Loading...

9 grudnia 2021

2 min.

Przychodzi wiedźma do ginekologa…

Wy­obra­ża­ły­ście so­bie, jak kie­dyś mu­sia­ła wy­glą­dać wi­zy­ta u gi­ne­ko­lo­ga? Strach po­my­śleć. Na szczę­ście te cza­sy już na za­wsze mi­nę­ły. A przy­czy­nił się do tego m.in. ten je­den wy­na­la­zek, o któ­ry po­win­na prze­czy­tać KAŻ­DA ko­bie­ta. To praw­dzi­wa re­wo­lu­cja!

Redakcja

Redakcja

Ma­lo­wa­łaś kie­dyś rzę­sy szczo­tecz­ką do zę­bów? Nie? Pew­nie na­wet nie przy­szło Ci do to gło­wy.

A przez dzie­siąt­ki lat ta­kie zwy­kłe, pro­ste szczo­tecz­ki, któ­re wy­glą­da­ły jak te do zę­bów były uży­wa­ne do ma­lo­wa­nia rzęs przez mi­lio­ny ko­biet na ca­łym świe­cie. One po pro­stu nie mia­ły wy­bo­ru.

Te­raz ko­bie­ty mają wy­bór i to nie tyl­ko w kwe­stii ma­ki­ja­żu. A mowa o czymś wię­cej niż tyl­ko uwo­dzi­ciel­skie spoj­rze­nie.

Mowa o dia­gno­sty­ce raka szyj­ki ma­ci­cy i o ade­kwat­nym na­rzę­dziu, któ­rym wy­ko­nu­je się to ba­da­nie. Na czym po­le­ga jego re­wo­lu­cyj­ność? Na kom­plet­nej trans­for­ma­cji z pa­tycz­ka, któ­ry wy­glą­dał jak ko­sme­tycz­ny, na pa­ty­czek, któ­ry za­koń­czo­ny jest wa­chla­rzem, przez co wy­glą­da jak fu­tu­ry­stycz­na szczo­tecz­ka, szczo­tecz­ka przy­szło­ści.

Taka szczo­tecz­ka cy­to­lo­gicz­na po­bie­ra ko­mór­ki nie tyl­ko z tar­czy szyj­ki ma­ci­cy, ale też ko­mór­ki z ka­na­łu szyj­ki ma­ci­cy. Cze­mu to ta­kie waż­ne? Bo część zło­śli­wych no­wo­two­rów szyj­ki ma­ci­cy roz­wi­ja się naj­pierw w ka­na­le, za­nim po­ja­wi się w tar­czy.

Przy­po­mnij­my, że cy­to­lo­gia oraz ge­no­ty­po­wa­nie HPV są pod­sta­wo­wy­mi ba­da­nia­mi w pro­fi­lak­ty­ce raka szyj­ki ma­ci­cy. Zgod­nie z naj­now­szy­mi re­ko­men­da­cja­mi cy­to­lo­gia, a od 30. roku ży­cia cy­to­lo­gia z ba­da­niem HPV po­win­ny być wy­ko­na­ne raz na 1-3 lata za­leż­nie od wcze­śniej­szych wy­ni­ków ba­dań.

Wie­lu le­ka­rzy za­le­ca wy­ko­na­nie cy­to­lo­gii szyj­ki ma­ci­cy raz na rok, po­nie­waż zwięk­sza to wy­kry­wal­ność cho­ro­by na bar­dzo wcze­snym eta­pie.

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2022
cytologia

9 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa