Loading...

23 maja 2022

2 min.

Od leku na cukrzycę do leku wspomagającego leczenie otyłości

Pew­nie ko­ja­rzy­cie róż­ne re­kla­my pro­duk­tów ko­sme­tycz­nych 2w1, albo roz­wią­za­nia, któ­re dzię­ki do­dat­ko­wym efek­tom ubocz­nym dzia­ła­ją „cuda” w na­szym or­ga­ni­zmie.

Dorota Święch

Dziś mamy dla Was hi­sto­rię z bar­dzo po­dob­nym mo­ra­łem, z tą jed­nak róż­ni­cą, że sku­tecz­ność prze­ba­da­nej sub­stan­cji, o któ­rej mowa w ar­ty­ku­le, zo­sta­ła po­twier­dzo­na wie­lo­let­ni­mi ba­da­nia­mi.

Po­znaj­cie hi­sto­rię nie­zwy­kłej sub­stan­cji – któ­ra od leku na cu­krzy­cę sta­ła się rów­nież le­kiem wspo­ma­ga­ją­cym le­cze­nie oty­ło­ści.

O ja­kim leku mowa? O li­ra­glu­ty­dzie.

Lek ze wzglę­du na swój ko­rzyst­ny wpływ na po­ziom glu­ko­zy we krwi, zo­stał pier­wot­nie za­re­je­stro­wa­ny do le­cze­nia cu­krzy­cy typu 2 (od 2009 r. w Eu­ro­pie i od 2010 r. w Sta­nach Zjed­no­czo­nych) w daw­ce 1,8 mg. Jako, że po­twier­dzo­no, że przy­czy­nia się tak­że do re­duk­cji masy cia­ła, za­po­cząt­ko­wa­ło ko­lej­ne ba­da­nia kli­nicz­ne u cho­rych na nad­wa­gę i oty­łość, któ­rzy jed­no­cze­śnie nie cho­ru­ją na cu­krzy­cę.

W efek­cie lek zo­stał za­re­je­stro­wa­ny do wspo­ma­ga­nia le­cze­nia oty­ło­ści w daw­ce 3,0 mg:

  • w Sta­nach Zjed­no­czo­nych od 2014 r.,
  • w Eu­ro­pie od 2015 r.,
  • z ko­lei na pol­skim ryn­ku far­ma­ceu­tycz­nym jest do­stęp­ny od 2019 r.

Czy za­tem mo­że­my mó­wić, że od­kry­li­śmy lek na oty­łość?

Na­le­ży za­zna­czyć, że le­cze­nie oty­ło­ści to pro­ces, wy­ma­ga­ją­cy za­an­ga­żo­wa­nia pa­cjen­ta i wie­lo­dy­scy­pli­nar­nej po­mo­cy le­ka­rzy. Mimo, że dys­po­nu­je­my obec­nie kil­ko­ma te­ra­pia­mi far­ma­ko­lo­gicz­ny­mi, to wca­le nie ozna­cza, że pre­pa­rat pod­skór­ny, czy inna ta­blet­ka w ma­gicz­ny spo­sób dia­me­tral­nie od­mie­ni ży­cie pa­cjen­ta. Le­cze­nie oty­ło­ści to zmia­na sty­lu ży­cia, do­pa­so­wa­ne po­stę­po­wa­nie die­te­tycz­ne i zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, to rów­nież le­cze­nie in­nych cho­rób współ­ist­nie­ją­cych.

Dla­te­go mimo wspa­nia­łych osią­gnięć współ­cze­snej me­dy­cy­ny, bez tego kom­plek­so­we­go wspar­cia, sama in­ter­wen­cja far­ma­ko­lo­gicz­ne bę­dzie nie­sku­tecz­na i nie­trwa­ła.

Au­tor­ką tek­stu jest le­kar­ka w trak­cie spe­cja­li­za­cji z me­dy­cy­ny ro­dzin­nej, die­te­tycz­ka, psy­cho­die­te­tycz­ka Do­ro­ta Święch (@le­kar­ka.psy­cho­die­te­tycz­ka)

Prze­czy­taj wię­cej o sku­tecz­nych le­kach na oty­łość.

Źró­dła:

  • „Obe­si­to­lo­gia kli­nicz­na” pod re­dak­cją prof. dr hab. n. med. Mag­da­le­ny Ol­sza­nec­kiej-Gli­nia­no­wicz, Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­dań nad Oty­ło­ścią, α-me­di­ca press, 2021;
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2022
cukrzyca

23 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa