Loading...

27 stycznia 2022

1 min.

Drgawki a dreszcze – czy umiesz je odróżnić?

Te dwa sło­wa czę­sto przez pa­cjen­tów uży­wa­ne są za­mien­nie. A tak na­praw­dę zwią­za­ne są z nimi zu­peł­nie inne ob­ja­wy do­dat­ko­we. W na­szym cy­klu „(Nie)po­ro­zu­mie­nie” pu­bli­ku­je­my naj­częst­sze błę­dy ję­zy­ko­we pa­cjen­tów. A więc czym róż­nią się drgaw­ki od dresz­czy?

Alicja Jaczewska

Drgaw­ki (in­a­czej kon­wul­sje) to mi­mo­wol­ne skur­cze mię­śni, któ­rym z re­gu­ły to­wa­rzy­szy utra­ta przy­tom­no­ści. Ty­po­wo mogą wy­stę­po­wać w trak­cie na­pa­dów pa­dacz­ko­wych. Na­to­miast to, co po­ja­wia się przy szyb­kim na­ra­sta­niu go­rącz­ki to dresz­cze. Pa­cjent może nie raz „cały się trząść”, ale po­zo­sta­je w peł­ni przy­tom­ny.

Ostatnia aktualizacja: 24.06.2022
drgawki

27 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa