Loading...

18 stycznia 2021

1 min.

Czy każdy mężczyzna ma prostatę?

To py­ta­nie za­da­je so­bie wię­cej męż­czyzn (i ko­biet też) niż my­śli­cie. W na­szym cy­klu „(Nie)po­ro­zu­mie­mie” wy­ja­śnia­my zna­cze­nie trud­nych i tych mniej trud­nych, ale któ­re spra­wia­ją kło­po­ty, słów. A od­po­wiedź na to py­ta­nie, może być dla nie­któ­rych na­praw­dę za­ska­ku­ją­ca…

Redakcja

Redakcja

Pro­sta­ta (in­a­czej gru­czoł kro­ko­wy) to gru­czoł wy­stę­pu­ją­cy u wszyst­kich zdro­wych męż­czyzn. Nie ma nic złe­go w jej po­sia­da­niu. Cho­ro­bą zwią­za­ną z za­bu­rze­nia­mi w od­da­wa­niu mo­czu jest prze­rost pro­sta­ty.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
prostata

18 stycznia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa