Loading...

21 marca 2022

2 min.

Czy kawa jest zdrowa? Badania nie pozostawiają złudzeń

Kawa jest jed­nym z naj­czę­ściej spo­ży­wa­nych na­po­jów na świe­cie. Uwiel­bia­my ją za smak i za to, że po­bu­dza i roz­bu­dza jak mało co! No do­brze, ale czy za­sta­na­wia­ły­ście się kie­dyś, czy pi­cie kawy ma zdro­wot­ne ko­rzy­ści?

Karolina Zych-Rozpędowska

Na­ukow­cy prze­ana­li­zo­wa­li dane o spo­ży­ciu kawy u 468 629 osób w wie­ku 48-64 lat. Do­daj­my, że ba­da­nie od­by­ło się wśród osób bez roz­po­zna­nej cho­ro­by ser­ca. Dane do ba­da­nia po­cho­dzi­ły z bry­tyj­skie­go Bio­ban­ku, czy­li ogrom­nej bazy da­nych.

Re­gu­lar­ne spo­ży­cie kawy po­dzie­lo­no na 3 gru­py:

  • ze­ro­wą,
  • od lek­kiej do umiar­ko­wa­nej (od 0,5 do 3 fi­li­żan­ki na dzień),
  • wy­so­ką (wię­cej niż 3 fi­li­żan­ki na dzień).

Spo­śród 468 629 uczest­ni­ków:

  • 103 384 (22,1%) nie spo­ży­wa­ło kawy re­gu­lar­nie,
  • 274 088 (58,5%) spo­ży­wa­ło 0,5-3 fi­li­żan­ki dzien­nie,
  • 91 157 (19,5%) spo­ży­wa­ło >3 fi­li­żan­ki dzien­nie.

I co się oka­za­ło? W ba­da­niu wy­ka­za­no, że lek­kie/umiar­ko­wa­ne spo­ży­cie kawy (0,5-3 fi­li­żan­ki dzien­nie) było zwią­za­ne z niż­szym ry­zy­kiem wy­stą­pie­nia zgo­nu nie­za­leż­nie od przy­czy­ny.

Po­nad­to, spo­ży­cie kawy wią­że się z ko­rzyst­ny­mi wy­ni­ka­mi dla zdro­wia ser­ca i ca­łe­go ukła­du krwio­no­śne­go ob­ni­ża­jąc ry­zy­ko śmier­ci z po­wo­du cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych i uda­ru mó­zgu.

To komu kaw­kę?

Źró­dło:

Si­mon J, Fung K, Ra­isi-Es­ta­bragh Z, et al. Li­ght to mo­de­ra­te cof­fee con­sump­tion is as­so­cia­ted with lo­wer risk of de­ath: a UK Bio­bank stu­dy [pu­bli­shed on­li­ne ahe­ad of print, 2022 Jan 20]. Eur J Prev Car­diol. 2022;zwac008. doi:10.1093/eurjpc/zwac008

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022
kawa

21 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa