Loading...

1 lipca 2022

2 min.

Czy jedzenie lodów nasila przeziębienie?

„Nie jedz lo­dów, bo bę­dzie cię bo­la­ło gar­dło!” – Któ­ra z nas tego nie sły­sza­ła bę­dąc dziec­kiem? Czy kie­dy­kol­wiek za­sta­na­wia­ły­ście się na tym czy to praw­da?

Alicja Jaczewska

Do­bra in­for­ma­cja dla wszyst­kich fa­nów sło­dy­czy – je­dze­nie lo­dów nie po­gar­sza prze­bie­gu in­fek­cji gór­nych dróg od­de­cho­wych. Co wię­cej, w nie­któ­rych przy­pad­kach (za­pa­le­nie gar­dła czy krta­ni) zim­ne pły­ny i po­kar­my (w tym lody) mogą na­wet przy­no­sić ulgę i za­le­ca się ich spo­ży­cie.

Inna spra­wa to to, czy lody mogą po­wo­do­wać za­pa­le­nie gar­dła, bo­wiem czę­sto przed­sta­wia się je jako wi­no­waj­ców za­cho­ro­wań na an­gi­nę. Nie uda­ło mi się do­trzeć do ba­dań, któ­re jed­no­znacz­nie po­ka­zy­wa­ły­by wpływ spo­ży­cia lo­dów na za­pa­dal­ność na an­gi­nę, jed­nak spo­tka­łam się z kil­ko­ma opi­nia­mi eks­per­tów, że lody same w so­bie nie są przy­czy­ną za­cho­ro­wa­nia.

Jed­nak ich spo­ży­cie w trak­cie upa­łów po­przez gwał­tow­ną zmia­nę tem­pe­ra­tu­ry bło­ny ślu­zo­wej i skurcz na­czyń krwio­no­śnych może mieć wpływ na ob­ni­że­nie od­por­no­ści, a co z tym idzie – uła­twie­nie drob­no­ustro­jom ata­ku na na­sze gar­dła.

Moż­na temu za­po­biec, po­przez spo­koj­ne je­dze­nie lo­dów i ich ogrza­nie w ja­mie ust­nej przed po­łknię­ciem. Nie­któ­rzy rów­nież za­le­ca­ją „har­to­wa­nie” gar­dła po­przez spo­ży­wa­nie lo­dów rów­nież w zim­nych mie­sią­cach.

infekcja wirusowamity zdrowotneprzeziębienie

1 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa