Loading...

28 marca 2017

10 min.

Wskazania do cięcia cesarskiego – co jest, a co nie jest wskazaniem do zabiegu?

Wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go nie jest: proś­ba pa­cjent­ki, kon­flik se­ro­lo­gicz­ny, nie­do­czyn­ność tar­czy­cy czy oty­łość. Pla­no­wym wska­za­niem jest na­to­miast nie­pra­wi­dło­we uło­że­nie pło­du, wady ana­to­micz­ne mied­ni­cy i ło­ży­sko przo­du­ją­ce.

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Ja­kiś czas temu na­pi­sa­łam wam post o tym, jak wy­glą­da cię­cie ce­sar­skie, że jest to bar­dzo duża ope­ra­cja, że nie jest obo­jęt­na ani dla mamy ani dla dziec­ka. Oczy­wi­ście jest to też ogrom­ny po­stęp w me­dy­cy­nie i bez dwóch zdań, to wła­śnie cię­ciu ce­sar­skie­mu za­wdzię­cza­my taki ogrom­ny spa­dek po­wi­kłań i zgo­nów oko­ło­po­ro­do­wych ma­tek i dzie­ci na prze­strze­ni ostat­nie­go wie­ku.

Obie­ca­łam w tam­tym wpi­sie, że na­pi­sze wam ja­kie są wska­za­nia do cię­cia ce­sar­skie­go, bo wła­śnie te wska­za­nia są tak na­praw­dę naj­waż­niej­szą kwe­stią. Je­że­li są wska­za­nia to nie ma dys­ku­sji, trze­ba pod­jąć ry­zy­ko i wy­ko­nać ope­ra­cje. Je­że­li wska­zań nie ma, a pa­cjent­ka by chcia­ła, aby ta­kie były (co nie­ste­ty nie jest rzad­ką kwe­stią) – już chcia­ła­bym po­zo­sta­wić dziś bez dal­szych dy­gre­sji i sku­pić się na dzi­siej­szym te­ma­cie.

W li­te­ra­tu­rze an­glo­ję­zycz­nej cię­cia ce­sar­skie dzie­li się na dwa ro­dza­je:

 • „elec­ti­ve”cca­esa­re­an sec­tion – czy­li cię­cie ce­sar­skie, o któ­rym wia­do­mo za­nim ro­po­czął się po­ród – po pol­sku naj­czę­ściej na­zy­wa­ne pla­no­wym cię­ciem ce­sar­skim,
 • „emer­gen­cy” ca­esa­re­an sec­tion – czy­li cię­cie ce­sar­skie, któ­re wy­stę­pu­je ze wska­zań na­głych.

W pol­skiej li­te­ra­tu­rze nie za­wsze taki po­dział znaj­dzie­my – ra­czej na­wy­ko­wo dzie­li się wska­za­nia do cięć ce­sar­skich na po­łoż­ni­cze i po­za­po­łoż­ni­cze. Ja dziś po­sta­ram się wam zro­bić taką pol­sko-mię­dzy­na­ro­do­wą hy­bry­dę i za­cznę od koń­ca czy­li od po­ro­du.

Spis tre­ści:
 1. Wska­za­nia na­głe do cię­cia ce­sar­skie­go
 2. Wska­za­nia po­łoż­ni­cze pla­no­we
 3. Wska­za­nia po­łoż­ni­cze względ­ne
 4. Wska­za­nia po­za­po­łoż­ni­cze do cię­cia ce­sar­skie­go
 5. Co nie jest wska­za­niem do CC?

Wska­za­nia na­głe do cię­cia ce­sar­skie­go

Co może się wy­da­rzyć w trak­cie po­ro­du u ko­bie­ty, że trze­ba wy­ko­nać cię­cie ce­sar­skie ze wska­zań na­głych?

 1. Za­gra­ża­ją­ca za­mar­twi­ca pło­du – brzmi to okrop­nie, a co to ozna­cza w prak­ty­ce? Ozna­cza to, że za­pis KTG jest nie­pra­wi­dło­wy. Po­ja­wia­ją się nie­pra­wi­dło­we spad­ki tęt­na tak zwa­ne póź­ne de­ce­le­ra­cje czy­li spad­ki tęt­na po skur­czu, (spad­ki tęt­na, któ­re są w tak­cie skur­czu na­zy­wa się wcze­sny­mi de­ce­le­ra­cja­mi i są one bar­dzo czę­stym pra­wi­dło­wym od­ru­chem), może po­ja­wić się ta­chy­kar­dia (szyb­kie bi­cie ser­ca pło­du) lub bra­dy­kar­dia (wol­ne bi­cie ser­ca pło­du). Przy­czy­ny mogą być róż­ne – może do­cho­dzić do od­dzie­la­nia się ło­ży­ska, może być kon­flikt pę­po­wi­no­wy czy­li zbyt ści­słe owi­nię­cia dzie­ciąt­ka pę­po­wi­ną jed­nak za­zwy­czaj przy­czy­na po­zo­sta­je nie­po­zna­na.
 2. Brak po­stę­pu po­ro­du w I okre­sie – czy­li szyj­ka ma­ci­cy ma pro­blem z roz­wie­ra­niem się. Pa­cjent­kę na sali po­ro­do­wej za­zwy­czaj bada się we­wnętrz­nie co 2 go­dzi­ny, je­że­li w dwóch ba­da­niach po ko­lei nie ma po­stę­pu w roz­wie­ra­niu się szyj­ki ma­ci­cy – roz­po­zna­je­my brak po­stę­pu po­ro­du. Sy­tu­acja taka jest też na­zy­wa­na dys­to­cją szyj­ko­wą lub nie­współ­mier­no­ścią szyj­ko­wą. Przy­czy­ny ta­kiej sy­tu­acji nie są w stu­pro­cen­tach po­zna­ne, jed­nak za­zwy­czaj uwa­ża się, że głów­ka nie wy­wie­ra do­sta­tecz­ne­go uci­sku na szyj­kę ma­ci­cy co może się zda­rzyć np. je­że­li dzie­ciąt­ko jest zbyt du­żych roz­mia­rów dla mied­ni­cy mat­ki i nie może się do­brze w mied­ni­cy wsta­wić. Inne przy­czy­ny do­pa­tru­je się w dys­funk­cji sa­mej szyj­ki ma­ci­cy np. po za­bie­gach na tym na­rzą­dzie. Czę­sto przy­czy­ną jest też to, że skur­cze są zbyt sła­be i mało efek­tyw­ne.
 3. Brak po­stę­pu po­ro­du w II okre­sie – czy­li po peł­nym roz­war­ciu się szyj­ki ma­ci­cy, głów­ka dzie­ciąt­ka nie jest w sta­nie po­ko­nać ka­na­łu rod­ne­go. Taką sy­tu­ację roz­po­zna­je­my po 2 h od peł­ne­go roz­war­cia.
 4. Wy­pad­nię­cie czę­ści drob­nych pło­du – je­że­li w trak­cie ba­da­nia wy­czu­je­my nad głów­ką dziec­ka, rącz­kę lub pę­po­wi­nę to jest to pil­ne wska­za­nie do cie­cia ce­sar­skie­go. Zda­rza się to dość rzad­ko.
 5. Nie­pra­wi­dło­we wsta­wia­nie się głów­ki pło­du – np. wy­so­kie pro­ste sta­nie głów­ki, wsta­wia­nia się twa­rzycz­ko­we.
 6. Po­dej­rze­nie przed­wcze­sne­go od­dzie­le­nia się ło­ży­ska lub pęk­nię­cia ścia­ny ma­ci­cy – na­głe sil­ne krwa­wie­nie z dróg rod­nych i po­gor­sze­nie za­pi­su KTG oraz sta­nu mat­ki
 7. Cięż­ki stan prze­drzu­caw­ko­wy – za­gra­ża­ją­ca rzu­caw­ka – na­gły nie ustę­pu­ją­cy po skur­czu wzrost ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go u mat­ki z po­gor­sze­niem jej ogól­ne­go sta­nu.
 8. Po­dej­rze­nie in­fek­cji we­wnątrz­ma­cicz­nej – po­gor­sze­nie się sta­nu mat­ki oraz wy­kład­ni­ki sta­nu za­pal­ne­go z ba­dań bio­che­micz­nych.

Wska­za­nia po­łoż­ni­cze pla­no­we

 1. Nie­pra­wi­dło­we uło­że­nie pło­du – mied­ni­co­wy, po­przecz­ne, sko­śne.
  Zde­cy­do­wa­łam się za­mie­ścić to wska­za­nie w tej gru­pie- po­nie­waż jest to jed­na z naj­częst­szych przy­czyn ce­sar­skie­go cię­cia. U pier­wo­ró­dek każ­de po­ło­że­nie inne niż głów­ko­we jest wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go, u wie­lo­ró­dek po­dej­mu­je się pró­by po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry przy po­ło­że­niu mied­ni­co­wym je­że­li speł­nio­nych jest kil­ka wa­run­ków (na­pi­szę o po­ło­że­niu i po­ro­dzie mied­ni­co­wym in­nym ra­zem)
 2. Wady ana­to­micz­ne mied­ni­cy, po­dej­rze­nie nie­współ­mier­no­ści głów­ko­wo-mied­ni­co­wej.
 3. Prze­wi­dy­wa­na masa pło­du po­wy­żej 4500 g lub po­wy­żej 4250 g u ko­bie­ty z cu­krzy­cą cią­żo­wą.
 4. Ło­ży­sko przo­du­ją­ce, na­czy­nia przo­du­ją­ce.
 5. Wady pło­du unie­moż­li­wia­ją­ce po­ród si­ła­mi na­tu­ry – ta­kie wady to przede wszyst­kim wady pło­du prze­bie­ga­ją­ce z po­więk­sze­niem ob­wo­du gło­wy, prze­pu­kli­ny przed­niej ścia­ny brzu­cha, duże prze­pu­kli­ny krę­go­słu­pa oraz guzy pło­dów du­żych roz­mia­rów ro­sną­ce na ze­wnątrz cia­ła.
 6. Ak­tyw­na opryszcz­ka na­rzą­dów płcio­wych w okre­sie oko­ło­po­ro­do­wym (opryszcz­ka war­go­wa nie jest wska­za­niem do cc).

Wska­za­nia po­łoż­ni­cze względ­ne

 1. Cią­ża bliź­nia­cza, cią­ża mno­ga – po­tocz­nie się w spo­łe­czeń­stwie uwa­ża, że cią­że mno­gie obec­nie roz­wią­zu­je się dro­gą cie­cia ce­sar­skie­go. Nie jest to do koń­ca praw­da. Rze­czy­wi­ście bar­dzo wie­le ciąż mno­gich jest tak roz­wią­zy­wa­nych ale to dla­te­go, że nie speł­nia­ją one kry­te­riów do po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry. Pierw­szy płód po­wi­nien być uło­żo­ny głów­ko­wo (naj­le­piej jak oba pło­dy są głów­ko­wo) oraz po­wi­nien być więk­szy niż dru­gi płód, do­dat­ko­wo masa pło­dów nie po­win­na się róż­nić wię­cej niż 20% a prze­bieg cią­ży nie może być po­wi­kła­ny np. po­dej­rze­niem ze­spo­łu prze­to­czeń mię­dzy pło­da­mi TTTS.
 2. Wady ma­ci­cy – naj­częst­szą wadą ma­ci­cy jest ma­ci­ca dwu­roż­na, jed­nak jed­na ma­ci­ca dwu­roż­na dru­giej ma­ci­cy dwu­roż­nej nie jest rów­na. Wi­dzia­łam wie­le po­ro­dów si­ła­mi na­tu­ry u ko­biet z po­dej­rze­niem wady ma­ci­cy lub prze­gro­dy ma­ci­cy. Czę­sto jest tak, że ma­ci­ca któ­ra przed cią­żą wy­ka­zy­wa­ła ce­chy wady w cią­ży sta­je się zu­peł­nie nor­mal­na (po cią­ży wada sta­je się po­now­nie wi­docz­na). Lub wręcz od­wrot­nie, że do­pie­ro po po­ro­dzie roz­po­zna­je­my u pa­cjent­ki wadę bo w cią­ży nie była moż­li­wa do zdia­gno­zo­wa­nia.
 3. Mię­śnia­ki ma­ci­cy – mię­śnia­ki, któ­re są po­ni­żej głów­ki dziec­ka są wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go, inne mię­śnia­ki na­wet mno­gie ta­kim wska­za­niem nie są. Co wię­cej czę­sto mię­śnia­ki ma­ci­cy wraz z wzro­stem ma­ci­cy zmie­nia­ją swo­je pier­wot­ne po­ło­że­nie i mię­śnia­ki, któ­re we wcze­snej cią­ży wy­da­ły się le­żeć bar­dzo ni­sko oka­zu­ją się pod ko­niec cią­ży zu­peł­nie nie­groź­ne. Waż­ną in­for­ma­cją dla pa­cjen­tek jest rów­nież to, że pod­czas cię­cia ce­sar­skie­go u ko­bie­ty z mię­śnia­ka­mi nie mo­że­my „na raz” usu­nąć tak­że mię­śnia­ków – wią­za­ło by się to z ogrom­nym ry­zy­kiem krwo­to­ku mat­ki.
 4. Stan po ope­ra­cjach po­chwy i ma­ci­cy – w szcze­gól­no­ści je­że­li ope­ra­cje były do pół roku przed cią­żą to wska­za­ne jest CC, je­że­li były daw­niej, sy­tu­acja jest roz­pa­try­wa­na in­dy­wi­du­al­nie.
 5. No­wo­twór szyj­ki ma­ci­cy – ist­nie­ją dwie zu­peł­nie od­ręb­ne szko­ły je­że­li cho­dzi o dys­pla­zję (CIN I, II, III) czy raka szyj­ki ma­ci­cy a dro­gę po­ro­du. Część po­łoż­ni­ków uwa­ża, że jest to ry­zy­ko dla dziec­ka oraz ry­zy­ko zwięk­szo­ne­go krwa­wie­nia dla mat­ki i opo­wia­da się za CC, a dru­ga dość spo­ra część uwa­ża, że sam po­ród i peł­ne roz­war­cie a co za tym idzie złusz­cza­nie się szyj­ki ma­ci­cy w trak­cie po­ro­du wręcz po­pra­wia le­cze­nie i ro­ko­wa­nie u mat­ki.
 6. Cho­ro­by prze­no­szo­ne dro­gą płcio­wą – HBV, HCV, HIV. – pra­cu­je od 6,5 roku i pa­mię­tam przy­najm­niej trzy zmia­ny w tym za­kre­sie, raz się uwa­ża że ry­zy­ko prze­nie­sie­nia in­fek­cji przy po­ro­dzie si­ła­mi na­tu­ry jest wyż­sze a raz się uwa­ża, że jest wyż­sze przy cię­ciu ce­sar­skim- da­lej nie ma jed­no­znacz­ne­go sta­no­wi­ska.
 7. Stan po cię­ciu ce­sar­skim – chy­ba naj­trud­niej­szy i naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ny pod­punkt ca­łe­go tego ar­ty­ku­łu. Bar­dzo cież­ko pod­jąć ten te­mat skró­to­wo. Za­sad­ni­czo jest to obec­nie naj­częst­sze wska­za­nie do CC w Pol­sce ale tak­że na świe­cie. Choć co­raz gło­śniej się mówi, że tak nie po­win­no być i w mia­rę moż­li­wo­ści po­win­no się ko­bie­ty na­ma­wiać na VBAC (va­gi­nal brith after ca­ese­aran). Je­że­li ist­nie­ją te sama wska­za­nia do cie­cia ce­sar­skie­go ja­kie były w pierw­szej cią­ży np. nie­współ­mier­ność cie­śnio­wo-szyj­ko­wa lub wska­za­nia po­za­po­łoż­ni­cze to wy­da­je się, że na­ma­wia­nie pa­cjent­ki na pró­bę po­ro­du si­ła­mi na­tu­ry nie jest za­sad­ne. Na­to­miast je­że­li czyn­nik, któ­ry był wska­za­niem do CC w po­przed­niej cią­ży nie jest już ak­tu­al­ny np. było po­ło­że­nie mied­ni­co­we – to war­to pa­cjent­kę skła­niać do VBAC. Ry­zy­ko pęk­nię­cia ma­ci­cy przy po­ro­dzie si­ła­mi na­tu­ry po CC jest małe (oko­ło 1%) jed­nak dla bez­pie­czeń­stwa od­stęp mię­dzy po­ro­da­mi po­wi­nien być po­wy­żej 18 mie­się­cy oraz nie po­win­no być żad­nych kli­nicz­nych po­dej­rzeń ro­zej­ścia się bli­zny.
 8. Stan po le­cze­niu nie­płod­no­ści – bar­dzo dys­ku­syj­ne wska­za­nie, ale dość czę­ste w szcze­gól­no­ści je­że­li ko­bie­ta jest po­wy­żej 40. roku ży­cia i nie pla­nu­je wię­cej ciąż – to cią­że po IVF są pla­no­wo roz­wią­zy­wa­ne przez CC. Są to wska­za­nia bar­dziej psy­cho­lo­gicz­ne niż stric­te po­łoż­ni­cze.
 9. Po­ród przed­wcze­sny z ry­zy­kiem uszko­dze­nia pło­du – róż­ne źró­dła po­da­ją róż­ne gra­ni­ce – jed­nak za­zwy­czaj je­że­li płód ma sza­cun­ko­wą masę po­ni­żej 1500 g ale jest po­wy­żej gra­ni­cy prze­ży­wal­no­ści (26 ty­go­dni) to za­le­ca się ce­sar­skie cię­cie aby zmniej­szyć stres zwią­za­ny z po­ro­dem dla pło­du do ja­kie­go dzie­ciąt­ko jesz­cze nie jest przez na­tu­rę przy­go­to­wa­ne.
 10. Ob­cią­żo­ny wy­wiad po­łoż­ni­czy – mam tu na my­śli głow­nie bar­dzo po­wi­kła­ny po­ród w wy­wia­dzie np.duży uraz tka­nek u mat­ki, śmierć dziec­ka w trak­cie po­ro­du, sil­ne nie­do­tle­nie­nie i nie­peł­no­spraw­ność dziec­ka, są to naj­trud­niej­sze sy­tu­acji w ca­łym po­łoż­nic­twie.

Wska­za­nia po­za­po­łoż­ni­cze

De­zy­cję o cię­ciu ce­sar­skim w tych przy­pad­kach nie po­dej­mu­je le­karz gi­ne­ko­log-po­łoż­nik sa­mo­dziel­nie, ale po­dej­mu­je ją na pod­sta­wie opi­nii le­ka­rza in­nej spe­cja­li­za­cji. Tak na­praw­dę mogą być wska­za­nia z każ­dej dzie­ci­ny me­dy­cy­ny – wy­mie­nię tu naj­częst­sze.

Wska­za­nia po­za­po­łoż­ni­cze są wy­jąt­ko­wo rzad­ko pod­wa­ża­ne przez le­ka­rzy po­łoż­ni­ków – li­czy to się za­ufa­nie i sza­cu­nek do le­ka­rza in­nej spe­cjal­no­ści.

Nie omó­wię tych wska­zań wy­czer­pu­ją­co bo jest to poza za­kre­sem mo­jej wie­dzy – po­sta­ram się wy­mie­nić naj­częst­sze wska­za­nia dla da­nych dzie­dzin me­dy­cy­ny.

 1. Wska­za­nia ka­rio­lo­gicz­ne – cho­ro­by i wady ser­ca prze­bie­ga­ją­ce z nie­wy­dol­no­ścią ser­ca są bez­względ­nym wska­za­niem do CC, nie­któ­re aryt­mię rów­nież są wska­za­niem do CC.
 2. Wska­za­ni pul­mo­no­lo­gicz­nej – cho­ro­by zmniej­sza­ją­ce tak zwa­ną ży­cio­wą ob­ję­tość od­de­cho­wą.
 3. Wska­za­nia or­to­pe­dycz­ne – sta­ny po ura­zach mied­ni­cy, cho­ro­by unie­moż­li­wia­ją­ce peł­ne od­wie­dze­nie (po­tocz­nie roz­sze­rze­nie) koń­czyn dol­nych w sta­wach bio­dro­wych, nie­któ­re cho­ro­by krę­go­słu­pa, nie­któ­re przy­pad­ki ro­zej­ścia spo­je­nia ło­no­we­go.
 4. Wska­za­nia oku­li­stycz­ne – pa­mię­tam, że kil­ka lat temu było bar­dzo wie­le wska­zań oku­li­stycz­nych. Obec­nie są ofi­cjal­ne wy­tycz­ne któ­re bar­dzo ogra­ni­czy­ły i usys­te­ma­ty­zo­wa­ły oku­li­stycz­ne wska­za­nia do CC – zde­cy­do­wa­nie nie czu­je się w tym te­ma­cie eks­per­tem ale po­le­cam oso­bom za­in­te­re­so­wa­nym prze­czy­ta­nie po­stu na ten te­mat na pro­fi­lu Ocza­mi Oku­list­ki na Fa­ce­bo­oku, le­kar­ki oku­li­sty­ki któ­ra w wy­jąt­ko­wo przy­stęp­ny ale za­ra­zem wy­czer­pu­ją­cy spo­sób opra­co­wa­ła te­mat.
 5. Wska­za­nia psy­chia­trycz­ne – naj­bar­dziej zna­ne wska­za­nie psy­chia­trycz­ne to to­ko­fo­bia – czy­li lęk przed po­ro­dem. Wska­za­niem mogą być rów­nież inne ner­wi­ca i sta­ny lę­ko­we lub cho­ro­by psy­chicz­ne któ­re za­bu­rza­ją współ­pra­cę ro­dzą­cej z per­so­ne­lem me­dycz­nym np. schi­zo­fre­nia opor­na na le­cze­nie.
 6. Wska­za­nia neu­ro­lo­gicz­ne – przede wszyst­kim trze­ba tu wy­mie­nić cho­ro­by mię­śnio­we ta­kie jak mia­ste­nia gra­vis lub cho­ro­by neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­ne, któ­re zmniej­sza­ją siłę mię­śni oraz po­bu­dli­wo­ści ner­wo­wej. Bar­dzo cie­ka­wym py­ta­niem jest czy ko­bie­ty nie­peł­no­spraw­ne na przy­kład z po­ra­że­niem koń­czyn dol­nych mogą ro­dzić si­ła­mi na­tu­ry. Oso­bi­ście wi­dzia­łam jed­ną taką cią­żę i ko­bie­ta uro­dzi­ła przez pla­no­we cię­cie ce­sar­skie, ale czy­ta­łam w li­te­ra­tu­rze, że po­ro­dy si­ła­mi na­tu­ry u tych ko­biet są moż­li­we.
 7. Wska­za­nia he­ma­to­lo­gicz­ne – w tych wska­za­niach cho­dzi głow­nie o za­bu­rze­nia krzep­nię­cia i wska­za­nia te sta­no­wią obec­nie dość spo­rą kon­tro­wer­sję. Po­dob­nie jak z no­wo­two­ra­mi szyj­ki ma­ci­cy część le­ka­rzy uwa­ża, że u ko­biet z za­bu­rze­nia­mi krzep­nię­cia po­ród si­ła­mi na­tu­ry jest bez­piecz­niej­szy a część uwa­ża że CC jest bez­piecz­niej­sze. Naj­częst­szy­mi za­bu­rze­nia­mi krzep­nię­cia są obec­nie trom­bo­fi­lie oraz prze­by­te za­krze­pi­ce żył głę­bo­kich. Każ­da utra­ta krwi jest do­dat­ko­wym sta­nem nad­krze­pli­wo­ści. Po­nie­waż za­zwy­czaj utra­ta krwi przy PSN jest mniej­sza niż utra­ta przy CC to uwa­ża się, że przy tych scho­rze­niach bez­piecz­niej­szy jest po­ród si­ła­mi na­tu­ry, jed­nak sy­tu­acja nie jest jed­no­znacz­na i po­win­na być za­wsze roz­pa­try­wa­na in­dy­wi­du­al­nie.
 8. Wska­za­nia chi­rur­gicz­ne – w tej gru­pie wska­zań cho­dzi głow­nie o cho­ro­by od­by­tu i od­byt­ni­cy oraz o prze­by­te ope­ra­cje w tym re­jo­nie cia­ła, aby unik­nąć na­wro­tu pro­ble­mów czę­sto po ta­kich ope­ra­cjach wy­ko­nu­je się pla­no­we cię­cie ce­sar­skie. Inne prze­by­te ope­ra­cje brzusz­ne za­zwy­czaj nie są wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go.

Na pew­no ist­nie­ją ja­kieś wska­za­nia do cię­cia ce­sar­skie­go, któ­re tu po­mi­nę­łam, po­nie­waż każ­da ko­bie­ta jest inna i może być tak, że kil­ka wska­zań któ­re same w so­bie wska­za­niem nie są w po­łą­cze­niu jed­nak wska­za­niem bę­dzie.

Na ko­niec chcia­ła­bym oba­lić kil­ka mi­tów oto kil­ka sy­tu­acji któ­re nie są „z au­to­ma­tu” wska­za­niem do cię­cia ce­sar­skie­go – a część pa­cjen­tek tak my­śli.

Co nie jest wska­za­niem do CC?

Wska­za­niem do CC nie jest, przy­najm­niej nie jako je­dy­ne wska­za­nie:

Je­że­li ma­cie ja­kie­kol­wiek wąt­pli­wo­ści to – naj­bez­piecz­niej jest po pro­stu wprost spy­tać o wa­szą sy­tu­acje wa­sze­go le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
ciążacięcie cesarskieporód

28 marca 2017

10 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa