Loading...

17 stycznia 2022

2 min.

Pozorna izolacja, czyli jak roznosimy wirusy

Jed­na z pa­cjen­tek pod­czas te­le­po­ra­dy po­pro­si­ła o wy­sta­wie­nie skie­ro­wa­nia na test PCR CO­VID-19. Nie by­ło­by w tym nic za­ska­ku­ją­ce­go, gdy nie fakt, że przy oka­zji zu­peł­nie nie­świa­do­mie na­ra­ża­ła zdro­wie in­nych pa­cjen­tów i per­so­nel przy­chod­ni…

Karolina Zych-Rozpędowska

Pan­de­micz­na rze­czy­wi­stość: kwa­ran­tan­ny, izo­la­cje, jed­ni z ob­ja­wa­mi inni bez­ob­ja­wo­wi, bar­dzo cho­rzy i ci prze­cho­dzą­cy za­ka­że­nie ła­god­niej. Tym ra­zem na te­le­po­ra­dę zgło­si­ła się pa­cjent­ka z proś­bą o wy­sta­wie­nie skie­ro­wa­nia na test PCR CO­VID-19.


Pa­cjent­ka: Pani dok­tor od ty­go­dnia mam ob­ja­wy in­fek­cji: ka­szel, naj­pierw był su­chy, te­raz mo­kry, poty, siły nie mam, gło­wa mnie boli i mam za­tka­ne za­to­ki, ale bez ka­ta­ru. My­ślę, że to CO­VID, bo od 3 dni nie ma też wę­chu i sma­ku. Pra­cu­ję w domu opie­ki i chcia­ła­bym wie­dzieć

Le­karz: Rze­czy­wi­ście wy­glą­da na to, że to CO­VID-19. Ale dusz­no­ści czy go­rącz­ki pani nie ma?

Pa­cjent­ka: Nie, na­wet do­brze to prze­cho­dzę, go­rzej mąż, o tego to roz­ło­ży­ło. Przy oka­zji może mu pani wy­sta­wić skie­ro­wa­nie na test? To ra­zem zro­bi­my.

Le­karz: Nie ma pro­ble­mu, bar­dzo roz­sąd­nie, pro­szę mi po­dać PE­SEL męża, to za­raz wy­sta­wię.

Pa­cjent­ka: Nie pa­mię­tam i chy­ba nig­dzie nie za­pi­sa­łam.

Le­karz: To pro­szę iść do męża i za­py­tać, ja po­cze­kam.

Pa­cjent­ka: Tak, ale mąż jest w domu, a ja od dwóch dni w pra­cy. Ta utra­ta wę­chu i sma­ku mnie zmo­bi­li­zo­wa­ła do te­stu. Nie czu­łam sma­ku obia­du i ko­le­żan­ka z ośrod­ka mnie na­mó­wi­ła na test.

Le­karz: Po­dej­rze­wa pani u sie­bie CO­VID-19 i nadal pra­cu­je, jak gdy­by nig­dy nic? Ma pani świa­do­mość, że na­ra­ża pa­cjen­tów i per­so­nel?

Pa­cjent­ka: Hmm… tak o tym nie po­my­śla­łam, zro­bię test! Może to jed­nak nie CO­VID?


Je­śli po­dej­rze­wasz u sie­bie za­ka­że­nie ko­ro­na­wi­ru­sem albo masz po pro­stu ostre ob­ja­wy in­fek­cji, nie na­ra­żaj in­nych na ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia. Je­śli pra­cu­jesz w sku­pi­skach ludz­kich, opie­ce zdro­wot­nej, przed­szko­lu, szko­le, skle­pie, weź kil­ka dni wol­ne­go, wy­lecz in­fek­cję i wróć do pra­cy.

Ma­jąc in­fek­cję uży­waj ma­secz­ki. Pan­de­mia kie­dyś się skoń­czy, ale chcia­ła­bym, by do­brym zwy­cza­jem po­zo­sta­ło no­sze­nie ma­secz­ki przez oso­by z in­fek­cją. Dzię­ki temu mniej bę­dzie też gry­py, nie­ży­tów żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wych czy zwy­kłe­go prze­zię­bie­nia.

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2022
COVID-19historie z gabinetu

17 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa