Loading...

9 maja 2022

3 min.

Czy pocieranie jęczmienia na oku złotą obrączką ma sens?

Jed­nym ze słyn­nych do­mo­wych spo­so­bów na jęcz­mień na oku jest po­cie­ra­nie go zło­tą ob­rącz­ką. Oka­zu­je się, że ten sta­ry bab­ci­ny spo­sób bar­dziej szko­dzi niż po­ma­ga. Jak przy­nieść so­bie ulgę? Pro­duk­tem z lo­dów­ki!

Karolina Zych-Rozpędowska

Jęcz­mień to ostre za­pa­le­nie gru­czo­łów po­wie­ko­wych, naj­czę­ściej wy­wo­ła­ne jest przez bak­te­rię Sta­phy­lo­coc­cus au­reus, czy­li przez dość po­pu­lar­ne­go gron­kow­ca zło­ci­ste­go.

Jęcz­mień na­le­ży do dość czę­sto roz­po­zna­wa­nych cho­rób oka. War­to tu wspo­mnieć że czę­sto na­wra­ca­ją­ce jęcz­mie­nie wy­stę­pu­ją u cho­rych na cu­krzy­cę, trą­dzik ró­żo­wa­ty i ło­jo­to­ko­we za­pa­le­nie skó­ry.

Wy­róż­nia­my:

 • jęcz­mień ze­wnętrz­ny, któ­ry jest in­fek­cją miesz­ka wło­so­we­go (tego, z któ­re­go wy­cho­dzi rzę­sa). Ta po­stać jęcz­mie­nia naj­czę­ściej wy­glą­da jak obrzęk­nię­ta „kro­sta” na brze­gu po­wie­ki z ropą na szczy­cie.
 • jęcz­mień we­wnętrz­ny, któ­ry jest ostrą in­fek­cja gru­czo­łów tarcz­ko­wych, po­wsta­je we­wnątrz po­wie­ki, jest bo­le­sny i prze­bie­ga z du­żym obrzę­kiem.

Ob­ja­wy jęcz­mie­nia

Do cha­rak­te­ry­stycz­nych ob­ja­wów jęcz­mie­nia na­le­żą:

 • obrzęk,
 • za­czer­wie­nie­nie i prze­krwie­nie po­wie­ki,
 • ból,
 • swę­dze­nie,
 • łza­wie­nie.

Do­mo­wy spo­sób na jęcz­mień

Po­pu­lar­nym do­mo­wym spo­so­bem le­cze­nia tego scho­rze­nia jest po­cie­ra­nie po­wie­ki zło­tem, ale czy to jest sku­tecz­ne? Nie bar­dzo.

W po­cie­ra­niu cho­dzi głow­nie o ma­saż i o po­wsta­ją­ce w trak­cie po­cie­ra­nia cie­pło. Zło­ty pier­ścio­nek czy ob­rącz­ka no­szo­ne co­dzien­nie na pal­cu nie są zbyt czy­ste, dla­te­go za­miast le­czyć mogą do­dat­ko­wo nad­ka­zić jęcz­mień.

Do le­cze­nia jęcz­mie­nia wy­ko­rzy­stu­je się cie­płe, su­che okła­dy, któ­re roz­sze­rza­ją uj­ście gru­czo­łu i przy­spie­sza­ją doj­rze­wa­nie jęcz­mie­nia.

Nie za­le­ca się okła­dów z ru­mian­ku, czy her­ba­ty po­nie­waż mogę po­draż­nić oko lub wy­wo­łać re­ak­cje aler­gicz­ną.

Czę­sto ko­niecz­ne może oka­zać się za­sto­so­wa­nie ma­ści z an­ty­bio­ty­kiem – an­ty­bio­ty­ki dzia­ła­ją na bak­te­rie, a gron­ko­wiec to bak­te­ria. Lecz­ni­cze dzia­ła­nie ma­ści moż­na wspo­móc cie­płym kom­pre­sem – wy­star­czy już 15 mi­nut.

Co jest ide­al­ne do ma­sa­żu po­wie­ki? Cie­płe jaj­ko! Jaj­ko, oczy­wi­ście ugo­to­wa­ne i w sko­rup­ce swo­im kształ­tem ide­al­nie pa­su­je do oka, przez co ma­saż jest bar­dzo sku­tecz­ny w le­cze­niu jęcz­mie­nia.

Jak le­czyć jęcz­mień?

Czę­sto nie wy­ma­ga le­cze­nie, za­tka­ny gru­czoł opróż­nia się sam w cią­gu 4 dni.

 • Cie­płe, su­che okła­dy mogą po­móc zła­go­dzić bo­le­sność i przy­śpie­szyć ewa­ku­ację ropy.
 • Uni­kaj so­cze­wek kon­tak­to­wych i ma­ki­ja­żu oczu do cza­su ustą­pie­nia cho­ro­by.
 • Je­śli zmia­na nie ustę­pu­je, skon­sul­tuj się z le­ka­rzem, ko­niecz­ny może być an­ty­bio­tyk w ma­ści.
 • Nig­dy nie prze­kłu­waj jęcz­mie­nia, nie wy­ci­skaj na siłę rop­nej tre­ści.

Zmia­na po­win­na ustą­pi po oko­ło 1-2 ty­go­dniach le­cze­nia. Je­śli nie ustą­pi, to prze­cho­dzi w po­stać prze­wle­kłą, czy­li w gra­dów­kę.

Gra­dów­ka jest prze­wle­kłym za­pa­la­niem gru­czo­łu tarcz­ko­we­go, czy­li gru­czo­łu Ma­ibo­ma. Wy­glą­da mniej spek­ta­ku­lar­nie niż jęcz­mień – jest naj­czę­ściej guz­kiem na we­wnętrz­nej stro­nie po­wie­ki, cza­sem z obec­no­ścią za­czer­wie­nie­nia po stro­nie ze­wnętrz­nej po­wie­ki.

Le­cze­nie jest dłuż­sze niż w przy­pad­ku za­tka­nia gru­czo­łów po­wie­ko­wych i po­le­ga na sto­so­wa­niu ma­ści an­ty­bio­ty­ko­wych – łącz­nie z miej­sco­wym ma­sa­żem – przez okres oko­ło 4 ty­go­dni. Je­śli w tym cza­sie zmia­na nie znik­nie sto­su­je się le­cze­nie chi­rur­gicz­ne.

Ostatnia aktualizacja: 09.05.2022
jęczmieńmity zdrowotne

9 maja 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa