Loading...

29 grudnia 2021

3 min.

Jak robić TO dobrze?

Za­chę­co­na na­mo­wą ko­le­ża­nek bie­rzesz spra­wy w swo­je ręce. Tyl­ko, od cze­go tak na­praw­dę po­win­naś za­cząć? Od­pusz­cza­nie tej czyn­no­ści jest bar­dzo nie­roz­sąd­ne – je­śli nie bę­dziesz się do niej przy­kła­dać i wy­ko­ny­wać re­gu­la­nie, wkrót­ce może się oka­zać, że jest już za póź­no.

Redakcja

Redakcja

Ze­wsząd do­bie­ga­ją Cię gło­sy: „Nie ma się cze­go wsty­dzić, to nor­mal­ne, wszy­scy to ro­bią – Ty też po­win­naś. Rób to dla wła­sne­go zdro­wia”. Za­czy­nasz do­cie­kać, tra­fiasz na in­for­ma­cje o do­bro­czyn­nym wpły­wie tej pro­stej i przy­jem­nej czyn­no­ści, któ­ra może zmie­nić całe Two­je ży­cie.

Za­chę­co­na na­mo­wą ko­le­ża­nek, in­ter­ne­to­wych lub te­le­wi­zyj­nych gwiazd, po­sta­na­wiasz wziąć spra­wy w swo­je ręce. No i wszyst­ko by­ło­by ide­al­ne, gdy­by nie fakt, że tak na­praw­dę nie wiesz od cze­go za­cząć. Jed­nym pal­cem, trze­ma a może całą dło­nią? Gdzie do­kład­nie do­tknąć, czy w ogó­le do­ty­kać, bo może le­piej po­cie­rać lub ugnia­tać? Z jaką siłą na­ci­sku to ro­bić? Jak czę­sto – czy wy­star­czy raz w mie­sią­cu, raz w ty­go­dniu, a może co­dzien­nie?! Do­ty­kasz, do­ty­kasz i nic nie czu­jesz – czy w ogó­le do­brze to ro­bisz?

Szyb­ko się znie­chę­casz i pod­da­jesz. Nie wi­dzisz sen­su, by to kon­ty­nu­ować, w koń­cu rze­sze ko­biet nig­dy tego na­wet nie pró­bo­wa­ły i nic złe­go się z nimi nie dzie­je.

Na­wet nie wiesz, jak bar­dzo się my­lisz

Od­pusz­cza­nie tej czyn­no­ści jest jak stą­pa­nie po kru­chym lo­dzie – może uda Ci się do­trzeć su­chą sto­pą na dru­gi brzeg, a może lód za­ła­mie się na środ­ku je­zio­ra. Nie­ste­ty wte­dy na ra­tu­nek może być już za póź­no.

Rak pier­si to we­dług WHO naj­czę­ściej dia­gno­zo­wa­ny no­wo­twór. Rocz­nie do­ty­ka oko­ło 20 ty­się­cy Po­lek (każ­de­go dnia po­nad 50 ko­biet)*. Za­sta­nów się te­raz, czy na pew­no chcesz za­nie­chać sa­mo­ba­da­nia pier­si i pod­jąć ta­kie ry­zy­ko?

Wzdy­chasz cięż­ko, chcia­ła­byś, ale – dzie­ci, dom, pra­ca, kot – nie masz na nic cza­su. Na­wet, je­śli wy­go­spo­da­ru­jesz te 5 mi­nut raz w mie­sią­cu, to nadal zwy­czaj­nie nie wiesz czy do­brze to ro­bisz. Ża­den z Two­ich le­ka­rzy nig­dy nie za­su­ge­ro­wał Ci sa­mo­kon­tro­li, a Ty wsty­dzisz się o TO za­py­tać. Kie­dyś zgar­nę­łaś ulot­kę z po­cze­kal­ni przed ga­bi­ne­tem gi­ne­ko­lo­gicz­nym, ale in­struk­cje nie były wy­star­cza­ją­co do­kład­ne. In­ter­net też wy­dał Ci się mało po­moc­ny.

Nur­tu­ją Cię też ko­lej­ne py­ta­nia – sko­ro pier­si są tak róż­ne, to czy taka jed­na nie­szczę­sna in­struk­cja jest od­po­wied­nia dla wszyst­kich. A je­śli tak, to skąd masz wie­dzieć, czy struk­tu­ry gru­czo­ło­we, któ­re wy­czu­wasz pod pal­ca­mi są nor­mal­ne?

Masz pra­wo do wszyst­kich wąt­pli­wo­ści – to zu­peł­nie nor­mal­ne. Na szczę­ście do­brze tra­fi­łaś, bo przej­dzie­my przez ten te­mat ra­zem. Za­pra­sza­my Cię do:

  • roz­mo­wy z dr n.med. Paw­łem Ka­ba­tą – chi­rur­giem on­ko­lo­giem w Kli­ni­ce Chi­rur­gii On­ko­lo­gicz­nej Gdań­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go – tu do­wiesz się od A do Z o pro­fi­lak­ty­ce w za­kre­sie Raka Pier­si.

Pa­mię­taj też o pod­sta­wo­wych za­sa­dach i re­gu­lar­no­ści ba­dań:


Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Źró­dło:

* We­dług da­nych Cen­trum On­ko­lo­gii – Kra­jo­we­go Re­je­stru No­wo­two­rów, gru­dzień 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2021
onkologiapiersirak piersisamobadanie

29 grudnia 2021

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa