Loading...

12 stycznia 2022

2 min.

Wyniki morfologii krwi u dziecka – wykresy i tabele

Trzy­masz w ręku wy­ni­ki mor­fo­lo­gii krwi Two­je­go dziec­ka. Co te­raz? Na pew­no o in­ter­pre­ta­cję nie py­taj dr Go­ogla – to naj­czę­ściej zły do­rad­ca. Z kom­ple­tem ba­dań wy­bierz się do le­ka­rza, któ­ry od­czy­ta wy­nik bio­rąc pod uwa­gę in­dy­wi­du­al­ny stan dziec­ka.

Alicja Jaczewska

Przy­znaj się „z ręką na ser­cu” ile razy, za­raz po otrzy­ma­niu wy­ni­ków na ma­ila albo ode­bra­niu ich z la­bo­ra­to­rium, nie­mal do­sta­łaś za­wa­łu stwier­dza­jąc, że coś jest po­wy­żej albo po­ni­żej nor­my?

Po­tem wpi­sy­wa­łaś w wy­szu­ki­war­kę swo­je zna­le­zi­sko i było już tyl­ko go­rzej… Nie chcia­ła­bym psuć re­pu­ta­cji tego glo­bal­ne­go „spe­cja­li­sty”, ale tak mię­dzy nami – mam na­dzie­ję, że nie ufasz jego czę­sto nie­praw­dzi­wym pod­po­wie­dziom?

Nie zdą­ży­łam, za póź­no? Nie­raz tak już wpa­da­łaś w pa­ni­kę? Wszyst­ko dla­te­go, że pa­ra­me­try mor­fo­tycz­ne krwi Two­je­go dziec­ka – we­dług In­ter­ne­tu – wska­zy­wa­ły na kil­ka bar­dzo groź­nych cho­rób?

No wła­śnie… Za­cznij­my może od po­cząt­ku – samo ba­da­nie mor­fo­lo­gii krwi dziec­ka na­le­ży do tych pod­sta­wo­wych, bar­dzo czę­sto zle­ca­nych przez le­ka­rzy róż­nych spe­cja­li­za­cji. Jest mało in­wa­zyj­ne, dość pro­ste i do­star­cza nam in­for­ma­cji na te­mat ogól­ne­go sta­nu zdro­wia. Może oka­zać się też bar­dzo istot­ne, bo cza­sem da pierw­sze sy­gna­ły, któ­re prze­kie­ru­ją nas na po­sze­rzo­ną już dia­gno­sty­kę.

Jed­nak war­to byś pa­mię­ta­ła, że pa­ra­me­try mor­fo­tycz­ne krwi zmie­nia­ją się wraz z wie­kiem. Inne nor­my są de­dy­ko­wa­ne dzie­ciom a jesz­cze inne do­ro­słym. Tym­cza­sem la­bo­ra­to­ria na wy­ni­ku czę­sto dru­ku­ją nor­my dla do­ro­słych.

Poza tym każ­dy wy­nik in­ter­pre­tu­je­my bio­rąc pod uwa­gę kon­kret­ne­go pa­cjen­ta – wy­wiad i ba­da­nie przed­mio­to­we. Dla­te­go za­nim się prze­ra­zisz tym, że cze­goś jest za dużo lub za mało – skon­sul­tuj je z le­ka­rzem, któ­ry zle­cił ba­da­nie.

War­to­ści re­fe­ren­cyj­ne pa­ra­me­trów czer­wo­no­kwin­ko­wych

Wartości referencyjne parametrów czerwonokwinkowych w zależności od wieku pacjenta

War­to­ści re­fe­ren­cyj­ne leu­ko­cy­tów w za­leż­no­ści od wie­ku pa­cjen­ta

Gra­fi­ki opra­co­wa­no na pod­sta­wie No­we­go Pod­ręcz­ni­ka Pe­dia­trii Me­dy­cy­ny Prak­tycz­nej.

Nor­my – płyt­ki krwi

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022
morfologia

12 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa