Loading...

7 marca 2022

1 min.

Musisz pobrać mocz na posiew? Byle nie do woreczka!

Roz­po­zna­nie za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go u nie­mow­la­ka nie za­wsze jest oczy­wi­ste. To w koń­cu cho­ro­ba, któ­rej nie wi­dać „na ze­wnątrz”. Je­śli ma­luch go­rącz­ku­je bez in­nej przy­czy­ny, ko­niecz­ne jest po­bra­nie mo­czu na po­siew. Jak zro­bić to po­praw­nie?

Alicja Jaczewska

Czy wiesz, że wo­recz­ki do po­bie­ra­nia mo­czu dla nie­mow­ląt nie na­da­ją się do po­bie­ra­nia mo­czu na po­siew?

Mocz na po­siew po­wi­nien być za­wsze po­bra­ny do ja­ło­we­go po­jem­ni­ka. Wo­recz­ków moż­na uży­wać do po­bra­nia mo­czu na ba­da­nie ogól­ne, ale je­śli wy­nik bę­dzie nie­pra­wi­dło­wy, le­karz za­zwy­czaj i tak za­le­ci jego po­now­ne po­bra­nie do po­jem­nicz­ka. Może za­tem nie war­to tra­cić cza­su?

Prze­czy­taj wię­cej o tech­ni­kach po­bra­nia mo­czu i za­ka­że­niach ukła­du mo­czo­we­go.
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022
ZUM

7 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa