Loading...

20 maja 2022

2 min.

Młode kobiety mają większe ryzyko udaru niż mężczyźni

Zmie­nio­na mowa, asy­me­tria czu­cia, drę­twie­nie po­ło­wy cia­ła to tyl­ko nie­któ­re z ob­ja­wów uda­ru. Nie wol­no ich lek­ce­wa­żyć! Tyl­ko do 4,5 go­dzi­ny od ich wy­stą­pie­nia moż­na za­sto­so­wać le­cze­nie, któ­re daje szan­sę na unik­nię­cie zgo­nu lub trwa­łe­go in­wa­lidz­twa.

Karolina Zych-Rozpędowska

Udar mó­zgu to ob­umar­cie ko­mó­rek mó­zgo­wych w kon­se­kwen­cji za­trzy­ma­nia do­pły­wu krwi do tkan­ki mó­zgo­wej. 90% przy­pad­ków sta­no­wi udar nie­do­krwien­ny wy­ni­ka­ją­cy z za­mknię­cia tęt­ni­cy do­pro­wa­dza­ją­cej krew do mó­zgu. 10% przy­pad­ków sta­no­wi udar krwo­tocz­ny spo­wo­do­wa­ny krwa­wie­niem z pęk­nię­te­go na­czy­nia mó­zgo­we­go.

Każ­de­go roku oko­ło 1 mi­lion Eu­ro­pej­czy­ków do­świad­cza uda­ru. Udar za­pew­ne ko­ja­rzy Wam się z cho­ro­bą wy­stę­pu­ją­cą w star­szym wie­ku i do­brze, bo w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści przy­pad­ków tak jest, cho­ru­ją oso­by star­sze, i czę­ściej męż­czyź­ni.

A co mło­dy­mi oso­ba­mi? I co z ko­bie­ta­mi?

W ba­da­niu opu­bli­ko­wa­nym w stycz­niu 2022 roku na ła­mach cza­so­pi­sma Stro­ke w ar­ty­ku­le bę­dą­cym czę­ścią cy­klu Ame­ri­can He­art As­so­cia­tion „Go Red for Wo­men, po ana­li­zie da­nych bazy Pub­Med z lat 2008-2021 na­ukow­cy orze­kli, że mło­de ko­bie­ty wy­da­ją się być bar­dziej na­ra­żo­ne na udar nie­do­krwien­ny niż mło­dzi męż­czyź­ni.

W su­mie w ba­da­niu prze­ana­li­zo­wa­no dane 69 793 osób. U mło­dych do­ro­słych w wie­ku 18-35 lat było o 44% wię­cej ko­biet z uda­ra­mi nie­do­krwien­ny­mi niż męż­czyzn. Na­ukow­cy w tej ana­li­zie po­nie­kąd oba­li­li mit, że udar u męż­czyzn wy­stę­pu­je czę­ściej nie­za­leż­nie od gru­py wie­ko­wej (od mło­dych lat aż do póź­nej sta­ro­ści).

Przy­czy­ny uda­ru u ko­biet

Za uda­ry u mło­dych ko­biet od­po­wia­da­ją kla­sycz­ne czyn­ni­ki ry­zy­ka ta­kie jak miaż­dży­ca na­czyń czy wy­so­kie ci­śnie­nie tęt­ni­cze. I nie ma wąt­pli­wo­ści, że miaż­dży­ca na­czyń od­po­wia­da za częst­sze wy­stę­po­wa­nie uda­rów mó­zgu za­rów­no w gru­pie mło­dych męż­czyzn jak i ko­biet, a do­dat­ko­wo z wie­kiem ten czyn­ni­ki ry­zy­ka zda­je się jesz­cze waż­niej­szy.

Ale ko­bie­ty mają też do­dat­ko­we czyn­ni­ki ry­zy­ka wy­stą­pie­nia uda­ru ta­kie jak:

  • sto­so­wa­nie do­ust­nych środ­ków an­ty­kon­cep­cyj­nych,
  • cią­że,
  • sta­ny zwią­za­ne z cią­żą (szcze­gól­nie stan prze­drzu­caw­ko­wy w cza­sie cią­ży),
  • czas po­ło­gu,
  • mi­gre­na, a zwłasz­cza mi­gre­na z aurą, na któ­rą czę­ściej cier­pią mło­de ko­bie­ty, rów­nież za­wią­za­na jest ze zwięk­szo­nym ry­zy­kiem uda­ru.

Źró­dło:

Syste­ma­tic Re­view of Sex Dif­fe­ren­ces in Ische­mic Stro­kes Among Young Adults: Are Young Wo­men Di­spro­por­tio­na­te­ly at Risk? Mi­chel­le H. Lep­pert, Ja­mes F. Bur­ke, Lyn­da D. Li­sa­beth, Tra­cy E. Mad­sen, Dawn O. Kle­in­dor­fer, Ste­fan Sil­lau, Lee H. Schwamm, Sta­cie L. Dau­gher­ty, Ca­thy J. Bra­dley, P. Mi­cha­el Ho and Sha­ron N. Po­is­son; Ori­gi­nal­ly pu­bli­shed 24 Jan 2022https://doi.org/10.1161/STRO­KE­AHA.121.037117Stro­ke. 2022;53:319–327

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2022
udar

20 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.