Loading...

25 lutego 2022

2 min.

Kalendarium COVID-19 – jak krok po kroku wygląda przebieg infekcji?

Na prze­bieg in­fek­cji (ła­god­ny, cięż­ki lub bar­dzo cięż­ki, wy­ma­ga­ją­cy ho­spi­ta­li­za­cji) naj­więk­szy wpływ ma wa­riant wi­ru­sa i nasz sta­tus szcze­pie­nia. Od kon­tak­tu z oso­bą za­ra­żo­ną do roz­wi­nię­cia ob­ja­wów za­zwy­czaj mija 5 dni.

Karolina Zych-Rozpędowska

Wi­rus SARS-CoV-2 od po­cząt­ku jego iden­ty­fi­ka­cji w 2019 r. bu­dzi wie­le skraj­nych emo­cji. Mię­dzy in­ny­mi dla­te­go, że na każ­dą oso­bę wpły­wa in­a­czej. Jed­ni cho­ru­ją ła­god­niej, dla in­nych prze­bieg za­ka­że­nia jest cięż­szy lub bar­dzo cięż­ki i zda­rza się, że koń­czy się ho­spi­ta­li­za­cją a nie­kie­dy nie­ste­ty śmier­cią.

Do tego do­cho­dzi fakt, że in­fek­cji bar­dzo czę­sto to­wa­rzy­szy lęk przed nie­zna­ną cho­ro­bą. Jak bę­dzie wy­glą­dał prze­bieg? Kie­dy ob­ja­wy się na­si­lą? Kie­dy mi­nie go­rącz­ka? Czy pój­dę do szpi­ta­la?

Przede wszyst­kim war­to za­zna­czyć, że ob­ja­wy in­fek­cji róż­nią się w za­leż­no­ści od wa­rian­tu wi­ru­sa i sta­tu­su szcze­pie­nia. Szcze­pie­nie chro­ni przed cięż­kim prze­bie­giem cho­ro­by i ho­spi­ta­li­za­cją, ale nie wy­klu­cza za­cho­ro­wa­nia! Oso­by za­szcze­pio­ne mogą za­cho­ro­wać, jed­nak prze­bieg in­fek­cji w ich przy­pad­ku jest ła­god­ny i rzad­ko do­cho­dzi to cięż­kich po­wi­kłań cho­ro­by.

Od kon­tak­tu z oso­bą cho­ro­bą do roz­wi­nię­cia ob­ja­wów in­fek­cji za­zwy­czaj mija 5 dni. W cią­gu ko­lej­nych 3 dni wy­stę­pu­ję peł­ne spek­trum ob­ja­wów i mogą być one prze­róż­ne, naj­czę­ściej to go­rącz­ka, ka­szel, brak sił.

Po­tem, w cią­gu na­stęp­nych 7 dni ob­ja­wy stop­nio­wo się zmniej­sza­ją a o wy­zdro­wie­niu moż­na mó­wić po oko­ło 2 ty­go­dniach.

U oko­ło 15% pa­cjen­tów roz­wi­ja się cięż­ka po­stać za­ka­że­nia – wy­ma­ga ona ho­spi­ta­li­za­cji, in­ten­syw­ne­go le­cze­nia, tle­no­te­ra­pii a czę­sto pod­łą­cze­nia do re­spi­ra­to­ra. W tych przy­pad­kach czas zdro­wie­nia prze­dłu­ża się. Czę­sto też wy­stę­pu­ją dłu­go­trwa­łe po­wi­kła­nia cho­ro­by, któ­re wy­ma­ga­ją wie­lu ty­go­dni le­cze­nia.

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2022
COVID-19

25 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.