Jak rozpoznać astmę wczesnodziecięcą?

Do roz­po­zna­nia ast­my u dzie­ci po­wy­żej 5. roku ży­cia wy­ko­rzy­stu­je się spi­ro­me­trię – bez­bo­le­sne ba­da­nie czyn­no­ścio­we ukła­du od­de­cho­we­go. A jak pro­ces dia­gno­zy wy­glą­da w przy­pad­ku młod­szych dzie­ci?

Czy wie­cie, jak roz­po­zna­je się ast­mę wcze­sno­dzie­cię­cą? Na pod­sta­wie wy­wia­du! O tyle, o ile u star­szych dzie­ci moż­na wy­ko­nać spi­ro­me­trię, to u dzie­ci po­ni­żej 5. roku ży­cia opie­ra­my się głów­nie na wy­wia­dzie.

Za­pa­le­nie oskrze­li z ob­tu­ra­cją?

Je­śli Wa­sze dziec­ko czę­sto cho­ru­je, gdy le­karz wspo­mni o za­pa­le­niu oskrze­li – war­to do­py­tać czy jest to za­pa­le­nie oskrze­li z ob­tu­ra­cją (czy osłu­cho­wo są jej ob­ja­wy, ta­kie jak świ­sty czy wy­dłu­żo­ny wy­dech).

Ma to bar­dzo duże zna­cze­nie, gdyż 3 epi­zo­dy ob­tu­ra­cji w cią­gu roku* su­ge­ru­ją po­dej­rze­nie ast­my wcze­sno­dzie­cię­cej i mogą być wska­za­niem do włą­cze­nia le­cze­nia.

*kry­te­rium roz­po­zna­nia to 3 epi­zo­dy ob­tu­ra­cji z udo­ku­men­to­wa­ną po­pra­wą po beta-mi­me­ty­kach (le­kach roz­sze­rza­ją­cych oskrze­la lub po­je­dyn­cze za­cho­ro­wa­nie o cięż­kim prze­bie­gu (ko­niecz­ność ho­spi­ta­li­za­cji lub po­da­nia ste­ry­dów ogól­nie).

Czy to na pew­no ast­ma?

U ma­łych dzie­ci, przed roz­po­zna­niem ast­my, na­le­ży wy­klu­czyć inne cho­ro­by prze­bie­ga­ją­ce z po­dob­ny­mi ob­ja­wa­mi. To jest:

  • inne cho­ro­by ze stro­ny ukła­du od­de­cho­we­go,
  • cho­ro­by ukła­du krą­że­nia,
  • re­fluks,
  • aler­gie po­wietrz­no­po­chod­ne, aler­gie po­kar­mo­we.

Prze­czy­taj wię­cej o ast­mie u dzie­ci.

Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *