Loading...

21 stycznia 2022

2 min.

Trend, który jest zdradziecki dla kobiet po 60. r.ż.

We­dług sta­ty­styk aż u 30% – 50% ko­biet nad­ci­śnie­nie roz­wi­nie się przed ukoń­cze­niem 60. roku ży­cia. Do nie­cha­rak­te­ry­stycz­nych ob­ja­wów na­le­żą: bóle gło­wy, za­bu­rze­nia snu, uczu­cie go­rą­ca i po­tli­wość.

Karolina Zych-Rozpędowska

Pa­trząc na pro­fil wie­ko­wy pa­cjen­tów z cho­ro­ba­mi kar­dio­lo­gicz­ny­mi moż­na za­uwa­żyć, że wśród nich do oko­ło 60. roku ży­cia prze­wa­ża­ją męż­czyź­ni. Po­tem jed­nak ten trend się od­wra­ca i po 60. roku ży­cia gwał­tow­nie przy­by­wa w tej gru­pie ko­biet.

We­dług sta­ty­styk aż u 30-50% ko­biet nad­ci­śnie­nie roz­wi­nie się przed ukoń­cze­niem 60. roku ży­cia. Na roz­wój cho­ro­by szcze­gól­nie na­ra­żo­ne są te z Was, u któ­rych w ro­dzi­nie wy­stę­po­wa­ło nad­ci­śnie­nie, lub któ­re mia­ły roz­po­zna­ne nad­ci­śnie­nie w trak­cie cią­ży.

Co cie­ka­we, na­wet u tych ko­biet, któ­re przez więk­szość ży­cia mia­ły ni­skie ci­śnie­nie, po 60. roku ży­cia może roz­wi­nąć się nad­ci­śnie­nie.

Źró­dło: NFZ o zdro­wiu. Nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze

Do nie­cha­rak­te­ry­stycz­nych ob­ja­wów nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go na­le­żą:

  • bóle gło­wy,
  • za­bu­rze­nia snu,
  • ła­twiej­sze mę­cze­nie się,
  • po­tli­wość,
  • uczu­cie go­rą­ca.

Za­uwa­ży­łaś, że nie­któ­re ob­ja­wy pod­wyż­szo­ne­go ci­śnie­nia przy­po­mi­na­ją lub wręcz są iden­tycz­ne do tych ob­ja­wów wy­pa­do­wych to­wa­rzy­szą­cych me­no­pau­zie?

W okre­sie me­no­pau­zy w or­ga­ni­zmie ko­bie­ty za­cho­dzi bar­dzo wie­le zmian. Przede wszyst­kim nie­ko­rzyst­nych, po­nie­waż zna­czą­co zwięk­sza się ry­zy­ko roz­wo­ju róż­nych cho­rób. Ja­kich? M.in. cho­ro­by wień­co­wej i wła­śnie nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go.

Po­ja­wia­ją­ce się znie­nac­ka ude­rze­nia go­rą­ca, pie­ką­ce uszy, za­czer­wie­nie­nie na twa­rzy i szyi. Uczu­cie ognia, któ­re szyb­ko roz­prze­strze­nia się po po­licz­kach i de­kol­cie, pul­so­wa­nie i pa­le­nie w gło­wie – jak­by za­raz miał w niej na­stą­pić ja­kiś wy­buch. Do tego jesz­cze bez­sen­ne noce prze­pla­ta­ne na­pa­da­mi go­rą­ca i po­tów.

To ty­po­we ob­ja­wy me­no­pau­zy, ale nig­dy nie moż­na wy­klu­czyć na­ło­żo­nych na nie ob­ja­wów nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go. Dla­te­go war­to wy­ko­ny­wać po­mia­ry ci­śnie­nia w domu lub przy oka­zji kon­tro­l­nych wi­zyt le­kar­skich, by wcze­śnie roz­po­znać cho­ro­bę i wdro­żyć od­po­wied­nie le­cze­nie.

Źró­dła:

  • 2018 ESC/ESH Gu­ide­li­nes for the ma­na­ge­ment of ar­te­rial hy­per­ten­sion;
  • Maas AH, Fran­ke HR. Wo­men’she­alth in me­no­pau­se with a fo­cus on hy­per­ten­sion. Ne­th­He­art J. 2009;17(2):68-72;
  • Maas AHEM, Ro­sa­no G, Cif­ko­va R, et al. Car­dio­va­scu­lar he­alth after me­no­pau­se trans­i­tion, pre­gnan­cy di­sor­ders, and other gy­na­eco­lo­gic con­di­tions: a con­sen­sus do­cu­ment from Eu­ro­pe­an car­dio­lo­gi­sts, gy­na­eco­lo­gi­sts, and en­do­cri­no­lo­gi­sts. Eur He­art J. 2021;42(10):967-984. doi:10.1093/eur­he­artj/ehaa1044.
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2022
menopauzanadciśnienie tętnicze

21 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.