Czy wiesz, że dzieci też mogą cierpieć na migreny?

Na mi­gre­nę cier­pi oko­ło 10% dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Sprawdź, jak roz­po­znać mi­gre­nę u dziec­ka.

Mi­gre­na do­ty­czy na­wet 7,7% dzie­ci i mło­dzie­ży na ca­łym świe­cie, a czę­stość wy­stę­po­wa­nia zwięk­sza się u nich wraz z wie­kiem: od 3% u przed­szko­la­ków i uczniów ze­ró­wek, do 8–23% wśród na­sto­lat­ków.

Na mi­gre­nę cier­pi oko­ło 10% dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Chłop­cy czę­ściej cho­ru­ją przed okre­sem doj­rze­wa­nia, a dziew­czyn­ki po nim (od 11. roku ży­cia aż do do­ro­sło­ści – mi­gre­na u dziew­cząt wy­stę­pu­je aż trzy­krot­nie czę­ściej).

Jak roz­po­znać mi­gre­nę u dziec­ka?

Je­śli u Two­je­go dziec­ka wy­stą­pi­ło przy­najm­niej 5 epi­zo­dów bólu gło­wy trwa­ją­cych od 2 do 72 h, któ­rych nie moż­na wy­tłu­ma­czyć a ból speł­niał mi­ni­mum dwa z po­niż­szych kry­te­riów, to zgłoś się na kon­sul­ta­cje.

Inne ob­ja­wy mi­gre­ny u dzie­ci

 • ból zlo­ka­li­zo­wa­ny w oko­li­cy skro­nio­wo-czo­ło­wej (u dzie­ci rzad­ko obej­mu­je po­ty­li­cę),
 • czę­sto to­wa­rzy­szą nud­no­ści i wy­mio­ty,
 • nad­wraż­li­wość na świa­tło i dźwięk,
 • spa­dek kon­cen­tra­cji,
 • mogą po­ja­wić się za­wro­ty gło­wy,
 • ból wzma­ga się pod­czas ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

Czyn­ni­ki pro­wo­ku­ją­ce wy­stą­pie­nie na­pa­du mi­gre­ny u dzie­ci

 • głód,
 • od­wod­nie­nie,
 • za­bu­rze­nia snu,
 • dłu­go­trwa­łe prze­by­wa­nie w ha­ła­sie,
 • prze­grza­nie,
 • zbyt in­ten­syw­ny wy­si­łek fi­zycz­ny,
 • stres, zwłasz­cza prze­wle­kły,
 • eks­po­zy­cja na świa­tło i zim­ny wiatr,
 • dłu­go­trwa­łe oglą­da­nie te­le­wi­zji lub gra­nie w gry kom­pu­te­ro­we czy ko­rzy­sta­nie ze smart­fo­na
 • na­wra­ca­ją­ce in­fek­cje gór­nych dróg od­de­cho­wych,
 • nie­któ­re cho­ro­by pa­so­żyt­ni­cze,
 • wady wzro­ku.
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *