Loading...

19 stycznia 2022

1 min.

„Mam założoną wkładkę domaciczną, ale boję się stosunków bez prezerwatywy”

Tym ra­zem od­po­wia­da­my na py­ta­nie na­szej czy­tel­nicz­ki, któ­ra boi się, że sto­so­wa­nie wkład­ki do­ma­cicz­nej, bez do­dat­ko­we­go za­bez­pie­cze­nia w po­sta­ci pre­zer­wa­ty­wy, nie jest wy­star­cza­ją­co sku­tecz­ne.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Mam za­ło­żo­ną wkład­kę do­ma­cicz­ną (mie­dzia­ną), ale da­lej boję się sto­sun­ków bez pre­zer­wa­ty­wy. Od cze­go za­le­ży sku­tecz­ność tej me­to­dy? Ja­kie jest praw­do­po­do­bień­stwo zaj­ścia w cią­żę? Po­mo­cy.”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Wkład­ka do­ma­cicz­na jest bar­dzo do­brą me­to­dą an­ty­kon­cep­cyj­ną, któ­rej spo­dzie­wa­na i rze­czy­wi­sta sku­tecz­ność jest taka sama.

To zna­czy, że jako „użyt­kow­nik” me­to­dy nie masz wpły­wu na jej sku­tecz­ność. Praw­do­po­do­bień­stwo cią­ży przy wkład­ce do­ma­cicz­nej z jo­na­mi mie­dzi to 0,8 ciąż na 100 ko­biet sto­su­ją­cych tę me­to­dę przez rok.

Jest to bar­dzo ni­skie ry­zy­ko zaj­ścia w cią­żę, dla po­rów­na­nia ten wskaź­nik dla ko­biet sto­su­ją­cych ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne wy­no­si 8, czy­li jest dzie­się­cio­krot­nie wyż­szy.

Prze­czy­taj wię­cej o wkład­kach do­ma­cicz­nych.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

antykoncepcjaprezerwatywatrudne pytaniawkładka domaciczna

19 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.