dni wcze­śniej za­sta­na­wia się nad tymi „pro­ce­du­ra­mi”.

 • Le­wa­ty­wa – nie jest ko­niecz­na. Jest to tyl­ko i wy­łącz­nie wy­bór ro­dzą­cej. Praw­da jest taka, że je­że­li ma­cie wy­peł­nio­ną kisz­kę stol­co­wą lub mó­wiąc bar­dziej po ludz­ku – od­byt­ni­cę – to za­nim dziec­ko się uro­dzi, musi się ona opróż­nić. Dla wie­lu ko­biet to, że mo­gły­by wy­próż­nić się w trak­cie po­ro­du sta­no­wi dość spo­ry stres. Te ko­bie­ty na pew­no war­to za­chę­cić do zro­bie­nia le­wa­ty­wy w domu przed przy­jaz­dem do szpi­ta­la. (Naj­ła­twiej jak po­mo­że Wam w tym part­ner, ale je­że­li się krę­puj­cie to są po­zy­cje, aby wy­ko­nać le­wa­ty­wę sa­mo­dziel­nie – in­struk­cje są na opa­ko­wa­niu tych ze­sta­wów do wle­wu do­od­byt­ni­cze­go z ap­te­ki).

Waż­ne jest jed­nak, aby­ście wie­dzie­li, że wy­próż­nie­nie się ko­bie­ty pod­czas na­tu­ral­ne­go po­ro­du jest czymś zu­peł­nie na­tu­ral­nym i ni­ko­go z per­so­ne­lu to nie dzi­wi oraz nie sta­no­wi za­gro­że­nia in­fek­cją ani dla mat­ki ani dla dziec­ka.

We­dług naj­now­szych opra­co­wań na­uko­wych nie po­win­no się wy­ko­ny­wać „ru­ty­no­wej” le­wa­ty­wy każ­dej ko­bie­cie.

Le­wa­ty­wa ma swo­je za­le­ty. Po­wie­dzą Wam to do­świad­czo­ne po­łoż­ne. Zde­cy­do­wa­nym mi­nu­sem le­wa­ty­wy jest to, że może być ona nie­co nie­przy­jem­na lub wręcz bo­le­sna dla czę­ści ko­biet – suma sum­ma­rum – to czy chce­cie wy­ko­nać le­wa­ty­wę za­le­ży od Was. Me­dycz­nie rzecz bio­rąc nie jest to ani ko­rzyst­ne ani szko­dli­we.

 • Go­le­nie oko­lic in­tym­nych – do po­ro­du na­tu­ral­ne­go wło­sy z sek­to­ra 1, czy­li te na wzgór­ku ło­no­wym są zu­peł­nie obo­jęt­ne. Na­to­miast wło­sy z sek­to­ra 2 naj­le­piej, aby nie były ogo­lo­ne (go­le­nie po­wo­du­je uszko­dze­nie war­stwy ochron­nej na­skór­ka i może przy­czy­niać się do gor­sze­go go­je­nia się ewen­tu­al­ne­go na­cię­cia lub pęk­nię­cia kro­cza). Jed­nak naj­le­piej, aby wło­sy były bar­dzo krót­ko przy­strzy­żo­ne – kil­ku­mi­li­me­tro­we. Cięż­ko cza­sa­mi wy­cyr­klo­wać – za­łóż­my, że je­ste­ście w 39 ty­go­dniu. Go­li­cie się, bo my­śli­cie, że uro­dzi­cie prze­cież za ty­dzień, a tu na­gle tej sa­mej nocy za­czy­na się po­ród. W ta­kim wy­pad­ku – nie stre­suj­cie się na za­sa­dzie – „Ojej a ma­ma­gi­ne­ko­log mó­wi­ła, że nie trze­ba się go­lić, bo może to po­gar­szać go­je­nie”. Praw­da jest taka, że obec­nie z mo­ich ob­ser­wa­cji przy­najm­niej 75% ko­biet przy­jeż­dża do po­ro­du „świe­żo ogo­lo­na”. Chcę, aby­ście wie­dzia­ły, że nie jest to ani wy­ma­ga­ne, ani ko­niecz­ne, a ta­kie kil­ku­mi­li­me­tro­we „od­ro­sty” w kon­tek­ście po­ro­du są aku­rat na­wet po­żą­da­ne.

A co je­śli ko­bie­ta przy­je­dzie do po­ro­du zu­peł­nie nie­ogo­lo­na?

To też nie pro­blem. Na każ­dej sali po­ro­do­wej są jed­no­ra­zo­we ma­szyn­ki. Tak na­praw­dę we­dług stan­dar­dów po­win­ny to być urzą­dze­nia strzy­gą­ce, a nie go­lą­ce. Uży­wa się ich tyl­ko i wy­łącz­nie je­że­li mu­si­my na­ciąć kro­cze ze wzglę­dów me­dycz­nych. W in­nym przy­pad­ku, je­że­li po­ród prze­bie­ga zu­peł­nie bez po­wi­kłań to pa­cjen­tek nie go­li­my.

Je­że­li tyl­ko Wasz po­ród nie za­czy­na się gwał­tow­nie i je­ste­ście w sta­nie się jesz­cze do­kład­nie wy­ką­pać – naj­le­piej nie w wan­nie, a pod prysz­ni­cem – to za­chę­ca się, aby ko­bie­ta przed po­ro­dem się cała umy­ła.

Oku­la­ry czy so­czew­ki kon­tak­to­we do po­ro­du? A może ani jed­no ani dru­gie?

Za­cznij­my od tego, że ma­cie pra­wo wi­dzieć pod­czas po­ro­du! Więc je­że­li ma­cie wadę wzro­ku to trze­ba temu ja­koś za­ra­dzić, rów­nież pod­czas po­ro­du. Nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań, aby ro­dzić w oku­la­rach.

Co do so­cze­wek to zda­nia są bar­dzo po­dzie­lo­ne – część oku­li­stów za­chę­ca pa­cjent­ki, aby nie ro­dzi­ły w so­czew­kach, po­nie­waż pod­czas po­ro­du pro­duk­cja łez, czy­li na­wil­że­nie oczu jest zmniej­szo­ne.

Nie znam ofi­cjal­nych wy­tycz­nych, aby było za­bro­nio­ne ro­dzić w so­czew­kach kon­tak­to­wych.

Ja­kie do­ku­men­ty za­brać ze sobą do szpi­ta­la?

Ja­dąc do szpi­ta­la do po­ro­du naj­waż­niej­sze jest, aby­ście pa­mię­ta­ły o za­bra­niu na­stę­pu­ją­cych do­ku­men­tów:

 • do­wód toż­sa­mo­ści,
 • gru­pa krwi (ory­gi­nał za­wie­ra­ją­cy PE­SEL),
 • wy­ni­ki ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych,
 • ostat­nia mor­fo­lo­gia,
 • wy­nik po­sie­wu GBS,
 • HIV,
 • WR,
 • HBS,
 • HCV,
 • ostat­nie USG z oce­ną masy pło­du,
 • kar­ta cią­ży.
Prze­czy­taj rów­nież:
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
lewatywaporódporód naturalny

19 listopada 2017

7 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.