Loading...

14 stycznia 2022

2 min.

Antybiotyki to nie groszki

An­ty­bio­ty­ków nie sto­su­je­my w lek­kich in­fek­cjach wi­ru­so­wych – na nie one po pro­stu nie dzia­ła­ją. Za­sko­czo­na? Co wię­cej, nie po­win­naś nig­dy ko­rzy­stać z an­ty­bio­ty­ków, któ­re zo­sta­ły Ci z po­przed­niej in­fek­cji – mo­żesz wy­rzą­dzić tym wię­cej szkód niż po­żyt­ku!

Karolina Zych-Rozpędowska

W okre­sie je­sien­no-zi­mo­wym ilość in­fek­cji gwał­tow­nie wzra­sta. Ka­tar, ka­szel, lek­ka go­rącz­ka, złe sa­mo­po­czu­cie – to ty­po­we prze­zię­bie­nie. Pa­cjen­ci czę­sto przez pierw­sze dni le­czą się sami pre­pa­ra­ta­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi w ap­te­ce. Cza­sem też sto­su­ją to co mają w domu, by­le­by szyb­ciej wy­zdro­wieć.


Tak było i w tym przy­pad­ku. Do przy­chod­ni zgło­sił się pan z ty­po­wy­mi ob­ja­wa­mi prze­zię­bie­nia.

Pa­cjent: Pani dok­tor od dwóch dni mam ka­tar, do­słow­nie mnie za­le­wa! Kasz­lę, było mi tro­chę zim­no i mia­łem tem­pe­ra­tu­rę, oko­ło 37° C.

Le­karz: Wziął pan coś na te ob­ja­wy?

Pa­cjent: No, naj­pierw za­pa­rzy­łem śro­dek, taki roz­pusz­czal­ny na cie­pło z ap­te­ki, ale nie prze­szło po jed­nym i wczo­raj już nie wy­trzy­ma­łem i wzią­łem an­ty­bio­tyk.

Le­karz: A skąd pan miał an­ty­bio­tyk?

Pa­cjent: Zo­sta­ły mi 3 ta­blet­ki z po­przed­niej in­fek­cji gar­dła rok temu, to wzią­łem. I po­mo­gło! Dziś jest tro­chę le­piej. Jak prze­pi­sze mi pani dok­tor jesz­cze ten an­ty­bio­tyk, to się wy­le­czę do koń­ca.


Mina le­ka­rza w ta­kiej sy­tu­acji jest za­wsze „bez­cen­na”. An­ty­bio­ty­ki to nie grosz­ki, nie sto­su­je­my ich w lek­kich in­fek­cjach se­zo­no­wych. Te ty­po­we in­fek­cje w 90% wy­wo­ły­wa­ne są przez wi­ru­sy, a na nie an­ty­bio­ty­ki ab­so­lut­nie nie dzia­ła­ją.

tabletki-antybiotyk-leki

An­ty­bio­ty­ki za­re­zer­wo­wa­ne są dla in­fek­cji bak­te­ryj­nych i nie są uni­wer­sal­ne. An­ty­bio­tyk, któ­ry zo­stał (choć nie po­wi­nien) po le­cze­niu an­gi­ny pa­cior­kow­co­wej, nie bę­dzie tak samo sku­tecz­ny w za­pa­le­niu płuc czy w prze­wle­kłym za­pa­le­niu za­tok.

Nad­uży­wa­nie an­ty­bio­ty­ków pro­wa­dzi do tego, że nowe szcze­py bak­te­rii są od­por­ne na ich dzia­ła­nie. A to ozna­cza, że za kil­ka lat nie bę­dzie czym le­czyć in­fek­cji ba­te­ryj­nych! Pro­ste kil­ku­dnio­we in­fek­cje se­zo­no­we le­czy­my wy­łącz­nie ob­ja­wo­wo, czy­li coś na ka­szel, ka­tar, bóle mię­śnio­we. Pa­mię­taj, że naj­waż­niej­szy jest od­po­czy­nek, dużo snu i od­po­wied­nie na­wod­nie­nie.

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2022
antybiotykhistorie z gabinetuinfekcja bakteryjnainfekcja wirusowa

14 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.