Jak rozpoznać astmę wczesnodziecięcą?

Do roz­po­zna­nia ast­my u dzie­ci po­wy­żej 5. roku ży­cia wy­ko­rzy­stu­je się spi­ro­me­trię – bez­bo­le­sne ba­da­nie czyn­no­ścio­we ukła­du od­de­cho­we­go. A jak pro­ces dia­gno­zy wy­glą­da w przy­pad­ku młod­szych dzie­ci?