Loading...

9 maja 2022

2 min.

Jak robisz kupę? Sprawdź, dlaczego źle

W In­ter­ne­cie mo­że­cie prze­czy­tać, że “w kuc­kach” wy­próż­nia się po­nad mi­liard lu­dzi na świe­cie! Czy to zna­czy, że dziu­ra w pod­ło­dze jest lep­sza od pięk­ne­go, bia­łe­go, por­ce­la­no­we­go i wy­god­ne­go tro­nu? Oka­zu­je się, że tak!

Karolina Zych-Rozpędowska

W Ke­nii, Kam­bo­dży czy w Taj­lan­dii to­a­le­ty, wszę­dzie poza ho­te­la­mi, to po pro­stu… to jed­na dziu­ra w pod­ło­dze. Ba! Na­wet w Tur­cji w wie­lu miej­scach to­a­le­ty to to­a­le­ty ku­ca­ne, któ­re w ni­czym nie przy­po­mi­na­ją tych, któ­re mamy w swo­ich do­mach.

Wy­próż­nia­nie w po­zy­cji kucz­nej

Wy­próż­nia­nie się w po­zy­cji kucz­nej jest po­zy­cją fi­zjo­lo­gicz­ną. I tak ro­bi­li­śmy kupę przez set­ki lat, do­pó­ki na sa­lo­ny nie wje­cha­ły ele­ganc­kie se­de­sy. Czy to zna­czy że jesz­cze dziś masz zde­mon­to­wać WC i za­ła­twiać się do dziu­ry? Ab­so­lut­nie nie, nie daj­my się zwa­rio­wać!

Ale je­śli masz za­par­cia, he­mo­ro­idy, uchył­ki je­li­ta, wkła­dasz dużo wy­sił­ku w wy­próż­nie­nie, masz uczu­cie nie­peł­ne­go wy­próż­nie­nia lub po pro­stu chcesz le­piej i zdro­wiej ro­bić kupę, spró­buj pro­ste­go spo­so­bu.

De­mon­taż se­de­su?

Sie­dząc na se­de­sie, kąt, któ­ry two­rzą tu­łów i uda wy­no­si 90% – od­byt­ni­ca, czy­li miej­sce, w któ­rym gro­ma­dzi się kał zgi­na się pod ką­tem, któ­ry utrud­nia wy­próż­nie­nie.

W po­zy­cji kucz­nej, w któ­rej kąt mię­dzy tu­ło­wiem a uda­mi wy­no­si 35%, od­byt­ni­ca pro­stu­je się i wy­próż­nie­nie przy­cho­dzi dużo ła­twiej.

By osią­gnąć po­zy­cję kucz­ną lub po­pra­wić ten nie­szczę­sny kąt, wca­le nie po­trze­bu­je­my ja­kiś wy­spe­cja­li­zo­wa­nych sprzę­tów. Wy­star­czy zwy­kły pod­nó­żek, np. taki, któ­re­go uży­wa­ło Two­je dziec­ko, gdy nie do­się­ga­ło do umy­wal­ki.

Źró­dła:

  • Ka­pi­ba­ra R, Tsu­noy­ama K, Ho­soi H, et al. In­flu­en­ce of Body Po­si­tion on De­fe­ca­tion in Hu­mans. Low Urin Tract Symp­toms. 2010;2(1):16-21. doi:10.1111/j.1757-5672.2009.00057.x
  • Ozturk O, Ko­klu H, Ak­bal E, et al. Di­ver­ti­cu­lar di­se­ase and po­stu­re du­ring de­fe­ca­tion : a pro­spec­ti­ve com­pa­ra­ti­ve stu­dy. Acta Ga­stro­en­te­rol Belg. 2018;81(4):490-495.
  • Si­ki­rov D. Com­pa­ri­son of stra­ining du­ring de­fe­ca­tion in three po­si­tions: re­sults and im­pli­ca­tions for hu­man he­alth. Dig Dis Sci. 2003;48(7):1201-1205. doi:10.1023/a:1024180319005
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
zaparcie

9 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa