Loading...

24 stycznia 2022

2 min.

Jak nie zostać wampirem?

Bla­de i ane­micz­ne dziec­ko – za te ob­ja­wy mogą od­po­wia­dać nie­do­bo­ry że­la­za. Ale za­nim za­czniesz le­czyć ma­lu­cha za po­mo­cą far­ma­ceu­ty­ków i die­ty, naj­pierw pod­daj je od­po­wied­niej dia­gno­sty­ce. Ja­kie ba­da­nia po­win­naś wy­ko­nać?

Alicja Jaczewska

Sam hra­bia Dra­cu­la był­by za­in­try­go­wa­ny tym ty­tu­łem, a tuż za nim wam­pi­ry z sagi „Zmierzch”, „Bla­de – wiecz­ny łow­ca”, czy choć­by z „Buf­fy – po­strach wam­pi­rów ”. Dziś jed­nak nie o wam­pi­rach pierw­szo­pla­no­wych, ale o cha­rak­te­ry­za­to­rze, któ­ry na pla­nie fil­mo­wym może nie­źle na­mie­szać, bo od­po­wia­da za efek­ty spe­cjal­ne, czy­li sty­lo­wą bla­dość skó­ry i błon ślu­zo­wych.

Niby mi­kro­ele­ment, a tak waż­ny dla funk­cjo­no­wa­nia or­ga­ni­zmu

Na­szym cha­rak­te­ry­za­to­rem i jed­no­cze­śnie bo­ha­te­rem tej cie­ka­wost­ki jest nie­do­bór że­la­za. To on od­po­wia­da za nie­do­krwi­stość (ane­mię), a jed­nym z jej ob­ja­wów może być bla­dość u Two­je­go dziec­ka. Jed­nak za­nim za­czniesz go le­czyć za po­mo­cą far­ma­ceu­ty­ków i die­ty, naj­pierw na­le­ży go wła­ści­wie zdia­gno­zo­wać.

zelazo-anemia-klucze

Samo ba­da­nie po­zio­mu że­la­za nie­ko­niecz­nie da nam peł­ną in­for­ma­cję o jego za­so­bach w or­ga­ni­zmie – wszyst­ko dla­te­go, że stę­że­nie tego pier­wiast­ka w su­ro­wi­cy jest bar­dzo la­bil­ne. La­bil­ne, czy­li nie­sta­łe, bo za­leż­ne od pory dnia, ro­dza­ju spo­ży­tych po­sił­ków, czy okre­su in­fek­cji.

Fer­ry­ty­na praw­dę nam po­wie

Pa­ra­me­trem naj­le­piej od­zwier­cie­dla­ją­cym za­pa­sy że­la­za w or­ga­ni­zmie jest fer­ry­ty­na. Nie­ste­ty, ba­da­nie to nie jest re­fun­do­wa­ne w ra­mach POZ, więc trze­ba je wy­ko­ny­wać od­płat­nie.

Uwa­ga! Fer­ry­ty­na jest biał­kiem ostrej fazy – jej ozna­cza­nie w trak­cie in­fek­cji może być nie­mia­ro­daj­ne. Za­zwy­czaj ozna­cza­my ją wspól­nie z CRP, aby wy­klu­czyć ewen­tu­al­ny wzrost na tle in­fek­cyj­nym.

Sza­cu­je się, że ane­mia z nie­do­bo­ru że­la­za wy­stę­pu­je u oko­ło 40% dzie­ci w wie­ku do 2 lat. Mimo, że to dość po­wszech­ny pro­blem me­dycz­ny, to nie na­le­ży go ba­ga­te­li­zo­wać i jak naj­szyb­ciej skon­sul­to­wać z pe­dia­trą.

anemia

24 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa