Loading...

14 lipca 2022

1 min.

Czy Twoje dziecko wypija wystarczającą ilość płynów? Oblicz to!

Od­po­wied­nie na­wod­nie­nie to waż­ny czyn­nik do­bre­go sa­mo­po­czu­cia. Mówi się, że do­ro­sły po­wi­nien wy­pi­jać oko­ło 2-3 li­try pły­nów. A jak to wy­glą­da w przy­pad­ku dzie­ci?

Alicja Jaczewska

Czy Two­je dziec­ko chęt­nie pije? A czy wy­pi­ja od­po­wied­nią ilość pły­nów? Aby ob­li­czyć do­bo­we za­po­trze­bo­wa­nie na pły­ny u dzie­ci mu­sisz znać jego masę cia­ła. Na pierw­szy rzut oka może się to wy­da­wać skom­pli­ko­wa­ne, ale w rze­czy­wi­sto­ści jest bar­dzo pro­ste. Zdra­dzi­my Ci jak to ro­bić!

Jak ob­li­czyć do­bo­we za­po­trze­bo­wa­nie na pły­ny?

Do­bo­we za­po­trze­bo­wa­nie na pły­ny u dziec­ka za­le­ży od jego masy cia­ła.

  • Na pierw­sze 10 kg masy cia­ła – 100 ml/kg.
  • Na dru­gie 10 kg masy cia­ła – 50 ml/kg.
  • Na każ­dy ko­lej­ny ki­lo­gram masy cia­ła – 20 ml/kg.

Te dane nie­co będą się róż­nić przy bie­gun­ce (i wy­mio­tach) – i po każ­dym ob­fi­tym płyn­nym stol­cu na­le­ży do­dać jesz­cze 5-10 ml/kg do­dat­ko­wo.

Aby było ła­twiej, prze­ana­li­zuj­my ra­zem dwa przy­kła­do­we ob­li­cze­nia, ile po­win­no pić dziec­ko.

Waż­na uwa­ga! Suma pły­nów to nie tyl­ko sama woda, ale rów­nież mle­ko czy zupy.

dieta

14 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.