Loading...

8 lutego 2022

2 min.

Fałszywie niesłodka cukrzyca

Czy wiesz, że od­po­wied­nie przy­go­to­wa­nie się do ba­dań krwi może istot­nie wpły­nąć na jego wy­ni­ki? Ten je­den nie­prze­my­śla­ny ruch pa­cjent­ki spra­wił, że test ob­cią­że­nia glu­ko­zą bę­dzie mu­sia­ła po­wtó­rzyć. Zo­bacz, na co uwa­żać, je­śli i Cie­bie cze­ka ta­kie ba­da­nie.

Karolina Zych-Rozpędowska

Nie­któ­re ba­da­nia nie dość, że wy­ma­ga­ją przy­go­to­wa­nia, to jesz­cze w trak­cie ich wy­ko­ny­wa­nia war­to wie­dzieć, jak do­kład­nie prze­bie­ga­ją.

Pa­cjent­ka z po­dej­rze­niem cu­krzy­cy zgło­si­ła się rano do ga­bi­ne­tu za­bie­go­we­go na do­ust­ny test ob­cią­że­nia glu­ko­zą. Złe wy­ni­ki mia­ła już 2 lata temu, wte­dy za­le­co­no jej die­tę, ale nie do­sta­ła jesz­cze żad­nych le­ków na cu­krzy­cę. Die­tę sto­so­wa­ła przez chwi­lę, po­tem przy­ty­ła i prak­tycz­nie zre­zy­gno­wa­ła z ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej. Praw­do­po­do­bień­stwo, że ma cu­krzy­cę było wy­so­kie.

Pa­cjent­ce po­bra­no glu­ko­zę na czczo w ga­bi­ne­cie, a po­tem wy­pi­ła słod­ki płyn, czy­li roz­ro­bio­ną glu­ko­zę. Na ko­lej­ne po­bra­nie mu­sia­ła po­cze­kać 2 go­dzi­ny. Rano było dość tłocz­no w przy­chod­ni, nie bar­dzo mia­ła gdzie usiąść. Tro­chę ją mdli­ło, więc wy­szła się prze­wie­trzyć. Spa­cer się prze­dłu­żył, za­szła jesz­cze do ap­te­ki, po­tem do dro­ge­rii, na ko­niec zro­bi­ła za­ku­py na obiad. Wró­ci­ła na dru­gie po­bra­nie krwi do przy­chod­ni. Po 2 dniach zgło­si­ła się do le­ka­rza na omó­wie­nie wy­ni­ków.

Le­karz: Dziw­ne te pani wy­ni­ki, glu­ko­za na czczo wy­so­ka: 122 mg/dl, to niby jesz­cze nor­ma, ale i tak wy­so­ko! Na­to­miast po ob­cią­że­niu, cu­kier na­praw­dę nie­zły. I też he­mo­glo­bi­na gli­ko­wa­na wyż­sza, ona po­ka­zu­je ja­kie mia­ła pani cu­kry w ostat­nich 3 mie­sią­cach, i z tego wy­ni­ka, że ra­czej wyż­sze. Czy pod­czas ca­łe­go ba­da­nia czy­ta­ła pani ga­ze­tę w przy­chod­ni tak jak pro­si­łam?

Pa­cjent­ka: Yyy… no nie do koń­ca. Pani dok­tor było mi na­praw­dę nie­do­brze, mu­sia­łam wyjść na świe­że po­wie­trze, po­tem zro­bi­łam tyl­ko drob­ne za­ku­py i wró­ci­łam.

Le­karz: Uczu­la­łam pa­nią, że w tym ba­da­niu chcę zo­ba­czyć, jak pani trzust­ka ra­dzi so­bie z tym cu­krem, a pani zwie­dza­jąc pół osie­dla po­ka­za­ła, że pani mię­śnie bar­dzo lu­bią słod­kie.

Pa­cjent­ka: To co mam te­raz zro­bić?

Le­karz: Nie­ste­ty moim zda­niem ma pani cu­krzy­cę. Bę­dzie­my mu­sia­ły włą­czyć leki, ale by do­pa­so­wać daw­ki i je zre­fun­do­wać mu­szę mieć ofi­cjal­nie po­twier­dzo­ną cu­krzy­cę. Ba­da­nie jest do po­wtó­rze­nia i tym ra­zem pro­szę wy­trzy­mać 2 go­dzi­ny w przy­chod­ni, bez żad­nych spa­ce­rów.


Do­ust­ny test ob­cią­że­nia glu­ko­zą to bar­dzo waż­ne ba­da­nie słu­żą­ce do roz­po­zna­wa­nia cu­krzy­cy. Na­le­ży je wy­ko­ny­wać na czczo, oko­ło 8-14 go­dzin po ostat­nim po­sił­ku, po prze­spa­nej nocy, po 3 dniach sto­so­wa­nia nor­mal­nej die­ty. W trak­cie te­stu nie na­le­ży nic jeść ani pić, trze­ba też do mi­ni­mum ogra­ni­czyć ak­tyw­ność ru­cho­wą.

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022
cukrzycahistorie z gabinetu

8 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa