Loading...

4 grudnia 2021

2 min.

Bohater nocnych koszmarów Polaków

„Ba­daj cho­le­ste­rol”, „A jaki masz cho­le­ste­rol?”, „W Two­im wie­ku cho­le­ste­rol to pod­sta­wa!”. Kto z nas nie sły­szał tego py­ta­nia? Je­śli masz pro­blem z cho­le­ste­ro­lem to mamy do­brą wia­do­mość – na ho­ry­zon­cie po­ja­wił się nowy lek, któ­ry może zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać le­cze­nie hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii.

Karolina Zych-Rozpędowska

Tak to już jest, że my Po­la­cy je­ste­śmy eks­per­ta­mi w wie­lu te­ma­tach, ale cho­le­ste­rol to nasz na­ro­do­wy ko­nik, nie­rzad­ko bo­ha­ter noc­nych kosz­ma­rów.

Czy je­ste­śmy ska­za­ni na po­raż­kę?

Za­bu­rze­nia prze­mia­ny li­pi­dów, któ­re po­tocz­nie skut­ku­ją le­gen­dar­nym, wy­so­kim stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi na­le­żą w Pol­sce do naj­częst­szych, ale i nie­sku­tecz­nie le­czo­nych cho­rób. Cie­ka­we czy wie­cie, że sza­cu­je się, iż po­nad 60% do­ro­słych osób ma za wy­so­kie stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu we krwi. I o zgro­zo, te same sza­cun­ki wska­zu­ją, że po­nad po­ło­wa z nich jest nie­le­czo­na lub le­czo­na zbyt ni­ski­mi daw­ka­mi le­ków.

Naj­bar­dziej sku­tecz­nym le­kar­stwem jest oczy­wi­ście „mo­dy­fi­ka­cja sty­lu ży­cia”. Pew­nie wie­lu z Was się te­raz uśmie­cha, ale no cóż – nic się samo nie zro­bi. Nad sa­mo­za­par­ciem by ćwi­czyć i spo­ży­wać zdro­we, ni­sko­cho­le­ste­ro­lo­we pro­duk­ty na­le­ży re­gu­lar­nie pra­co­wać. A z tym bywa róż­nie, dla­te­go na po­moc przy­cho­dzi też od­po­wied­nio do­bra­ne le­cze­nie.

Co to są sta­ty­ny?

Sta­ty­ny to leki, któ­rych dzia­ła­nie po­le­ga na ha­mo­wa­niu en­zy­mu, jaki od­po­wia­da za wy­twa­rza­nie cho­le­ste­ro­lu w wą­tro­bie. Na ryn­ku są obec­ne od 30 lat i naj­czę­ściej sto­so­wa­ne w przy­pad­ku hi­per­cho­le­ste­ro­le­mii.

Ostat­nio w tej gru­pie na pol­skim ryn­ku po­ja­wi­ła się pi­ta­wa­sta­ty­na, któ­ra po ator­wa­sta­ty­nie i ro­su­wa­sta­ty­nie jest trze­cią naj­sil­niej­szą sta­ty­ną. Co wy­róż­nia tę sub­stan­cję?

  • może być po­moc­na u pa­cjen­tów z nie­pra­wi­dło­wy­mi stę­że­nia­mi cu­krów, cu­krzy­cą czy in­su­li­no­opo­ro­no­ścią, po­nie­waż w ba­da­niach osią­gnię­to po­pra­wę ta­kich wskaź­ni­ków jak HbA1c czy HOMA-IR;
  • nowa sta­ty­na wcho­dzi też w mniej in­te­rak­cji – jest me­ta­bo­li­zo­wa­na w wą­tro­bie, ale prak­tycz­nie bez udzia­łu izo­en­zy­mów cy­to­chro­mu P450 (cy­to­chrom ten me­ta­bo­li­zu­je wie­le le­ków);
  • może być uży­tecz­na w le­cze­niu pa­cjen­tów przyj­mu­ją­cych leki an­ty­re­tro­wi­ru­so­we (na HIV).

Za­tem pod­su­muj­my nasz news dnia: wy­ni­ki ba­dań kli­nicz­nych nowo do­stęp­nej pi­ta­wa­sty­ny wy­glą­da­ją obie­cu­ją­co, jed­nak pa­mię­taj, że na­wet naj­sku­tecz­niej­szy lek nie za­dzia­ła, je­śli nie bę­dzie re­gu­lar­nie sto­so­wa­ny.


Źró­dło:

  • Wy­tycz­ne PTL/KLRWP/PTK/PTDL/PTD/PTNT dia­gno­sty­ki i le­cze­nia za­bu­rzeń li­pi­do­wych w Pol­sce 2021;
  • Val­le­jo-Vaz AJ, Kon­da­pal­ly Se­sha­sai SR, Ku­ro­gi K, Mi­chi­shi­ta I, No­zue T, Su­giy­ama S, Tsi­mi­kas S, Yoshi­da H, Ray KK. Ef­fect of pi­ta­va­sta­tin on glu­co­se, HbA1c and in­ci­dent dia­be­tes: A meta-ana­ly­sis of ran­do­mi­zed con­trol­led cli­ni­cal trials in in­di­vi­du­als wi­tho­ut dia­be­tes. Athe­ro­sc­le­ro­sis. 2015 Aug;241(2):409-18. doi: 10.1016/j.athe­ro­sc­le­ro­sis.2015.06.001. Epub 2015 Jun 4. PMID: 26074315.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
cholesterolstatyny

4 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa