Loading...

6 września 2022

2 min.

7 zaskakujących faktów na temat metforminy

Met­for­mi­na to wszech­stron­nie dzia­ła­ją­cy lek z obie­cu­ją­cą per­spek­ty­wą na przy­szłość.

Dorota Święch

Met­for­mi­na to do­ust­ny lek przede wszyst­kim zmniej­sza­ją­cy stę­że­nie glu­ko­zy we krwi, m.in. zwięk­sza wraż­li­wość tka­nek na in­su­li­nę. Na­to­miast sta­le od­kry­wa­ne są jego nowe funk­cje:

  • jest wszech­stron­nie dzia­ła­ją­cym le­kiem z obie­cu­ją­cą per­spek­ty­wą na przy­szłość,
  • dzia­ła wie­lo­kie­run­ko­wo,
  • przede wszyst­kim jest do­ust­nym le­kiem prze­ciw­cu­krzy­co­wym,
  • wpły­wa na po­pra­wę pro­fi­lu li­pi­do­we­go,
  • ba­da­nia wska­zu­ją, że może mieć ko­rzyst­ne za­sto­so­wa­nie rów­nież w cho­ro­bach no­wo­two­ro­wych i ser­co­wo-na­czy­nio­wych,
  • co cie­ka­we wska­zu­je się rów­nież na jej dzia­ła­nia prze­ciw­sta­rze­nio­we.

Nie­zwy­kła po­pu­lar­ność

Met­for­mi­na jest jed­nym z naj­czę­ściej prze­pi­sy­wa­nych le­ków na świe­cie. Rocz­nie do ap­tek tra­fia po­nad 120 mln re­cept na ten lek.

Spre­cy­zo­wa­ne dzia­ła­nie

Jej dzia­ła­nie skon­cen­tro­wa­ne jest na zmniej­sza­niu stę­że­nia glu­ko­zy we krwi oraz zwięk­sza­niu wraż­li­wość tka­nek na in­su­li­nę. Jest to lek pierw­sze­go wy­bo­ru w le­cze­niu cu­krzy­cy typu 2. Sto­su­je się ją rów­nież w sta­nie przed­cu­krzy­co­wym i ze­spo­le wie­lo­tor­bie­lo­wa­tych jaj­ni­ków.

Zmniej­sza po­ziom cho­le­ste­ro­lu

Wpły­wa ko­rzyst­nie na po­ziom cho­le­ste­ro­lu – zmniej­sza stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go, cho­le­ste­ro­lu LDL (tzw. złe­go cho­le­ste­ro­lu) oraz trój­gli­ce­ry­dów, a zwięk­sza stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu HDL (tzw. do­bre­go cho­le­ste­ro­lu).

Chro­ni układ krą­że­nia

Wy­ka­zu­je dzia­ła­nie ochron­ne dla układ krą­że­nia – dzia­ła prze­ciw­miaż­dży­co­wo i zmniej­sza ry­zy­ko wy­stą­pie­nia za­wa­łu ser­ca.

Dzia­ła wie­lo­to­ro­wo

Ale met­for­mi­na to nie tyl­ko cu­krzy­ca! Ba­da­nia wska­zu­ją, że może mieć ko­rzyst­ne za­sto­so­wa­nie rów­nież w cho­ro­bach no­wo­two­ro­wych i ser­co­wo-na­czy­nio­wych.

Może wpły­wać na uby­tek masy cia­ła

Za­ob­ser­wo­wa­no, że met­for­mi­na po­wo­du­je utra­tę masy cia­ła u pa­cjen­tów z cu­krzy­cą typu 2, jed­nak nie jest le­kiem za­re­je­stro­wa­nym do le­cze­nia oty­ło­ści. Dane do­ty­czą­ce sto­so­wa­nia met­for­mi­ny je­dy­nie ce­lem re­duk­cji masy cia­ła są nie­jed­no­znacz­ne, a ba­da­nia nadal są pro­wa­dzo­ne, dla­te­go lek ten nie jest sto­so­wa­ny w le­cze­niu oty­ło­ści u pa­cjen­tów bez in­su­li­no­opor­no­ści, sta­nu przed­cu­krzy­co­we­go, cu­krzy­cy.

Wy­ka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we

Być może met­for­mi­na sta­nie się pierw­szym le­kiem prze­dłu­ża­ją­cym ży­cie, po­nie­waż wy­ka­zu­je dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we. Po­myśl­ne wy­ni­ki ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych na zwie­rzę­tach skła­nia­ją na­ukow­ców, aby są­dzić, że po­dob­ny lub taki sam efekt mógł­by wy­stą­pić u lu­dzi. Jed­nak by to po­twier­dzić, po­trze­ba ba­dań kli­nicz­nych i więk­szej ilo­ści da­nych na ten te­mat.

Źró­dła:

metformina

6 września 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.