S jak szczekający kaszel

Rano Twojemu maluchowi doskwierał tylko delikatny kaszel, a wieczorem zamienił się w ten szczekający i duszący? Zobacz, jak w prosty sposób możesz pomóc swojemu dziecku.

Pod­gło­śnio­we za­pa­le­nie krta­ni jest cho­ro­bą wy­wo­ły­wa­ną przez wi­ru­sy m.in. ade­no­wi­ru­sy czy wi­ru­sy pa­ra­gry­py. Cha­rak­te­ry­stycz­ny prze­bieg cho­ro­by? Za­zwy­czaj pierw­sze­go dnia dziec­ko ma ob­ja­wy pro­stej in­fek­cji dróg od­de­cho­wych, a w nocy bu­dzi się ze szcze­ka­ją­cym kasz­lem i dusz­no­ścią.

Cho­ro­ba naj­czę­ściej ma ła­god­ny prze­bieg, ale po­ten­cjal­nie może wią­zać się z ko­niecz­no­ścią po­da­nia le­ków.

Co mo­żesz zro­bić, aby po­móc dziec­ku do cza­su wi­zy­ty u le­ka­rza? Je­śli dziec­ko nę­ka­ją dusz­no­ści w nocy wy­staw je… na bal­kon. Ta me­to­da spraw­dzi się w zim­ne noce, a je­śli jest lato, ten sam efekt uzy­skasz sa­dza­jąc dziec­ko przy otwar­tym za­mra­żal­ni­ku.

Dla­cze­go? Zim­no ob­kur­cza na­czy­nia, zmniej­sza obrzęk krta­ni, a przez to uła­twia od­dy­cha­nie. Zmniej­sze­nie tego obrzę­ku bę­dzie zmniej­sza­ło na­si­le­nie ob­ja­wów.

Po­mo­że rów­nież wy­ko­na­nie in­ha­la­cji z zim­nej soli fi­zjo­lo­gicz­nej – ta­kiej wy­ję­tej pro­sto z lo­dów­ki.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *