Loading...

10 maja 2022

2 min.

Twój partner ma problemy z erekcją? Odpowiedzialne mogą być jelita

Chiń­scy na­ukow­cy prze­pro­wa­dzi­li ba­da­nia, na pod­sta­wie któ­rych stwier­dzi­li, że skład bak­te­ryj­ny je­lit męż­czyzn z pro­ble­ma­mi z po­ten­cją róż­nił się od skła­du je­lit męż­czyzn tych bez pro­ble­mów.

Karolina Zych-Rozpędowska

W prze­wo­dzie po­kar­mo­wym czło­wie­ka żyje bar­dzo dużo mi­kro­or­ga­ni­zmów. Pra­wi­dło­wa mi­kro­flo­ra je­li­to­wa sta­no­wi na­tu­ral­ną ba­rie­rą ludz­kie­go cia­ła i od­gry­wa waż­ną rolę w utrzy­ma­niu zdro­wia.

Skład mi­kro­flo­ry je­li­to­wej za­le­ży od tego:

  • jak się od­ży­wia­my,
  • jaki mamy tryb ży­cia,
  • czy mamy inne cho­ro­by,
  • czy sto­su­je­my używ­ki.

W je­li­tach miesz­ka­ją do­bre bak­te­rie, ale też i złe bak­te­rie. Za­bu­rze­nie rów­no­wa­gi mię­dzy jed­ny­mi i dru­gi­mi może pro­wa­dzić do wie­lu cho­rób.

Już udo­wod­nio­no zwią­zek skła­du bak­te­ryj­ne­go na­szych je­lit z oty­ło­ścią, ze­spo­łem je­li­ta draż­li­we­go, cu­krzy­cą a na­wet z za­bu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi. A te­raz oka­zu­je się, że flo­ra prze­wo­du po­kar­mo­we­go ma rów­nież zwią­zek z za­bu­rze­nia­mi erek­cji u męż­czyzn!

Za­ska­ku­ją­ce wy­ni­ki ba­dań

Chiń­scy na­ukow­cy prze­pro­wa­dzi­li ba­da­nia, na pod­sta­wie któ­rych stwier­dzi­li, że skład bak­te­ryj­ny je­lit męż­czyzn z pro­ble­ma­mi z po­ten­cją róż­nił się od skła­du je­lit męż­czyzn bez tych pro­ble­mów.

Ba­da­nie trwa­ło przez rok – od paź­dzier­ni­ka 2018 do paź­dzier­ni­ka 2019 roku. Od­by­wa­ło się w First Te­aching Ho­spi­tal of Tian­jin Uni­ver­si­ty of Tra­di­tio­nal Chi­ne­se Me­di­ci­ne i Xiy­uan Ho­spi­tal, Chi­ne­se Aca­de­my of Tra­di­tio­nal Chi­ne­se Me­di­ci­ne.

Na­ukow­cy zba­da­li skład kału 30 pa­cjen­tów z za­bu­rze­nia­mi erek­cji w wie­ku oko­ło 30 lat i 30 zdro­wych ochot­ni­ków rów­nież w wie­ku oko­ło 30 lat. Za­bu­rze­nia erek­cji u cho­rych były po­twier­dzo­ne mię­dzy­na­ro­do­wym kwe­stio­na­riu­szem za­bu­rzeń erek­cji (IIEF-5).

Z ba­da­nia zo­sta­li wy­klu­cze­ni męż­czyź­ni z cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi ser­ca, ne­rek, bra­kiem wy­try­sku, zmniej­szo­nym li­bi­do, de­for­ma­cja­mi na­rzą­dów płcio­wych itp.

Ba­da­nie wy­ka­za­ło, że prób­ki kału po­bra­ne od męż­czyzn z za­bu­rze­nia­mi erek­cji cha­rak­te­ry­zo­wa­ły się mniej­szą róż­no­rod­no­ścią ba­te­ryj­ną, czy­li ich skład był uboż­szy niż u zdro­wych ochot­ni­ków. Po­twier­dza to hi­po­te­zę, że mi­kro­flo­ra je­li­to­wa może re­gu­lo­wać erek­cję u męż­czyzn po­przez re­gu­la­cję ukła­du hor­mo­nal­ne­go, wpły­wa­jąc na stę­że­nie an­dro­ge­nów, czy­li mę­skich hor­mo­nów płcio­wych.

Te czyn­no­ści wpły­ną ko­rzyst­nie nie tyl­ko na na­czy­nia krwio­no­śne, ale też na mi­kro­flo­rę je­li­ta.

Źró­dło:

Geng Q, Chen S, Sun Y, Zhao Y, Li Z, Wang F, Yu G, Yan X, Zhang J. Cor­re­la­tion be­twe­en gut mi­cro­bio­ta di­ver­si­ty and psy­cho­ge­nic erec­ti­le dys­func­tion. Transl An­drol Urol 2021;10(12):4412-4421. doi: 10.21037/tau-21-915

Ostatnia aktualizacja: 10.05.2022
erekcjajelita

10 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa