Loading...

25 lutego 2022

1 min.

Gorączka u dziecka bez innych objawów? To może być ZUM

Twój ma­luch go­rącz­ku­je, ale nie ma ka­ta­ru, nie kasz­le i nie skar­ży się na ża­den ból? Wy­ko­naj ba­da­nie mo­czu, aby wy­klu­czyć za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go.

Alicja Jaczewska

Czy wiesz, że za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go (ZUM) u dzie­ci jest jed­ną z naj­częst­szych przy­czyn go­rącz­ki, któ­rej nie to­wa­rzy­szą żad­ne inne ob­ja­wy?

Małe dzie­ci nie zgło­szą ob­ja­wów dyz­urycz­nych (ból, pie­cze­nie przy od­da­wa­niu mo­czu, na­głe par­cie na mocz), mogą być je­dy­nie nie­spo­koj­ne, mieć nie­co gor­szy ape­tyt albo… za­cho­wy­wać się zu­peł­nie nor­mal­nie.

To dla­te­go Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ne­fro­lo­gii Dzie­cię­cej za­le­ca, aby wszyst­kim dzie­ciom do 5. roku ży­cia (ta gra­ni­ca zo­sta­ła prze­su­nię­ta w naj­now­szych wy­tycz­nych, wcze­śniej były to 2 lata) go­rącz­ku­ją­cym bez uchwyt­nej przy­czy­ny lub dzie­ciom z ob­ja­wa­mi dyz­urycz­ny­mi lub czyn­ni­ka­mi ry­zy­ka ZUM, wy­ko­nać ba­da­nie mo­czu ce­lem wy­klu­cze­nia za­ka­że­nia.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go u dzie­ci.
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2022
ZUM

25 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa