Loading...

27 maja 2022

3 min.

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka z powodu ugryzienia przez kleszcza. Czy powinna dostać antybiotyk?

Ugryzł Cię kleszcz i bo­isz się bo­re­lio­zy? Se­zon w peł­ni i wie­le pa­cjen­tów z po­dob­ny­mi przy­pad­ka­mi zgła­sza się do le­ka­rza. Nasz eks­pert pod­po­wia­da kie­dy wy­stę­pu­ją wska­za­nia do po­da­nia an­ty­bio­ty­ku.

Karolina Zych-Rozpędowska

Okres let­ni to szcze­gól­ny czas, kie­dy pa­cjen­ci tra­fia­ją do przy­chod­ni wła­śnie z po­dob­ny­mi przy­pad­ka­mi. Tym ra­zem zgło­si­ła się pa­cjent­ka z po­wo­du ugry­zie­nia przez klesz­cza.

Pani dok­tor, dwie go­dzi­ny temu wy­ję­łam klesz­cza. Rano by­łam w le­sie na spa­ce­rze z psem i na­wet nie wiem, kie­dy mnie dziab­nął.

Usu­nę­ła go pani sama?

– Tak. Mam taki spe­cjal­ny przy­rząd do usu­wa­nia klesz­czy psu to tym sa­mym go wy­krę­ci­łam.

– To co w ta­kim ra­zie pa­nią spro­wa­dza do mnie?

– An­ty­bio­tyk! Prze­cież on na pew­no był za­ka­żo­ny!

– Spo­koj­nie, nie ma ta­kich wy­tycz­nych, by po ugry­zie­niu przez jed­ne­go klesz­cza od razu po­da­wać an­ty­bio­tyk. Po­cze­ka­my, pro­szę się bacz­nie ob­ser­wo­wać czy nie po­ja­wia się ru­mień. Na klesz­czo­we za­pa­le­nie mó­zgu jest pani za­szcze­pio­na, więc przy­najm­niej to nas nie bę­dzie mar­twić.

Kie­dy an­ty­bio­tyk?

Czę­sto po­ja­wia­ją się od Was te py­ta­nia, dla­te­go pa­mię­taj­cie, nie za­le­ca się po­da­wa­nia an­ty­bio­ty­ku za­raz po in­cy­den­cie ukłu­cia przez klesz­cza, po­nie­waż nie każ­dy kleszcz jest za­ra­żo­ny. Wy­ją­tek sta­no­wią mno­gie ukłu­cia – czy­li je­śli na raz po po­wro­cie z lasu znaj­dziesz wbi­te w skó­rę 10 klesz­czy, to wte­dy moż­na po­dać jed­no­ra­zo­wą daw­kę an­ty­bio­ty­ku.

Ale uwa­ga! Szcze­pie­nie na od­klesz­czo­we za­pa­le­nie mó­zgu, czy­li na groź­ną cho­ro­bę wi­ru­so­wą prze­no­szo­ną przez klesz­cze nie za­po­bie­ga wy­stą­pie­niu ru­mie­nia, bo to zu­peł­nie inne cho­ro­by i inne czyn­ni­ki wy­wo­łu­ją­ce.

Ciąg dal­szy

Po 2 ty­go­dniach zno­wu się spo­ty­ka­my z pa­cjent­ką. Pew­nie do­my­śla­cie się z ja­kie­go po­wo­du zgło­si­ła się do ga­bi­ne­tu? Bin­go! Z po­wo­du za­czer­wie­nie­nie skó­ry uda. Ot, ta­kie więk­sze nie­rów­ne kó­łecz­ko.

– Pani dok­tor, czy te­raz już do­sta­nę an­ty­bio­tyk?

– Tak te­raz dam pani an­ty­bio­tyk, i to aż na 21 dni, tyl­ko naj­pierw pa­nią zba­dam. Czy kie­dy­kol­wiek mia­ła pani stwier­dzo­ną nie­to­le­ran­cję ja­kie­goś an­ty­bio­ty­ku?

– Nie nig­dy. Dla­cze­go tak dłu­go?

W ba­da­niu uwi­docz­ni­ła się ko­li­sta zmia­na o śred­ni­cy oko­ło 15 cen­ty­me­trów z wy­raź­nie wi­docz­nym prze­ja­śnie­niem w środ­ku. Zmia­na była tak cha­rak­te­ry­stycz­na, że od razu roz­po­zna­łam ru­mień wę­dru­ją­cy, czy­li wcze­sną po­stać bo­re­lio­zy, cho­ro­by wy­wo­ła­nej za­ka­że­niem bak­te­ryj­nym a kon­kret­nie kręt­kiem wpro­wa­dzo­nym do or­ga­ni­zmu w wy­ni­ku ukłu­cia przez klesz­cza.

Jak wy­glą­da ru­mień wę­dru­ją­cy?

Swo­ją na­zwę za­wdzię­cza „wę­dro­wa­niu” na skó­rze, czy­li ob­wo­do­we­mu po­więk­sza­niu się. Za­zwy­czaj po­ja­wia się w miej­scu ukłu­cia przez za­in­fe­ko­wa­ne­go klesz­cza po oko­ło 3-30 dniach (śred­nio po 7).

Stop­nio­wo po­więk­sza swo­ją czer­wo­ną ob­wód­kę zo­sta­wia­jąc prze­ja­śnie­nie w środ­ku. Bar­dzo rzad­ko ru­mień może po­ja­wić się w in­nym miej­scu niż było ugry­zie­nie.

Do le­cze­nia włą­czy­łam an­ty­bio­tyk i nie­ste­ty an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pia w ru­mie­niu wę­dru­ją­cym trwa dłu­go, bo prze­waż­nie 21 dni. Nie włą­cza­łam żad­nych ma­ści na zmia­nę skór­ną, uspo­ko­iłam pa­cjent­kę, że ten sam za­cznie się nie­dłu­go zmniej­szać, aż znik­nie w cią­gu 3-4 ty­go­dni.

Inne ob­ja­wy

Poza ru­mie­niem u nie­któ­rych cho­rych mogą po­ja­wić się ob­ja­wy gry­po­po­dob­ne – zmę­cze­nie, bóle gło­wy, bóle mię­śni, go­rącz­ka, dresz­cze. Ob­ja­wy są ra­czej ła­god­ne i ustę­pu­ją w cią­gu kil­ku dni.

Ru­mień jest dość cha­rak­te­ry­stycz­ny, dla­te­go w więk­szo­ści przy­pad­ków nie mamy wąt­pli­wo­ści co do roz­po­zna­nia. A jak do­dat­ko­wo wie­my, że pa­cjent zo­stał ugry­zio­ny przez klesz­cze, to już roz­po­zna­nie jest pew­ne.

Ostatnia aktualizacja: 27.05.2022
boreliozahistorie z gabinetuszczepienia

27 maja 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa