Loading...

7 lutego 2022

1 min.

Jak prawidłowo sprawdzić saturację?

Pra­wi­dło­we war­to­ści sa­tu­ra­cji to 95-100%. Je­śli cho­ru­jesz na cho­ro­by prze­wle­kłe płuc, gra­ni­ce norm są nie­co niż­sze. Pa­mię­taj, aby przed po­mia­rem usiąść i od­po­cząć przez kil­ka mi­nut oraz ogrzać dło­nie. Ja­kie po­mia­ry mogą być po­wo­dem do nie­po­ko­ju?

Karolina Zych-Rozpędowska

Sa­tu­ra­cja okre­śla po­ziom na­sy­ce­nia krwi tle­nem. Do po­mia­ru sa­tu­ra­cji wy­ko­rzy­stu­je się pul­sok­sy­me­try. War­to­ści, któ­re wska­zu­je urzą­dze­nie to SpO2-sa­tu­ra­cja, HR- czę­stość bi­cia ser­ca.

Pra­wi­dło­we war­to­ści sa­tu­ra­cji to 95-100%. W trak­cie CO­VID-19 może dojść uszko­dze­nia płuc, wów­czas na­sy­ce­nie krwi tle­nem spa­da. Do po­gor­sze­nia czyn­no­ści płuc może do­cho­dzić stop­nio­wo, dla­te­go waż­ne, aby w porę wy­chwy­cić, że dzie­je się coś nie­po­ko­ją­ce­go.

Je­śli cho­ru­jesz na prze­wle­kłą cho­ro­bę płuc np. PO­ChP czy zwłók­nie­nie płuc, Two­je wyj­ścio­we war­to­ści sa­tu­ra­cji mogą być niż­sze niż 95%. Dol­na gra­ni­ca nor­my dla tych sta­nów to SpO2 88%.

Je­śli sa­tu­ra­cja jest pra­wi­dło­wa, a mimo to wy­stę­pu­je:

  • dusz­ność utrud­nia­ją­cą mó­wie­nie,
  • przy­spie­szo­ny od­dech (po­wy­żej 30 od­de­chów na mi­nu­tę),
  • ka­szel unie­moż­li­wia­ją­cy od­dy­cha­nie,
  • za­bu­rze­nia świa­do­mo­ści, omdle­nie, utra­ta przy­tom­no­ści, ma­ja­cze­nie, sen­ność,
  • ból w klat­ce pier­sio­wej,
  • ni­skie ci­śnie­nie po­ni­żej 90/60.

Pil­nie skon­tak­tuj się z le­ka­rzem, ko­niecz­na jest ho­spi­ta­li­za­cja!

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022
COVID-19

7 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.