Loading...

17 lutego 2022

2 min.

COVID-19 a cykl miesiączkowy – czy infekcja ma wpływ na okres?

Część ko­biet po prze­cho­ro­wa­niu CO­VID-19 po­da­je, że ich cy­kle mie­siącz­ko­we ule­gły zmia­nie. Czy in­fek­cja SARS-CoV-2 fak­tycz­nie może wpły­nąć na ob­fi­tość i dłu­gość trwa­nia mie­siącz­ki i czy mamy się czym mar­twić?

Martyna Szopa-Krupińska

W Szan­gha­ju prze­pro­wa­dzo­no ba­da­nie*, do któ­re­go za­kwa­li­fi­ko­wa­no 177 ko­biet w wie­ku roz­rod­czym z po­zy­tyw­nym wy­ni­kiem na CO­VID-19. Ce­lem było spraw­dze­nie, czy in­fek­cja SARS-CoV-2 ma wpływ na cykl mie­siącz­ko­wy oraz po­ziom hor­mo­nów płcio­wych.

Z ba­da­nia wy­klu­czo­no ko­bie­ty cię­żar­ne, kar­mią­ce oraz ko­bie­ty z za­bu­rze­nia­mi mie­siącz­ko­wa­nia w wy­wia­dzie.

U ko­biet cięż­ko prze­cho­dzą­cych in­fek­cję CO­VID-19, ob­ser­wo­wa­no wy­dłu­żo­ne cy­kle mie­siącz­ko­we czę­ściej, niż u ko­biet prze­cho­dzą­cych in­fek­cję ła­god­nie.

Nie za­uwa­żo­no zna­czą­cych zmian w po­zio­mach hor­mo­nów płcio­wych osób zdro­wych i za­ra­żo­nych ko­ro­na­wi­ru­sem.

Po 1-2 mie­sią­cach od za­ra­że­nia:

  • u 84% ba­da­nych ob­ję­tość krwa­wie­nia wró­ci­ła do nor­my,
  • u 99% ko­biet wró­ci­ła do nor­mal­ne­go ryt­mu krwa­wień mie­siącz­ko­wych.

Za­bu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia po szcze­pie­niu na CO­VID-19

W da­nych Bry­tyj­skie­go Urzą­du Re­je­stra­cji Le­ków i Pro­duk­tów Lecz­ni­czych (MHRA) po­ja­wi­ły się do­nie­sie­nia o zmia­nach cha­rak­te­ru krwa­wień mie­siącz­ko­wych po przy­ję­ciu szcze­pion­ki, jed­nak nie wy­ka­za­no bez­po­śred­nie­go związ­ku mię­dzy szcze­pie­niem prze­ciw­ko SARS-CoV-2, a wzro­stem ry­zy­ka wy­stę­po­wa­nia nie­spo­dzie­wa­nych krwa­wień.

Do­dat­ko­wo stwier­dzo­no, że np. szcze­pion­ki prze­ciw­ko gry­pie czy HPV mogą rów­nież za­bu­rzać cykl mie­siącz­ko­wy.

U osób za­szcze­pio­nych, za­bu­rze­nia mie­siącz­ko­wa­nia trwa­ły od 1 do 2 mie­się­cy.

Nie ma obec­nie żad­nych do­wo­dów na­uko­wych wska­zu­ją­cych na łą­cze­nie pro­ble­mów z płod­no­ścią i zaj­ściem w cią­żę, a przy­ję­ciem szcze­pion­ki na CO­VID-19.

Mu­si­my pa­mię­tać, że przy za­trzy­ma­niu mie­siącz­ko­wa­nia lub zmia­nie jego ryt­mu w trak­cie lub po in­fek­cji CO­VID-19, naj­pierw na­le­ży wy­klu­czyć cią­żę.

Do­pie­ro póź­niej, gdy rytm mie­siącz­ko­wa­nia nie po­wró­ci do nor­my, po­win­ni­śmy roz­po­cząć dia­gno­sty­kę, gdyż przy­czyn za­bu­rzeń mie­siącz­ko­wa­nia jest bar­dzo wie­le.

Źró­dła:

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2022
COVID-19miesiączka

17 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.