Loading...

8 lipca 2022

1 min.

Karmienie piersią a kawa – czy karmiąc piersią można pić kawę?

Ile razy sły­sze­li­ście, że kar­miąc pier­sią nie wol­no pić kawy, bo dziec­ko nie bę­dzie spać? Czas roz­pra­wić się z mi­ta­mi na te­mat pi­cia kawy w okre­sie kar­mie­nia pier­sią.

Alicja Jaczewska

Kar­miąc pier­sią nie moż­na pić kawy? To mit! Kar­miąc pier­sią moż­na pić kawę, waż­ne jest jed­nak, żeby nie prze­kra­czać za­le­ca­nych ilo­ści ko­fe­iny. Ja­kie to ilo­ści? Wca­le nie ta­kie małe.

Za bez­piecz­ną ilość ko­fe­iny u mat­ki kar­mią­cej uzna­je się 300 mg/dobę. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że kawa to nie je­dy­ne źró­dło ko­fe­iny w die­cie. Za­wie­ra ją tak­że her­ba­ta, na­po­je ga­zo­wa­ne typu cola, nie­któ­re leki.

Zer­k­nij do po­niż­szej ta­be­li, a prze­ko­nasz się, że wy­pi­cie na­wet dwóch kaw i trzech her­bat jest cał­kiem bez­piecz­ne.

No do­brze, a co je­śli mama się za­po­mni i prze­sa­dzi z ko­fe­iną, a u dziec­ka po­ja­wią się ob­ja­wy ta­kie jak roz­draż­nie­nie, nie­po­kój?

Wte­dy war­to wy­klu­czyć ko­fe­inę z die­ty mamy na 2 ty­go­dnie.

karmienie piersią

8 lipca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa