Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

Naukowcy już wiedzą jak przedłużyć życie. To prostsze niż myślisz

Też pod­da­łaś się mo­dzie na li­cze­nie kro­ków? Bar­dzo do­brze! Oka­zu­je się bo­wiem, że po­zwa­la to za­dbać nie tyl­ko o Two­ją syl­wet­kę, ale rów­nież o Two­je zdro­wie! Sprawdź, ile kro­ków po­win­naś ro­bić.

Dorota Święch

Ame­ry­kań­scy na­ukow­cy wy­zna­czy­li so­bie za cel zna­le­zie­nie od­po­wie­dzi na py­ta­nie: „Czy licz­ba lub in­ten­syw­ność wy­ko­ny­wa­nych dzien­nie kro­ków ma zwią­zek z przed­wcze­sną śmier­tel­no­ścią wśród ko­biet i męż­czyzn w śred­nim wie­ku?”

W tym celu prze­ba­da­no po­nad 2000 osób w wie­ku 38-50 lat. Ba­da­nia trwa­ły 10 lat, a ich wy­ni­ki ogło­szo­no w cza­so­pi­śmie me­dycz­nym „JAMA Open Ne­twork”.

Ba­da­nia wy­ka­za­ły, że u osób wy­ko­nu­ją­cych co naj­mniej 7000 kro­ków dzien­nie wy­stę­po­wa­ło aż o 50-70% niż­sze ry­zy­ko zgo­nu niż u osób, któ­re wy­ko­ny­wa­ły mniej niż 7000 kro­ków. Przy czym, co waż­ne, in­ten­syw­ność kro­ków nie mia­ła na to żad­ne­go wpły­wu.

Co to dla nas ozna­cza?

Je­śli chce­my prze­dłu­żyć swo­je ży­cie – rób­my co­dzien­nie mi­ni­mum 7000 kro­ków. Jest to opty­mal­na licz­ba, któ­rą po­win­ny­śmy wy­ko­ny­wać każ­de­go dnia, aby za­dbać o na­sze zdro­wie.

Dzię­ki temu zmi­ni­ma­li­zu­je­my ry­zy­ko wy­stą­pie­nia m.in. cho­rób ukła­du krą­że­nia, cu­krzy­cy czy nie­któ­rych no­wo­two­rów, a to z ko­lei bę­dzie mia­ło wpływ na wy­dłu­że­nie na­sze­go ży­cia.

Jed­no­cze­śnie pa­mię­taj­my o tym, że in­ten­syw­ność nie ma tu zna­cze­nia, dla­te­go tyl­ko i wy­łącz­nie od Two­ich pre­fe­ren­cji za­le­ży, czy te 7000 kro­ków prze­bie­gniesz, czy wol­no prze­spa­ce­ru­jesz.

Au­tor­ką tek­stu jest le­kar­ka w trak­cie spe­cja­li­za­cji z me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, die­te­tycz­ka, psy­cho­die­te­tycz­ka Do­ro­ta Święch (@le­kar­ka.psy­cho­die­te­tycz­ka).

Źró­dło:

Steps per Day and All-Cau­se Mor­ta­li­ty in Mid­dle-aged Adults in the Co­ro­na­ry Ar­te­ry Risk De­ve­lop­ment in Young Adults Stu­dy JAMA Open Ne­twork

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
sport

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa