Loading...

9 lutego 2022

2 min.

To nie grypa i nie menopauza. Te objawy mogą świadczyć o…

Ude­rze­nia go­rą­ca, poty, ko­ła­ta­nie ser­ca, brak sił. Ja­kie masz pierw­sze sko­ja­rze­nie sły­sząc ta­kie ob­ja­wy? Młod­sze ko­bie­ty pew­nie po­my­ślą naj­pierw o in­fek­cji, te bar­dziej do­świad­czo­ne o “ko­le­żan­ce” me­no­pau­zie. A czy któ­raś z Was wzię­ła pod uwa­gę za­wał ser­ca?

Karolina Zych-Rozpędowska

Otóż Dro­gie Pa­nie, mogą to być ob­ja­wy za­wa­łu ser­ca. Oko­ło 30% z nas zgła­sza sil­ny, ty­po­wy, roz­pie­ra­ją­cy ból w klat­ce pier­sio­wej. Jed­nak po­zo­sta­ła resz­ta sy­gna­li­zu­je róż­ne „ma­ski” tego bólu, któ­re wy­ma­ga­ją nie­zwy­kłej czuj­no­ści le­ka­rza, by wła­ści­wie po­kie­ro­wać dia­gno­sty­kę w kie­run­ku za­wa­łu.

Ob­ja­wy ko­bie­ce­go za­wa­łu mogą ko­ja­rzyć się nam z me­no­pau­zą, gry­pą, a i nie­rzad­ko do­le­gli­wo­ści przy­po­mi­na­ją bar­dziej cho­ro­bę prze­wo­du po­kar­mo­we­go – wte­dy ko­bie­ty lą­du­ją na SO­Rach z po­dej­rze­niem pęk­nię­te­go wrzo­du!

Ty­po­we ob­ja­wy za­wa­łu to:

 • ból w klat­ce pier­sio­wej, za most­kiem – jest sil­ny, pie­ką­cy, gnio­tą­cy,
 • ból pro­mie­niu­ją­cy od most­ka do le­we­go bar­ku lub ca­łej le­wej ręki,
 • dusz­ność, krót­ki od­dech,
 • nie­po­kój i lęk.

„Ma­ski za­wa­łu u ko­biet to:

 • ból w nad­brzu­szu lub ból ple­ców,
 • spa­dek to­le­ran­cji wy­sił­ku, brak sił,
 • za­wro­ty gło­wy, omdle­nie,
 • nud­no­ści, wy­mio­ty, ból brzu­cha,
 • poty,
 • ude­rze­nia go­rą­ca,
 • ko­łat­nie ser­ca,
 • ob­ja­wy gry­po­po­dob­ne.

Do­dat­ko­wo, Dro­gie Pa­nie, sta­tyst­ki nam nie­ste­ty nie sprzy­ja­ją. Znacz­nie póź­niej zgła­sza­my się do le­ka­rza, póź­niej mamy wy­ko­na­ne dia­gno­stycz­ne EKG, i póź­niej je­ste­śmy le­czo­ne.

Po­wie­cie, że to nie­moż­li­we, bo prze­cież bar­dziej o sie­bie dba­my, czę­ściej cho­dzi­my do le­ka­rza. Dużo w tym praw­dy, jed­nak same przy­znaj­cie, że jed­no­cze­śnie dba­my o wszyst­kim, a za­po­mi­na­my o so­bie – za­wsze mamy coś do zro­bie­nia, a to pra­ca, a to za­ku­py, a to wnu­ki, mi­lion po­wo­dów, by nie zgło­sić się na już do le­ka­rza!

Ma­ski bólu za­wa­ło­we­go też nie uła­twia­ją spra­wy. Jak ko­bie­ta zgła­sza ból brzu­cha i osła­bie­nie, to nie każ­dy le­karz po­kie­ru­je na EKG, część da leki roz­kur­czo­we na brzuch, i ewen­tu­al­nie za­le­ci kon­tro­le w dniu na­stęp­nym.

Opóź­nie­nie dia­gno­sty­ki, po­gar­sza ro­ko­wa­nie!

Ba­da­nia w po­pu­la­cji ame­ry­kań­skiej wska­zu­ją, że ko­bie­ty z ob­ja­wa­mi CAD zgła­sza­ją się po po­moc pra­wie 4-krot­nie póź­niej niż męż­czyź­ni. Śred­ni czas opóź­nie­nia wy­no­si od 2 do 5 go­dzin.

We­dług da­nych na­uko­wych opóź­nie­nie dia­gno­sty­ki za­wa­łu ser­ca jest czę­sto spo­wo­do­wa­ne bra­kiem świa­do­mo­ści ry­zy­ka, nie­ty­po­wy­mi ob­ja­wa­mi. Czas ten do­dat­ko­wo ule­ga wy­dłu­że­niu wraz z wie­kiem, niż­szym po­zio­mem wy­kształ­ce­nia, niż­szym sta­tu­sem so­cjo­eko­no­micz­nym oraz u osób sa­mot­nych.

Dro­gie Pa­nie! Bądź­cie czuj­ne, i jak wi­dzi­cie, że „coś jest nie tak” nie od­kła­daj­cie dia­gno­sty­ki na póź­niej!

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2022
zawał serca

9 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa