Loading...

2 maja 2022

2 min.

Czy 21 dni wystarczą do wypracowania nawyku?

Ary­sto­te­les ma­wiał, że „Je­ste­śmy tym, co w swo­im ży­ciu po­wta­rza­my. Do­sko­na­łość nie jest jed­no­ra­zo­wym ak­tem, lecz na­wy­kiem”. No wła­śnie, sko­ro na­wy­ki są tak wszech­obec­ne w na­szym ży­ciu, to czy za­sta­na­wia­li­ście się, ile po­trze­ba cza­su, by na sta­łe za­do­mo­wi­ły się w na­szej co­dzien­no­ści?

Dorota Święch

Od lat pro­ble­ma­ty­ka ta sta­no­wi te­mat wie­lu prac i ana­liz. W la­tach 60. XX wie­ku przyj­rzał się jej rów­nież Ma­xwell Maltz, chi­rurg pla­stycz­ny, któ­ry na­pi­sał książ­kę pt. „Psy­cho-Cy­ber­ne­ty­ka”. Maltz za­uwa­żył, że jego pa­cjen­tom po ope­ra­cjach, przy­zwy­cza­je­nie się do „no­wej” twa­rzy/sy­tu­acji zaj­mu­je oko­ło 21 dni. Na pod­sta­wie ich ob­ser­wa­cji po­sta­wił tezę, że tyle wła­śnie dni po­trze­bu­je­my na zbu­do­wa­nie no­we­go na­wy­ku.

Co mó­wią inne ba­da­nia?

Ba­da­nie z 2009 roku prze­pro­wa­dzo­ne przez na­ukow­ców z Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don wy­ka­za­ło jed­nak, że czas po­trzeb­ny do wy­ro­bie­nia so­bie na­wy­ku lub ze­rwa­nia z na­ło­giem nie jest sam dla wszyst­kich.

W cią­gu 12 ty­go­dni ba­da­niu pod­da­no 96 osób. Na tej pod­sta­wie usta­lo­no, że śred­ni czas utrwa­le­nia się no­we­go na­wy­ku wy­no­si w rze­czy­wi­sto­ści 66 dni. Co wię­cej, in­dy­wi­du­al­nie wy­ni­ki były moc­no zróż­ni­co­wa­ne i wa­ha­ły się od 18 do 254 dni.

Czy­li co to dla nas ozna­cza?

Kon­klu­zja jest pro­sta, trzy ty­go­dnie to czas zde­cy­do­wa­nie za krót­ki na wy­pra­co­wa­nie lub po­rzu­ce­nie da­ne­go na­wy­ku.

Je­że­li chcesz po­lep­szyć swój stan zdro­wia: na­uczyć się re­gu­lar­nie jeść po­sił­ki, za­cząć wię­cej się ru­szać, czy kłaść wcze­śniej spać, myśl o tych zmia­nach jako o pro­ce­sie. Przy­go­tuj się do nie­go.

Za­sta­nów się nad ewen­tu­al­ny­mi prze­szko­da­mi, któ­re mogą się po­ja­wić na Two­jej dro­dze. Do­bre przy­go­to­wa­nie, plan dzia­ła­nia i cier­pli­we dzia­ła­nie zwięk­szy Two­je szan­se na suk­ces i… na wy­pra­co­wa­nie no­we­go na­wy­ku.

Źró­dło:

  • Phil­lip­pa Lal­ly, Cor­ne­lia H. M. Van Ja­ar­sveld, Hen­ry W. W. Potts And Jane War­dle, How are ha­bits for­med: Mo­del­ling ha­bit for­ma­tion in the real worl­dy, http://re­po­si­to­rio.ispa.pt/bit­stre­am/10400.12/3364/1/IJSP_998-1009.pdf;
  • https://www.scien­ce­alert.com/here-s-how-long-you-ac­tu­al­ly-need-to-bre­ak-a-ha­bit-ac­cor­ding-to-scien­ce, do­stęp na dzień 24.03.2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2022
odchudzanie

2 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa