Loading...

3 lutego 2022

2 min.

Jak choroby współistniejące wpływają na przebieg COVID-19?

Naj­częst­sze cho­ro­by, któ­re wy­stę­pu­ją u pa­cjen­tów z cięż­kim prze­bie­giem in­fek­cji to m.in.: cho­ro­by ser­co­wo-na­czy­nio­we, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cho­ro­ba wień­co­wa, prze­wle­kła nie­wy­dol­ność ser­ca, miaż­dży­ca na­czyń.

Karolina Zych-Rozpędowska

Pan­de­mia CO­VID-19 na świe­cie trwa od 2020 roku. Na­ukow­cy mie­li już więc spo­ro cza­su, aby móc wy­cią­gnąć na­stę­pu­ją­ce wnio­ski:

  • kto cho­ru­je czę­ściej?,
  • ja­kie cho­ro­by naj­czę­ściej mają pa­cjen­ci prze­by­wa­ją­cy w szpi­ta­lu z po­wo­du in­fek­cji CO­VID-19?,
  • u kogo ist­nie­je więk­sze ry­zy­ko, że prze­bieg in­fek­cji bę­dzie cięż­szy?

Cho­ro­by współ­ist­nie­ją­ce to cho­ro­by prze­wle­kłe, na któ­re pa­cjen­ci cho­ru­ją od ja­kie­goś cza­su i przyj­mu­ją na nie leki, ale też cho­ro­by prze­wle­kłe, o któ­rych jesz­cze nie wie­dzą, bo np. daw­no nie wy­ko­ny­wa­li ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych, a w trak­cie ho­spi­ta­li­za­cji oka­zu­je się, że od dłuż­sze­go cza­su mają pod­wyż­szo­ne ci­śnie­nie lub wy­so­kie cu­kry.

Cho­ro­bą współ­ist­nie­ją­cą nie jest ka­tar, któ­ry po­ja­wił się ty­dzień temu, nie jest ból krę­go­słu­pa, któ­ry na­wra­ca jak za dłu­go sie­dzi­my przy biur­ku.

stop smo­king in­fo­gra­phic,bet­ter way

Naj­częst­sze cho­ro­by, któ­re wy­stę­pu­ją u pa­cjen­tów z cięż­szym prze­bie­giem CO­VID-19 to m.in.: cho­ro­by ser­co­wo-na­czy­nio­we, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cho­ro­ba wień­co­wa, prze­wle­kła nie­wy­dol­ność ser­ca, miaż­dży­ca na­czyń.

Oczy­wi­ście nie każ­da oso­ba z roz­po­zna­nym nad­ci­śnie­niem tęt­ni­czym czy cu­krzy­cą bę­dzie mia­ła cięż­szy prze­bieg CO­VID-19. Je­śli cho­ro­ba jest do­brze kon­tro­lo­wa­na, cho­ry re­gu­lar­nie sto­su­je leki i jego ogól­ny stan zdro­wia jest do­bry, to prze­bieg in­fek­cji, mimo ob­cią­żeń, bę­dzie ła­god­ny.

Bar­dzo waż­ne jest, byś pa­mię­ta­ła, że cho­ro­ba prze­wle­kła jest wska­za­niem do szcze­pie­nia, po­nie­waż stwa­rza­my so­bie ochro­nę przed cięż­kim prze­bie­giem CO­VID-19.

Prze­czy­taj wię­cej o ob­ja­wach ko­ro­na­wi­ru­sach i cho­ro­bach współ­ist­nie­ją­cych.

Źró­dła:

Baj­ga­in KT, Ba­dal S, Baj­ga­in BB, San­ta­na MJ. Pre­va­len­ce of co­mor­bi­di­ties among in­di­vi­du­als with CO­VID-19: A ra­pid re­view of cur­rent li­te­ra­tu­re. Am J In­fect Con­trol. 2021;49(2):238-246. doi: 10.1016/j.ajic.2020.06.213

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2022
COVID-19cukrzycanadciśnienie tętnicze

3 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa