Loading...

7 marca 2022

3 min.

TEGO nigdy nie rób w trakcie doustnego testu obciążenia glukozą

Je­śli mia­łaś roz­po­zna­ną cu­krzy­cę cią­żo­wą, po po­ro­dzie po­win­naś po­now­nie pod­dać się te­sto­wi do­ust­ne­go ob­cią­ża­nia glu­ko­zą. Jed­na z pa­cjen­tek nie­zbyt od­po­wie­dzial­nie po­de­szła do tego ba­da­nia i wy­nik był… za­fał­szo­wa­ny. Sprawdź, ja­kie­go błę­du le­piej nie po­peł­niać.

Karolina Zych-Rozpędowska

Do­ust­ny test ob­cią­że­nia glu­ko­zą, to waż­ne ba­da­nie słu­żą­ce do roz­po­zna­wa­nia cu­krzy­cy. Na­le­ży je wy­ko­ny­wać rano na czczo, oko­ło 8-14 go­dzin po ostat­nim wie­czor­nym po­sił­ku, po prze­spa­nej nocy, po 3 dniach sto­so­wa­nia nor­mal­nej die­ty. W trak­cie te­stu nie na­le­ży nic jeść ani pić, trze­ba też do mi­ni­mum ogra­ni­czyć ak­tyw­ność ru­cho­wą.

Mimo in­for­mo­wa­nia o tym wszyst­kim pa­cjen­tów, do­stęp­nych ulo­tek wi­szą­cych na ta­bli­cy przed ga­bi­ne­tem za­bie­go­wym, wie­lu in­for­ma­cji w In­ter­ne­cie – pa­cjen­ci nadal nie mają do­sta­tecz­nej wie­dzy na te­mat pra­wi­dło­we­go wy­ko­ny­wa­nia ba­dań.

Kon­tro­la po cu­krzy­cy cią­żo­wej

Na ba­da­nie z ob­cią­że­niem glu­ko­zą zgło­si­ła się 35-let­nia ko­bie­ta. 3 lata temu, bę­dąc w cią­ży mia­ła roz­po­zna­ną cu­krzy­cę cią­żo­wą. Po po­ro­dzie po­win­na wy­ko­nać ba­da­nia kon­tro­l­ne, ale opie­ka nad ma­łym dziec­kiem po­chło­nę­ła ją na tyle, że o nich za­po­mnia­ła. Syn po­szedł do przed­szko­la i po­sta­no­wi­ła nad­ro­bić za­le­gło­ści! W ostat­nich dniach na­wet tro­chę przy­sto­po­wa­ła z ilo­ścią je­dze­nia, nie sku­si­ła się na nic słod­kie­go, na­wet nie sło­dzi­ła po­ran­nej kawy.

Rano na czczo mia­ła po­bra­ną krew, po­tem wy­pi­ła 75 g glu­ko­zy i usia­dła w po­cze­kal­ni. Szyb­ko przy­po­mnia­ła so­bie, jak bar­dzo nie zno­si­ła tego ba­da­nia w cią­ży, i jak obrzy­dli­wy jest ten słod­ki ule­pek po wy­pi­ciu. W to­reb­ce mia­ła so­czek jabł­ko­wy swo­je­go syn­ka –ide­al­nie! Na po­pra­wę sma­ku w ustach kil­ka razy wy­pi­ła po ma­łym łycz­ku. I chy­ba tyl­ko dzię­ki temu ja­koś prze­trwa­ła to ba­da­nie.


Po ty­go­dniu…

Pa­cjent­ka: Pani dok­tor jak moje wy­ni­ki? Chy­ba do­brze, bo na­wet spe­cjal­nie sta­ra­łam się przy­go­to­wać.

Le­karz: Nie wy­glą­da to do­brze. Cu­kier na czczo ma pani pra­wi­dło­wy, ale ten po ob­cią­że­niu 210 mg/dl, przy­kro mi, ale to cu­krzy­ca!

Pa­cjent­ka: Pani dok­tor, ale to nie­moż­li­we, ja się re­gu­lar­nie od­ży­wiam, my­ślę że je­stem na­wet szczu­pła, BMI mam 22, w ro­dzi­nie nikt nie miał cu­krzy­cy, dwa razy w ty­go­dniu bie­gam. A tę cu­krzy­cę w cią­ży to ja tyl­ko die­tą le­czy­łam. No nie­moż­li­we!

Le­karz: A czy w cza­sie ba­da­nia coś pani zja­dła, poza glu­ko­zą? Ja­kaś ka­nap­ka? Cu­kie­rek?

Pa­cjent­ka: Nic nie ja­dłam, wie­dzia­łam że nie wol­no, ale mu­szę się przy­znać, że wy­pi­łam kil­ka ma­lut­kich łycz­ków ta­kie­go na­po­ju jabł­ko­we­go.

Le­karz: Prze­cież to sam cu­kier! Dziec­ko nie po­win­no tego pić, my do­ro­śli rów­nież, zresz­tą sama pani wi­dzi efek­ty tego cu­kru. Mimo że to tyl­ko kil­ka łycz­ków, to nie­ste­ty mo­gło za­fał­szo­wać nam ba­da­nie i wy­kryć cho­ro­bę, któ­rej pani nie ma. Nie­ste­ty ba­da­nie mu­si­my po­wtó­rzyć, już daję skie­ro­wa­nie!


Przed do­ust­nym te­stem ob­cią­że­nia glu­ko­zą oraz przed in­ny­mi ba­da­nia­mi nie sto­su­je­my żad­nych gło­dó­wek, re­stryk­cyj­nych diet, nie zwięk­sza­my na­gle ilo­ści wy­ko­ny­wa­ne­go wy­sił­ku fi­zycz­ne­go (do pół­ma­ra­to­nu włącz­nie), tyl­ko po to by ba­da­nia do­brze wy­szły.

Ba­da­nia mają po­ka­zać, jak funk­cjo­nu­je or­ga­nizm w nor­mal­nych wa­run­kach. Oczy­wi­ście war­to za­dbać, by na te kil­ka dni przed nie zjeść pół lo­dów­ki i dru­gą po­ło­wę cu­kier­ni, bo ta­kie za­cho­wa­nia wpły­ną na wy­ni­ki.

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022
cukrzycacukrzyca ciążowahistorie z gabinetu

7 marca 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa