Loading...

8 stycznia 2023

1 min.

„Czy test NIPT można wykonać będąc przeziębioną?”

Ja­kie są prze­ciw­ska­za­nia do wy­ko­ny­wa­nia te­stów NIPT, i czy prze­zię­bie­nie oraz inne tego typu do­le­gli­wo­ści

Redakcja

Redakcja

„Czy test NIPT moż­na wy­ko­nać bę­dąc prze­zię­bio­ną?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Tak, mo­żesz go wy­ko­nać. Nie ma to wpły­wu na wy­nik ba­da­nia.

War­to pa­mię­tać, że prze­ciw­wska­za­niem do ba­da­nia nie jest lek­kie prze­zię­bie­nie ani inne ty­po­we do­le­gli­wo­ści. Na­to­miast trwa­ją­ca cho­ro­ba no­wo­two­ro­wa oraz ak­tyw­na cho­ro­ba au­to­im­mu­no­lo­gicz­na po­wo­du­ją, że ba­da­nie naj­praw­do­po­dob­niej nie bę­dzie moż­li­we do prze­pro­wa­dze­nia albo uzy­ska­ny wy­nik bę­dzie fał­szy­wie do­dat­ni.

Prze­czy­taj wię­cej:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

NIPTprzeziębienie

8 stycznia 2023

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.