Loading...

30 maja 2022

1 min.

Zakrywasz wózek pieluszką? Popełniasz kardynalny błąd!

Wóz­ki za­kry­te pie­lu­chą to pla­ga. Pla­ga, któ­ra sze­rzy się z każ­dym cie­płym dniem i sta­je się nie do opa­no­wa­nia. Praw­do­po­dob­nie więk­szość ro­dzi­ców robi to w do­brej wie­rze, ale war­to pa­mię­tać, że tak na­praw­dę stwa­rza to ogrom­ne nie­bez­pie­czeń­stwo.

Alicja Jaczewska

Słon­ko moc­niej przy­grza­ło i na uli­cach z dnia na dzień zi­mo­we kom­bi­ne­zo­ny i śpi­wor­ki za­mie­ni­ły się na… pie­lusz­ki przy­kry­wa­ją­ce wóz­ki. Oczy­wi­ście za­kła­da­ne z tro­ski, żeby na dzie­ciacz­ki za bar­dzo słoń­ce nie świe­ci­ło.

Nie­ste­ty – za­kry­wa­nie wóz­ka pie­lu­chą może być nie­bez­piecz­ne! Nie­za­leż­nie od tego, czy jest to pielusz­ka te­tro­wa, bam­bu­so­wa, mu­śli­no­wa czy z nie wiem cze­go jesz­cze.

Choć­by nie wiem jak pro­du­cent za­pew­niał o jej prze­wiew­no­ści, za­kry­cie wóz­ka spo­wo­du­je efekt szklar­ni i szyb­ki wzrost tem­pe­ra­tu­ry we­wnątrz.

Uwa­ga! Mam dla Was ob­ra­zo­we po­rów­na­nie – za­kry­wa­nie pie­lusz­ką wóz­ka nie róż­ni się od zo­sta­wia­nia dziec­ka w sa­mo­cho­dzie la­tem!

Jak ochro­nić dziec­ko przed pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi?

Krót­ki prze­wod­nik o czym war­to pa­mię­tać w cie­płe dni:

  1. Uni­kaj spa­ce­rów w peł­nym słoń­cu.
  2. Już na eta­pie za­ku­pu wóz­ka wy­bie­raj taki, któ­ry ma dłu­gą bud­kę z fil­trem UV.
  3. Pa­ra­sol­ka! Jest to roz­wią­za­nie uni­wer­sal­ne, umoż­li­wia­ją­ce za­sło­nię­cie dziec­ka a jed­no­cze­śnie po­zo­sta­wie­nie swo­bod­ne­go prze­pły­wu po­wie­trza.
  4. Sto­suj kre­my z wy­so­ki­mi fil­tra­mi – apli­ka­cja po­win­na od­być się na kil­ka mi­nut przed wyj­ściem. Krem re­pli­kuj co 2-3 go­dzi­ny.
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022
filtry UV

30 maja 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa