Loading...

8 lutego 2022

2 min.

Long-COVID – co to jest i jakie daje objawy?

Long-CO­VID to syn­drom po­co­vi­do­wy, któ­ry utrzy­mu­je się do kil­ku­na­stu mie­się­cy po in­fek­cji. We­dług de­fi­ni­cji WHO do naj­częst­szych ob­ja­wów na­le­żą: zmę­cze­ne, dusz­ność i ka­szel, za­bu­rze­nia snu oraz za­bu­rze­nia po­znaw­cze.

Karolina Zych-Rozpędowska

Long-CO­VID to ze­spół ob­ja­wów, któ­re mogą utrzy­my­wać się po przej­ściu za­ka­że­nia ko­ro­na­wi­ru­sem. Do­le­gli­wo­ści czę­ściej po­ja­wia­ją się u osób, któ­re mia­ły umiar­ko­wa­ny/cięż­szy prze­bieg lub wy­ma­ga­ły ho­spi­ta­li­za­cji.

We­dług de­fi­ni­cji WHO z paź­dzier­ni­ka 2021 r. long-CO­VID to stan, któ­ry wy­stę­pu­je u osób z hi­sto­rią praw­do­po­dob­ne­go lub po­twier­dzo­ne­go za­ka­że­nia SARS-CoV-2, zwy­kle 3 mie­sią­ce od wy­stą­pie­nia CO­VID-19 z ob­ja­wa­mi, któ­re utrzy­mu­ją się przez co naj­mniej 2 mie­sią­ce i nie moż­na ich wy­ja­śnić al­ter­na­tyw­ną dia­gno­zą.

Po­sta­cie CO­VID-19 w za­leż­no­ści od cza­su trwa­nia (wg NICE):

  • po­stać ostra – ob­ja­wy od po­cząt­ku cho­ro­by do 4 ty­go­dni,
  • po­stać prze­dłu­ża­ją­ca się – ob­ja­wy od 4 do 12 ty­go­dni,
  • ze­spół po­co­vi­do­wy (post-CO­VID-19 syn­drom) ob­ja­wy, któ­re roz­wi­ja­ją się w trak­cie lub po CO­VID-19 i trwa­ją po­wy­żej 12 ty­go­dni oraz nie wy­ni­ka­ją z in­nej cho­ro­by.

Ob­ja­wy long-CO­VID

Ty­po­we ob­ja­wy to:

  • zmę­cze­nie,
  • dusz­ność,
  • za­bu­rze­nia po­znaw­cze,

ale tak­że inne, któ­re na ogół mają wpływ na co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie.

Ob­ja­wy mogą mieć nowy po­czą­tek, po po­cząt­ko­wym wy­zdro­wie­niu z ostre­go epi­zo­du CO­VID-19 lub utrzy­my­wać się od po­cząt­ku za­ka­że­nia.

Źró­dło:

CO­VID-19 ra­pid gu­ide­li­ne: ma­na­ging the long-term ef­fects of CO­VID-19 – NICE, RCGP, and SIGN

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022
COVID-19

8 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.