Loading...

20 czerwca 2022

2 min.

Nie siadaj na zimnym bo złapiesz wilka! Czy to powiedzenie ma sens?

Któ­ra z nas tego nie sły­sza­ła? Od mamy, bab­ci albo ciot­ki. Tyl­ko, czy to po­wie­dze­nie ma ja­kie­kol­wiek od­zwier­cie­dle­nie w rze­czy­wi­sto­ści?

Karolina Zych-Rozpędowska

No wła­śnie, czym jest wła­ści­wie wilk ten w „Nie sia­daj na zim­nym, bo zła­piesz wil­ka”? Otóż oka­zu­je się, że pod tym ha­słem mogą kryć się dwie przy­pa­dło­ści: jed­na to za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go, dru­ga to za­ostrze­nie he­mo­ro­idów.

Za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go

Za­pa­le­nie pę­che­rza mo­czo­we­go naj­czę­ściej wy­wo­ła­ne jest przez in­fek­cję bak­te­ryj­ną. Cho­ro­ba czę­ściej wy­stę­pu­je u ko­biet głów­nie z uwa­gi na bu­do­wę cew­ki mo­czo­wej oraz jest bli­skie są­siedz­two z od­by­tem i przed­sion­kiem po­chwy.

Ob­ja­wia się bo­le­snym od­da­wa­niem mo­czu, czę­stym par­ciem, pie­cze­niem, od­da­wa­niem mo­czu kro­pla­mi. Do­le­gli­wo­ściom może to­wa­rzy­szyć go­rącz­ka, może też po­ja­wić się krew w mo­czu.

Czy za­pa­le­nie pę­cherz mo­czo­we­go spo­wo­do­wa­ne jest sie­dze­niem na zim­nym?

Nie jest! I nie ist­nie­je coś ta­kie­go jak prze­zię­bie­nie pę­che­rza mo­czo­we­go.

Bak­te­rią, któ­ra naj­czę­ściej jest od­po­wie­dzial­na za za­pa­le­nie dróg mo­czo­wych jest Esche­ri­chia coli, znaj­du­ją­ca się w kale. Jed­nak to czy Esche­ri­chia, czy inna bak­te­ria aku­rat po­sta­no­wi sko­lo­ni­zo­wać cew­kę nie za­le­ży od tego, czy w oko­li­cach cew­ki jest chłod­niej od sie­dze­nia na ka­mie­niu. 

Za­ostrze­nie he­mo­ro­idów

Za­ostrze­nie he­mo­ro­idów, czy­li stan za­pal­ny guz­ków krwaw­ni­czych od­by­tu, za­krze­pi­ca w ob­rę­bie he­mo­ro­idów lub splo­tów na­czy­nio­wych po­wo­du­ją sil­ne do­le­gli­wo­ści bó­lo­we.

Tu przy­czy­ną może być:

  • in­ten­syw­ny wy­si­łek fi­zycz­ny,
  • dłu­go­trwa­łe sie­dze­nie,
  • sil­ne za­par­cie.

Po­dob­nie jak w przy­pad­ku za­pa­le­nia pę­che­rza sie­dze­nie na zim­nie nie ma wpły­wu na po­ja­wie­nie się sta­nu za­pal­ne­go lub za­krze­pi­cy. Sie­dze­nie na zim­nym nie wpły­wa też na samo po­wsta­nie guz­ków krwaw­ni­czych.

hemoroidyzapalenie pęcherza moczowego

20 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa