Loading...

21 stycznia 2022

2 min.

Syndrom białego fartucha – co to takiego?

Brzmi nie­zwy­kle ta­jem­ni­czo, praw­da? A to o wie­le częst­sze zja­wi­sko niż mo­gła­byś się spo­dzie­wać. Głów­nie wią­że się ze stre­sem i może za­bu­rzać re­al­ne wy­ni­ki ba­dań. Jak so­bie z nim ra­dzić? Pod­po­wia­da­my, na co zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę.

Karolina Zych-Rozpędowska

Syn­drom bia­łe­go far­tu­cha to bar­dzo cie­ka­we i wbrew po­zo­rom dość czę­ste zja­wi­sko w ga­bi­ne­cie le­kar­skim. Sza­cu­je się, że oko­ło 30-40% wy­so­kich po­mia­rów ga­bi­ne­to­wych (a u se­nio­rów na­wet po­wy­żej 50%) to wła­śnie efekt bia­łe­go far­tu­cha.

Na czym po­le­ga syn­drom bia­łe­go far­tu­cha?

Jest to re­ak­cja – naj­czę­ściej stre­so­wa – wy­wo­ła­na po­mia­rem ci­śnie­nia w sa­mym ga­bi­ne­cie, skut­ku­ją­ca bar­dzo wy­so­ki­mi war­to­ścia­mi. W du­żym uprosz­cze­niu: pa­cjent stre­su­je się (na­wet nie­świa­do­mie) wi­zy­tą i w to­wa­rzy­stwie le­ka­rza albo pie­lę­gniar­ki ma wyż­sze ci­śnie­nie.

Jak od­róż­nić re­ak­cję stre­so­wą od nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go?

Mo­że­my to zro­bić za po­mo­cą wie­lo­krot­nych po­mia­rów w do­mo­wym za­ci­szu lub po­przez 24-go­dzin­ny za­pis ci­śnie­nia, czy­li tak zwa­ny „hol­ter ci­śnie­nio­wy” (skrót od ABPM). W tych za­pi­sach war­to­ści ci­śnie­nia są pra­wi­dło­we i wy­klu­cza­ją nad­ci­śnie­nie.

Efek­tu bia­łe­go far­tu­cha nie na­le­ży jed­nak ba­ga­te­li­zo­wać. Udo­wod­nio­no bo­wiem, że u wie­lu osób z tym pro­blem w cią­gu kil­ku lat do­cho­dzi do roz­wo­ju nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, że mają zwięk­szo­ne ry­zy­ko roz­wo­ju in­nych cho­rób kar­dio­lo­gicz­nych.

Dla­te­go, je­śli u Cie­bie stwier­dzo­no efekt bia­łe­go far­tu­cha, to po­win­naś wy­ko­ny­wać częst­sze do­mo­we po­mia­ry ci­śnie­nia i zmo­dy­fi­ko­wać tryb ży­cia – a w nim ogra­ni­czyć spo­ży­cie soli, zwięk­szyć ak­tyw­ność fi­zycz­ną, je­śli to ko­niecz­ne zre­du­ko­wać też masę cia­ła.

badanie lekarskienadciśnienie tętniczestres

21 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa