Loading...

25 lipca 2022

2 min.

Telefon i tablet szkodzą Twojemu dziecku. W jaki sposób?

Dzie­ci ko­rzy­sta­ją­ce z urzą­dzeń ta­kich jak smart­fo­ny i ta­ble­ty przed snem mają po­nad dwu­krot­nie więk­sze ry­zy­ko za­bu­rzeń snu w nocy – w po­rów­na­niu do dzie­ci bez do­stę­pu do ta­kich urzą­dzeń.

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Wia­do­mo, że za­bu­rze­nia snu w dzie­ciń­stwie mają nie­ko­rzyst­ny wpływ na zdro­wie – są zwią­za­ne z gor­szą die­tą, oty­ło­ścią, ob­ni­żo­ną od­por­no­ścią, a tak­że zwięk­sza­ją ry­zy­ko wy­stą­pie­nia pro­ble­mów ze zdro­wiem psy­chicz­nym.

We­dług no­we­go ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go przez na­ukow­ców z King’s Col­le­ge Lon­don, dzie­ci ko­rzy­sta­ją­ce z urzą­dzeń ta­kich jak smart­fo­ny i ta­ble­ty przed snem mają po­nad dwu­krot­nie więk­sze ry­zy­ko za­bu­rzeń snu w nocy – w po­rów­na­niu do dzie­ci bez do­stę­pu do ta­kich urzą­dzeń.

Co do­kład­nie mó­wią ba­da­nia?

Na­ukow­cy od­kry­li, że ko­rzy­sta­nie z urzą­dzeń mul­ti­me­dial­nych przed snem wią­za­ło się ze zwięk­szo­nym praw­do­po­do­bień­stwem nie­wy­star­cza­ją­cej ilo­ści snu, złej ja­ko­ści tego snu i nad­mier­nej sen­no­ści w cią­gu dnia. Je­śli je­steś ro­dzi­cem, pew­nie na myśl tego wy­bu­cho­we­go ze­sta­wie­nia masz już gę­sią skór­kę.

Uży­wa­nie urzą­dze­nia przed snem zo­sta­ło skla­sy­fi­ko­wa­ne jako kon­takt z urzą­dze­niem w cią­gu 90 mi­nut od za­śnię­cia. Ba­da­cze od­kry­li rów­nież, że sama obec­ność urzą­dze­nia mul­ti­me­dial­ne­go w sy­pial­ni, na­wet bez jego uży­cia, wią­za­ła się po­gor­sze­niem snu. Brzmi nie­wia­ry­god­nie, praw­da?

jak tablet i smartfon wpływa na sen dziecka

Zda­niem na­ukow­ców ba­da­nie do­star­cza dal­szych do­wo­dów na szko­dli­wy wpływ urzą­dzeń mul­ti­me­dial­nych za­rów­no na czas trwa­nia, jak i ja­kość snu. Twór­cy ba­da­nia su­ge­ru­ją, że wraz z ro­sną­cą po­pu­lar­no­ścią prze­no­śnych urzą­dzeń mul­ti­me­dial­nych i ich wy­ko­rzy­sty­wa­niem w szko­łach, jako za­mien­ni­ków pod­ręcz­ni­ków, pro­blem złe­go snu wśród dzie­ci może się po­głę­biać.

Je­śli mie­li­ście wąt­pli­wo­ści na te­mat tego po­łą­cze­nia, to już chy­ba ro­zu­mie­cie, dla­cze­go tak waż­ne jest po­łą­cze­nie spo­łecz­nych wy­sił­ków i edu­ka­cja, w tym ro­dzi­ców i na­uczy­cie­li, aby ogra­ni­czyć do­stęp dzie­ci do urzą­dzeń mo­bil­nych i za­chę­cać je do do­brych na­wy­ków przed snem.

Niech przy­kład idzie z góry, bo prze­ana­li­zuj­my naj­pierw, czy na­sze dzie­ci wi­dzą nas z te­le­fo­na­mi w łóż­ku?

Źró­dło:

  • Ben Car­ter, PhD, MSc et al. As­so­cia­tion Be­twe­en Por­ta­ble Scre­en-Ba­sed Me­dia De­vi­ce Ac­cess or Use and Sle­ep Out­co­mes: A Sys­te­ma­tic Re­view and Meta-ana­ly­sis. JAMA Pe­dia­trics, Octo­ber 2016
sen

25 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa