Loading...

30 marca 2022

1 min.

„Czy pęknięcie krocza jest wskazaniem do CC przy kolejnym porodzie?”

Jed­na z czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła do nas z py­ta­niem, czy pęk­nię­cie kro­cza III stop­nia po po­ro­dzie si­ła­mi na­tu­ry jest wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go przy ko­lej­nym po­ro­dzie?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

„Wi­tam. Je­stem po po­ro­dzie SN z III stop­niem pęk­nię­cia kro­cza. Czy ko­lej­ny po­ród bę­dzie wska­za­niem do CC? Je­śli tak, to w któ­rym ty­go­dniu cią­ży (SN był w 38.)?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Pęk­nię­cie kro­cza III stop­nia czy­li ta­kie, przy któ­rym zo­stał na­ru­szo­ny zwie­racz od­by­tu, zda­rza się rzad­ko, jed­nak rze­czy­wi­ście jest to wska­za­nie do cię­cia ce­sar­skie­go przy ko­lej­nej cią­ży.

Wska­za­nia te na­zy­wa­my wska­za­nia­mi prok­to­lo­gicz­nym. Za­zwy­czaj pod­czas cią­ży pa­cjent­ka jest kie­ro­wa­na do chi­rur­ga prok­to­lo­ga na ba­da­nie, aby uzy­skać za­świad­cze­nie, że wska­za­ny jest po­ród dro­gą cię­cia ce­sar­skie­go.

Je­śli poza tym cią­ża jest nie­po­wi­kła­na, to pla­no­we cię­cie ce­sar­skie od­by­wa się w ter­mi­nie po­ro­du, chy­ba że po­ród roz­pocz­nie się wcze­śniej, wte­dy ta­kie cię­cie ce­sar­skie wy­ko­nu­je się przy czyn­no­ści skur­czo­wej ma­ci­cy lub od­pły­wa­ją­cym pły­nie owo­dnio­wym w try­bie dy­żu­ro­wym.

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

poród naturalnytrudne pytania

30 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.