Loading...

30 grudnia 2021

1 min.

Tajemnice transplantacji

Prze­szczep i prze­szcze­pie­nie – te dwa sło­wa spra­wia­ją wiel­ką trud­ność na­wet pa­cjen­tom po trans­plan­ta­cji. W na­szym cy­klu „(Nie)po­ro­zu­mie­nie” pu­bli­ku­je­my naj­częst­sze błę­dy ję­zy­ko­we pa­cjen­tów. Czym więc jest prze­szczep a czym prze­szcze­pie­nie?

Redakcja

Redakcja

Prze­szczep to ma­te­riał (tkan­ka lub na­rząd), któ­ry jest prze­szcze­pia­ny w trak­cie pro­ce­du­ry zwa­nej prze­szcze­pie­niem (trans­plan­ta­cją). A więc je­śli pa­cjent taką pro­ce­du­rę prze­szedł, to zna­czy, że miał prze­szcze­pie­nie/jest po prze­szcze­pie­niu, nie prze­szcze­pie.

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021
przeszczeptransplantacja

30 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa